Bergen kirkelige fellesråd Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og Speile Guds himmel i jordnært liv.

Kantor Søreide menighet

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) bygger, vedlikeholder og drifter kirkebyggene og gravplassene i Bergen. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen og er arbeidsgiver for 160 ansatte med kirkevergen som daglig leder. Vår visjon er å Speile Guds himmel i jordnært liv.

Bergen kirkelige fellesråd har ledig 84% fast stilling som kantor, med arbeidssted for tiden i Søreide menighet. Stillingen er ledig fra 01.01.2019.
 
Søreide menighet ligger i Fana prosti og har noe over 9000 medlemmer. Det er fortsatt mye utbygging i området, så medlemstallet vil komme til å øke i de nærmeste årene. Menigheten har mange barnefamilier og store konfirmantkull.

Søreide kirke er en arbeidskirke tegnet av Helge Hjertholm. Den ble bygget i 1973 og omfattende rehabilitert i 2006. Kirken har et H.J. Jørgensen orgel fra 1973 med 15 stemmer. Orgelet er i god stand. I tillegg har kirken et Schimmel flygel fra 2009 og et cembalo.

Søreide menighet søker en kantor som sammen med lønnede og ulønnede medarbeidere har et ønske om å videreutvikle Søreide menighet. Bydelen har mange musikalske krefter. Gjennom fortsatt samarbeid med gode ressurser i nærområdet ønsker vi at kantor bidrar til gjøre kirken synlig i bydelen. Gudstjenestene er preget av høy kvalitet, som menigheten ønsker å utvikle videre. Et godt musikalsk arbeid styrker relasjonene til menighetens mange barn og unge. Menigheten har flere kor, Familiekor, Tensing og voksenkor, som det er et godt samarbeid med.

Det holdes gudstjenester kl. 11.00 på alle søn- og helligdager, og en enkel kveldsmesse med nattverd hver onsdag kl. 21.00. Gudstjenestedeltakelsen er generelt god, og kirkekaffen etter gudstjenesten er et fast møtested for unge og gamle.  Menigheten har et ønske om å særlig styrke relasjonen til barn, unge og småbarnsforeldre og å involvere barn og unge i gudstjenestearbeidet.

Staben består av sokneprest, 2 kapellaner, kirketjener (50%), kantor (84%), menighetspedagog (100%) pedagog/frivillighetskoordinator (100%) og administrasjonsleder i 80%.  Arbeidet er preget av tett samarbeid om mange arbeidsoppgaver og det gis rom for kreativitet og initiativ. Både prester, pedagoger og kantor deltar i oppfølging av ulønnede medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:

 • o           Være en musikalsk leder for menighetens kirkemusikalske virksomhet, og bidra med å
               utarbeide kirkemusikk plan for menigheten.
  o           Delta aktivt i planlegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger
  o           Aktiv støtte til, og samarbeid med menighetens korarbeid
  o           Planlegge og medvirke ved møter, samlinger mm.
  o           Medvirke på institusjonsandakter i soknet
  o           Være tilrettelegger og bidragsyter til konserter og andre kulturaktiviteter i kirken
  o           Videreutvikle samarbeid med det lokale, frivillige musikklivet.

Kvalifikasjoner:

 • o           Formelle kvalifikasjoner i henhold til tjenesteordning for kantorer (annen relevant utdanning
               og praksis vil kunne bli vurdert)
  o           Kreativ kirkemusiker med syn for ulike musikalske uttrykksformer
  o           Interesse for menighetsbygging og særlig evne til å inkludere barn og unge i det
               kirkemusikalske arbeidet
  o           Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
  o           Evne til å skape gode relasjoner til det frivillige musikklivet i soknet
  o           Beherske norsk flytende muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 • Særskilte krav:o          

 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøvespill.
 • o           Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev jfr.
 •              Tjenesteordningen §5
 • o           Det kan bli spørsmål om samlivsform jfr. AML §13.4
 • o           Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse jfr. Kirkeloven §29
 • o           Søker må være medlem av Den norske kirke.

Vi tilbyr:

 • Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:

  o           Variert arbeid i positivt miljø
  o           Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse
  o           Ulykkes- og gruppelivsforsikring
  o           Bedriftshelsetjeneste
  o           Tiltredelse: 01.05.2018, eller etter avtale

  Søknad sendes via kirkejobb.no

  Vi ber om søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner om å legge ved norske oversettelser.
  Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.
  Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

  Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til områdeleder i Fana prosti, Ann Carina Raknes, tlf. 55 59 32 12 / mob.90 77 25 74, e-post: ar277@kirken.no eller til HR sjef Knut Arne Aasen,
  mob. 408 09 232, e-post: ka667@kirken.no 

Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergen
Publisert 2020-01-03
Søknadsfrist 2020-01-19
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger