Sokneprest i Vest-Nedenes prosti med Landvik sokn og Eide sokn som tjenestested

Grimstad kommune er i sterk vekst, og er en skole- og teknologi-by, med et rikt kultur og idrettsliv. Grimstad har god barnehagedekning, skole- og utdanningsmuligheter. I byen er det også videregående skoler og universitet (UiA). UiA har egen studentprest i deltidsstilling. Det er gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon, sommer som vinter. Grimstad er en turistkommune, med mer enn doblet folketall sommerstid. Innbyggertallet er 23 339 pr første kvartal 2019. I kommunen er flere institusjoner for eldre. Disse betjenes regelmessig av kirkelig ansatte. Soknepresten går inn i fast turnus ved en av institusjonene. I Grimstad er det flere barne- og ungdomsskoler. Landvik og Eide er preget av landbruk og kystbruk. Det er store nye boligområder med innflyttere, og mange unge familier. Det er et aktivt foreningsliv for øvrig. I Grimstad kommune er det fire sokn: Fjære, Landvik, Eide og Grimstad. Soknene betjenes av til sammen 4 (5) prester. Avstandene i kommunen (og prostiet) er forholdsvis korte. Landvik og Eide sokn omfatter store deler av det indre og vestlige omlandet i Grimstad kommune, fra innland til kyst. Noen avstander fra kirkekontoret (med forbehold om ny plassering): Landvik kirke 150 meter, Eide kirke 13 km, Grimstad sentrum 6 km, Arendal 26 km og Kristiansand 44 km Landvik kirke er en korskirke fra 1824. Byggverket er i tømmer og har 400 plasser. Eide kirke er en liten korskirke fra 1795. Østerhus arbeidskirke (i Landvik sokn) er fra 1984 og inneholder også menighetsbarnehage. Se også https://www.grimstad.kommune.no/ Befolkningssammensetning (alder, etnisitet, sosial profil etc.) se: https://www.ssb.no/kommunefakta/grimstad

Menighetenes profil: 
Menighetene er godt organisert med en velfungerende og god stab, gode relasjoner og godt samarbeid i stab og menighet. Det er følgende ansatte i staben: sokneprest, ungdomsprest, kantor, kirketjenere, kateket, menighetspedagog i 80% og daglig leder i 70%. Det er nytilsatt diakon som skal tjenestegjøre i alle soknene i Grimstad. Ungdomspresten og menighetspedagogen er delvis lønnet av innsamlede midler i menigheten, og er ikke med i tjenesteuketurnus. 

Det er gudstjeneste i Landvik og Eide kirker ca annenhver søndag. I tillegg kommer Østerhus arbeidskirke hvor gudstjenestene avholdes ved hjelp av frivillige.

Det er to menighetsråd og i tillegg utvalg for misjon, diakoni, kultur og trosopplæring.

Menighetene er preget av stor frivillig innsats på mange områder, noe som blant annet gir seg utslag i en godt utviklet givertjeneste som har lønnet en ekstra prest/prester/menighetspedagog gjennom mange år.

Det er ca 4600 medlemmer av Dnk i menighetene. (3800 i Landvik og 800 i Eide). Antallet kirkelige handlinger i soknene (2018): Dåp: 40 Vielser: 19 og Gravferd: 26.  
Prestene i prostiet møtes jevnlig til tjenestekonferanser.

Grimstad har mange kirkesamfunn og organisasjoner. Disse har et godt samarbeid og avholder jevnlige møter. Vest-Nedenes er et oversiktlig prosti med forholdsvis korte avstander, og gode samarbeidsforhold. 

Det er vedtatt å flytte menighetskontorene til Landvik og Eide. Det arbeides først og fremst med et alternativ rett ved Landvik kirke, hvor det eventuelt vil bli gode kontorforhold for hele den lokale staben.

Den som blir tilsatt i stillingen som sokneprest får gleden av å arbeide i aktive og engasjerte menigheter med stor entusiasme både i stab, råd og blant det store antallet frivillige. 

Menighetenes satsingsområder og tiltak: 
Menighetene er offensive og aktive, noe som bla er synlig i ansettelsen av egen ungdomsprest. Han er blant annet aktiv i driften av ungdomsklubbene i Landvik, Eide og Østerhus. Trosopplæring for barn og ungdom, og også trosopplæring for voksne med egne undervisningskvelder, er høyt prioritert.
Menigheten legger også stor vekt på et rikt musikkliv, hvor organisten er sentral med mannskor og et variert musikalsk uttrykk i gudstjeneste og konsertvirksomhet.
Det er delvis meget god kirkesøkning, og hele familien kommer gjerne til kirke på søndag formiddag. Gudstjenesten er sentral i menighetslivet.

For øvrig: 
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn.
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke. 

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven § 30.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

 

Arbeidsoppgaver:

 • hovedvekten av gudstjenester i Landvik og Eide
 • tjenesteturnus med prestene i Fjære og Grimstad når det gjelder kirkelige tjenester
 • ta del i konfirmantarbeidet i soknene i samarbeid med kateketen. Konfirmantkullet har de siste årene vært på ca 70 
 • har sammen med de andre prestene i kommunen, og kateketen, ansvar for kirkens
 • kontakt med soknets skoler
 • sete i menighetsrådene i Landvik og Eide

Kvalifikasjoner:

 • Cand. theol - profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • god formidlingsevne og sentral bibelsk forkynnelse
 • vilje og evne til å arbeide i team og samtidig være en tydelig leder
 • gode samarbeidsevner, kan inspirere og motivere
 • imøtekommende og har evnen til å se enkeltmennesker
 • stor åpenhet og samarbeidsvilje i forhold til kristne organisasjoner og frimenigheter
 • være pådriver og med fleksibilitet i forhold til menighetens behov

Vi tilbyr:

 • lønn som sokneprest i lønnsgruppe 1555
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Grimstad
Publisert 2019-09-27
Søknadsfrist 2019-10-27
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger