Kapellan i Ytre Nordmøre prosti

Ytre Nordmøre prosti omfatter kommunene Kristiansund, Averøy, Eide, Aure og Smøla med til sammen 13 sokn og ca. 33.000 medlemmer i Den norske kirke. Det er 9 prestestillinger i prostiet. Kristiansund ligger ut mot havet i nordvest med gode kommunikasjoner sjøveien. Byen har egen flyplass og fastlandsforbindelse med bil, både via "Krifast" og "Atlanterhavstunnelen". Byen ligger på fem øyer; Kirkelandet, Nordlandet, Innlandet, Gomalandet og Frei. Kirkelandet er sentrum i byen. Øya Grip, som ble fraflyttet i 1974, ligger ca. 10 nautiske mil ut i havet nord for byen og er også en del av Kristiansund menighet. Der er det en egen stavkirke fra omkring 1470. Det holdes gudstjenester der om sommeren. Kirken blir også brukt til vielser. Kristiansund har en stor oljebase i tilknytning til virksomheten i Nordsjøen. I samarbeid med kommunen har menighetene årlig KKKK (Kristiansund Kirkelige Kunst og Kultur)- festival og akademi. I en drøy uke tilbys konserter av ulike slag, foredrag, seminar, skoleforestillinger m.m. Byen er også kjent som operaby med egen opera-administrasjon og "opera-uker". Det er et rikt kulturliv med kulturskole, flere dansestudio, ballett, mange kor og et aktivt musikkliv. Byen har også et aktivt idrettsmiljø, og et nyopprykket lag til elitedivisjon i fotball. Byen har "badeland" og skøytehall. Kristiansund har flotte turområder i nær tilknytning til byen. Det ligger godt til rette for friluftsliv både til lands og vanns og det planlegges bygging av kulturhus. Kristiansund har flere barneskoler og ungdomsskoler i tillegg til to store videregående skoler og muligheter innen høyskoleutdanning.

Det er ledig stilling som kapellan i Ytre Nordmøre prosti med Kristiansund som særlig tjenestested.

Kapellanen skal utføre alminnelig prestetjeneste med gudstjenester og kirkelige handlinger. Det er også noen gudstjenester for ungdom. Menighetspedagogen har hovedansvaret for konfirmantundervisningen. Det er ønskelig at kapellanen bruker arbeidstid på ungdomsarbeidet og trosopplæringsarbeidet i samarbeid med sokneprest, øvrige medarbeidere og frivillige. 

Kapellanen har eget kontor i Kristiansund sentrum, men har kontorfellesskap med kommunens øvrige prester og fellesrådsansatte, til sammen ca. 20 medarbeidere.
Menigheten har 2 prester; sokneprest og kapellan. Deler av prostestillingen er normalt knyttet til menigheten. Videre har menigheten menighetspedagog (100%), diakon (100%), kantor (100%), menighetsmusiker (50%), en stilling som trosopplærer i 75 % stilling og ungdomsarbeider i 25 % stilling for alle menighetene i byen. Det er utarbeidet trosopplæringsplan for menigheten.

Det er flere komiteer og utvalg knyttet til menighetsrådets arbeid. Menigheten har mange frivillige medarbeidere som gjør det mulig å gjennomføre allsidig aktivitet. Det er utarbeidet en visjon for menigheten som preger planlegging og prioriteringer. Visjonen er: «Brobygger mellom alle mennesker og Gud». Bokstavene i BRO gir tre kjerneområder: Bekjennende, Raus og Omsorgsfull.

For mer utførlig informasjon om kirker og menigheter på «kristiansund.kirken.no" eller om kommunen på «kristiansund.kommune.no

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på de særlige krav som blir stilt i utlysningsteksten. Søkerne bes derfor om å utforme en egenpresentasjon i sin søknad som svarer på de utfordringer som fremkommer i utlysningsteksten.

Vi ønsker deg velkommen som søker til Møre bispedømme og ber vennligst om at søknad med CV, vitnemål og referanser sendes via vårt elektroniske system, Webcruiter. Søkere som ikke ønsker navnet sitt offentliggjort, må grunngi dette, jr. Offentlighetsloven § 25.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Kapellanen skal i trå med "Tjenesteordning for menighetsprester" forvalte Ord og sakrament slik at kristen tro
 • og liv blir fremmet i menighetene.
 • Kapellanen må ha evne til pastoral tenkning og må rette seg etter planer og målsettinger som gjelder for
 • arbeidet i soknet.
 • Kapellanen knyttes også til konfirmantarbeidet i menighetene.
 • Kapellanen samarbeider med de andre prestene, ansatte og frivillige.
 • Prestene i soknet deler gudstjenester, kirkelige handlinger og andre oppgaver mellom seg etter oppsatt
 • arbeidsplan.
 • Det vil så langt mulig bli tatt hensyn til kompetanse, erfaring, interesser og nådegaver i fordeling av oppgaver
 • mellom prestene. Alle prestene i prostiet går inn i beredskapsordning.

Kvalifikasjoner:

 • De formelle kvalifikasjonskravene for tilsetting av prest er å finne i "Forskrift om tilsetting av menighetsprest".
 • Med hjemmel i Arbeidsmiljølovens §13-4, 2 blir opplysninger om samlivsform innhentet og kan bli vektlagt.
 • Den som blir ansatt må legge frem barneomsorgsattest (politiattest), jf. Kirkelovens § 29, 2 ledd.
 • Søkere som ikke er ordinerte, blir bedt om å beskrive forholdet til programmet "Veien til prestetjeneste"(VTP). Ordinasjon forutsetter normalt fullført VTP.
 • Møre bispedømme arbeider for å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og ønsker å legge tilrette for mennesker med redusert funksjonsevne.
 • Søkerne må opplyse om de behersker begge målformene.
 • Søkeren må ha førerkort og disponere egen bil.
 • Ordinerte søkere som er statsborgere fra annet EØS-land må legge frem attest som viser autorisasjon fra Kirkerådet til prestetjeneste i Den norske kirke, krav om medlemskap i Den norske kirke og kravet om å beherske norsk språk, jf. "Forskrift om tilsetting av menighetsprest" § 6.

Personlige egenskaper:

 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt.
 • Skape godt samarbeid med ansatte og frivillige medarbeidere.
 • Evne til å komme i kontakt med folk og bygge nettverk.
 • Formidle evangeliet til ulike aldersgrupper.

Vi tilbyr:

 •  Stillingen blir lønnet etter Hovedtariffavtalen i KA, stillingskode 0922 kapellan. Innskudd i Statens
 • pensjonskasse.
 • Godtgjørelser og tilskudd etter fastsatte vilkår. Den som blir ansatt må rette seg etter endringer i lover,
 • tariffavtaler, særavtaler, reglement mv og andre avgjørelser som kan ha innvirkning på gjøremål i tjenesten.
 • Møre bispedømme legger vekt på å tilby gode vilkår for kompetanseutvikling, arbeidsveiledning (ABV) og
 • andre former for veiledning.
Arbeidsgiver Møre bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kristiansund
Publisert 2019-12-19
Søknadsfrist 2020-01-15
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Møre bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger