Kapellan i Skien prosti med Eidanger sokn som tjenestested

Eidanger sokn ligger i Porsgrunn, en kommune i Telemark fylke med ca. 35 000 innbyggere. Eidanger er ett av to sokn i kommunen, og er det største soknet i Skien prosti. Eidanger sokn ligger utenfor bykjernen. Det er kort vei til fine turområder og til Eidangerfjorden med en flott skjærgård. Porsgrunn har et rikt og variert kulturtilbud, og er en universitetsby. Det er kort vei til de to nærmeste større byene, Skien og Larvik. Det er fem kirker i soknet. Eidanger kirke er en steinkirke, der den eldste delen er fra ca.1130 og med en nyere del i tre fra 1787. Herøya kirke er en arbeidskirke i mur fra 1957. Stridsklev kirke, en arbeidskirke i tre fra 2000. Brevik kirke, en arbeidskirke i mur fra 1963. Langangen kirke er en trekirke fra 1891. I tillegg er det et lite kapell i tre bygget i 1932, Stranda kapell, som ligger ved nordbredden av Farrisvannet. Den største bydelen i Porsgrunn, Heistad/Brattås, er en del av Eidanger sokn. Her er det et bedehus som nå er overtatt av Porsgrunn kirkelige fellesråd, og som brukes til gudstjenester og andre samlinger i menigheten. De ansatte i Eidanger sokn, Porsgrunn sokn og Fellesrådets administrasjon, har sine kontorer og møterom i Porsgrunn sentrum. Innenfor soknets grenser er det mange barnehager, 6 barneskoler, 2 Montessoriskoler, en internasjonal skole, 3 ungdomsskoler, en folkehøyskole, flere bofellesskap, 2 sykehjem og flere eldreboliger. Det betyr at alle aldersgrupper er godt representert. Når det gjelder boform, finner en både leiligheter, rekkehus og eneboliger. Det er mange med fremmedkulturell bakgrunn bosatt i soknet.

Menighetens profil
Ansatte: Sokneprest (100%), 2 kapellaner (200%), seniorprest (100%), kateket (100%), 2 trosopplærere (150%), 2 menighetspedagoger (90%), diakon (100%), 2 diakonimedarbeidere (80%), 4 kirketjenere (290%), 2 kantorer (200%), kirkemusiker (40%) og 2 menighetssekretærer (150%).   
 
Gudstjenesteordning
Eidanger og Stridsklev kirke har gudstjeneste hver søndag. Brevik kirke har gudstjeneste to søndager i måneden. Kirkene i Langangen og på Herøya og Heistad bedehus har sjeldnere gudstjenester. Stranda kapell og Sandøya bedehus har gudstjeneste på andredagene i kirkeåret.
 
Råd og utvalg
Menigheten har tre kirkeutvalg, diakoniutvalg og forum for trosopplæring. Antallet frivillige varierer noe på de forskjellige stedene i menigheten. Det er et godt samarbeid med Kirkens Bymisjon. Menigheten har to misjonsprosjekter, Radioarbeid i Mali og Stefanusbarna. Det er samarbeid med nabomenighetene når det gjelder sorggrupper. Samlokalisering av alle ansatte innenfor fellesrådsområdet bidrar til samarbeid på tvers av soknegrensene. Menigheten er medlem av Porsgrunn kristne råd. Ved enkelte anledninger låner/leier vi ut lokaler til andre kirkesamfunn. Det er et godt samarbeid med kommunen, lokalsamfunnet og med skoler og barnehager.
 

Menighetens visjon og mål
Ønsker å invitere mennesker inn i et fellesskap der de blir møtt, sett og verdsatt for den de er. Sett av Gud og se Gud.
- Ansatte og frivillige bygger relasjoner/fellesskap ved å gjøre tjenester/utføre oppgaver sammen.
- Få med flere frivillige. Tilby faglig påfyll ved at frivillige får mulighet til å delta på kurs/konferanser
- Utvikle og styrke HEL-arbeidet i menigheten
- Bygge opp et arbeid for barn og unge på Heistad/Brattås
- Utvikle videre det arbeidet som er startet for barn og unge i Brevik  
- Tilby fellesskap til konfirmantforeldre og dåpsforeldre. Invitere til møter/temasamlinger 

Menighetens satsingsområder
- Relasjonsbygging
- Rekruttere flere frivillige
- HEL-arbeidet (inkluderende kirkeliv)
- Trosopplæring
- Menighetsbygging
- Kristent interkulturelt arbeid (KIA)
 
Tiltak
Menigheten har tre kor. Ellers nevnes babytrall, etter skoletid, Between, formiddagstreff, SIMEN, kirkering, tacokvelder, Åpen kirke, Thomasmesser, søndagssamlinger og temakvelder på Heistad bedehus, utdeling av 2-, 4- og 6-årsbøker, Konfcrew, Konfcrew+ og Kirketrim.

Gudstjenestelivet
Gudstjenestesøkningen varierer noe fra kirke til kirke. Et par av kirkene har bra frammøte, mens det i andre ikke er like bra. Mange av de som kommer til gudstjeneste er godt voksne mennesker. Det er få i aldersgruppa 20/30 - 50. Familiegudstjenestene er som regel godt besøkt. Frivillige er tekstlesere og noen ganger også medliturger. 

For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter: 

- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
 - alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven §30.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest). 

 

Arbeidsoppgaver:

 • gudstjenester og kirkelige handlinger
 • spesielt ansvar for Brevik og menighetsbygging der
 • tilby dåpsforeldre og konfirmantforeldre et fellesskap og et møtested der aktuelle temaer for denne gruppen tas opp
 • delta i konfirmantundervisningen.

Kvalifikasjoner:

 • cand.theol -profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • gode samarbeidsevner
 • evne til nytenkning
 • inkluderende holdning
 • interesse og motivasjon for menighetsbyggende tiltak/arbeidsoppgaver

Vi tilbyr:

 • lønn som kapellan i stillingskode 0922
 • etter- og videreutdanning
 • pensjonstilskudd
 • reisegodtgjørelse
 • arbeidsveiledning
 
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Porsgrunn
Publisert 2019-11-12
Søknadsfrist 2019-12-01
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger