Kapellan i Skien prosti

Gimsøy og Nenset sokn ligger i Skien kommune på vestsiden av Skienselva, og er i sentrum av Grenland. Soknet består av to tidligere prestegjeld: Nenset og Gimsøy. Det er to kirker i soknet: Nenset kirke 1961/1995 som er en tjenlig og fin arbeidskirke, hvor også menighetskontoret ligger, samt Gimsøy kirke fra 1922. Klyve menighetshus ble bygget og vigslet til kirkelig bruk i 1990. Avstanden mellom kirkene er ca 4 km. Soknet grenser mot Porsgrunn, Solum og Skien sokn. Det bor ca 13500 mennesker i soknet og det er 8 660 kirkemedlemmer og tilhørige. Det er 9 barnehager, 3 barneskoler, 2 ungdomsskoler og 2 videregående skoler i soknet. Tre eldresentre ligger i soknet. Oppgaver med institusjoner, skoler og barnehager fordeles mellom prestene og kateketen etter nærmere avtale. Kateketen har hovedansvar for skolekontakten, og det holdes regelmessige skole- og barnehagegudstjenester. Prestene samarbeider i sone vest, Skien, om kirkelige handlinger. Prosten organiserer tjenesteuker og fordeler kasualia. Kateketen har hovedansvar for konfirmantene. Kateket og to kapellaner jobber i team om konfirmantene. Gimsøy og Nenset sokn driver også 2 åpne barnehager med 5 ansatte og har til sammen litt over 3 hele stillinger. Det jobber også miljøarbeider og renholder i barnehagen.

Menighetens profil
Soknet betjenes av sokneprest og kapellan (200%), to kapellaner (25% 25%), kateket
(100%), to trosopplærere (50% 10%), organiststillinger (100% 60%), to
kirketjenere (200%) og sekretær (45%).
 
Gudstjenesteordning
Hovedgudstjenestene er i Gimsøy og Nenset kirke. Nenset er menighetens storstue med månedlige generasjonsmesser og mange involverte. I Gimsøy
kirke er det jevnlige hverdagsmesser på kveldstid med et kontemplativt preg. Tidligere
har det vært SoulChurch-gudstjenester på Klyve menighetshus, men dette er satt
på vent under utbyggingsarbeid. Gudstjenestesøkningen er varierende.
 
Råd og utvalg
Menigheten har egne utvalg som jobber med trosopplæring, gudstjeneste, diakoni, misjon og husstyre for menighetshusene. Gimsøy og Nenset
har aktivt musikkliv med mannskor og stort barne- og ungdomsarbeid med blant
annet SoulKids, SoulChildren og SoulTeens på Klyve. Det er godt samarbeid med
kristne organisasjoner i nærmiljøet, og med Frikirken, Misjonsforbundet og
Troens liv (kalt 8M). I arbeidet med Åpen barnehage samarbeides det godt
med Skien kommune. Det er også et godt samarbeid med Klyve nærmiljøsenter og
idrettsforeninger i nærmiljøet. Prestene i prostiet har gode
samarbeidsforhold.
 
Menighetens visjon og hovedmål
Visjonen i menigheten er «Nær Jesus, nær livet», og verdiene er: raushet, godhet og respekt. Gjennom flere år har menigheten hatt fokus på relasjonsbygging og disippelgjøring. Dette gjenspeiles i det diakonale,
utadrettede og misjonale arbeidet. Det arbeides godt med verdier,
kjernevirksomhet og årlig handlingsplan, samt utrustning av medarbeidere. Dette
året har fokuset vært på bønn, disippelgjøring og barne- og ungdomsarbeid.
 
Hvilke tiltak
Det ligger muligheter i å utvikle samarbeid mellom kirken, og det flerkulturelle miljøet i åpen barnehage og nærmiljøsenteret på
Klyve. I ungdomsarbeidet står menigheten i starten av en ny og spennende
satsning på disippelgjørende fellesskap for ungdom/unge voksne. I
ungdomsarbeidet ligger det også muligheter for økumenisk samarbeid. Menigheten
har et variert uttrykk i gudstjenestelivet som den ønsker å bygge videre på.
 
For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn.
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.
 
Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.
 
Kvinner oppfordres til å søke.
 
Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven §30. 
 
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Arbeidsoppgaver:

 • gudstjenester og kirkelige handlinger
 • samarbeide om trosopplæringstiltak og konfirmantundervisning, samt bidra i utviklingen av ungdomsarbeidet
 • videreutvikle menighetens arbeid i samarbeid med den øvrige staben og frivillige
 • beredskapsvakt

Kvalifikasjoner:

 • cand.theol -profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • erfaring med flerkulturelt arbeid
 • det legges vekt på personlig egnethet

Personlige egenskaper:

 • evne til å videreutvikle menigheten gjennom å bygge relasjoner
 • administrative egenskaper 
 • evne til å lede selvstendig
 • evne til å samarbeide og jobbe i team med stab og frivillige

Vi tilbyr:

 • lønn som kapellan stillingskode 0922
 • etter- og videreutdanning
 • pensjonstilskudd
 • reisegodtgjørelse
 • arbeidsveiledning
 
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkeveien 13, 3736 Skien
Publisert 2020-01-06
Søknadsfrist 2020-01-29
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger