Kapellan i Kristiansand domprosti

Bydelen ligger i den sør-østre delen av Kristiansand kommune. Geografisk er soknet omkranset av sjøen i vest og sør. Fylkesgrensen og E18 danner grense mot nabomenighetene i øst og nord. Det bor ca. 13.500 mennesker i soknet. Ca. 8500 av disse er medlemmer og tilhørende i Den norske kirke. Det er stor tilflytting og boligbygging i området og bydelen er i årene som kommer kommunens største utbyggingsområde. Soknet har to kirker: Randesund kirke fra 1864, med tilliggende kirkegård, og Søm kirke fra 2004 som er hovedkirke. Den har mange gode lokaler for menighetens virksomhet. Alle de ansatte har kontor i Søm kirke. Det er en bred befolkningssammensetning med en god blanding av småbarnsfamilier og godt voksne. Det er 7 skoler, og mer enn 20 barnehager i soknet. I soknet ligger også to omsorgssentre.

Menighetens profil
Menighetens stab består av sokneprest og kapellan i fulle stillinger, daglig leder (100%), to organister (80% og 20%), kateket (80%), to trosopplærere (80% og 30%), diakon (100%), to ungdomsarbeidere (hver 20%) og to kirketjenere (100% og 50%).

Det er velfungerende trosopplæringsutvalg, diakoniutvalg og misjonsutvalg i menigheten og en godt utviklet bønnetjeneste og givertjeneste, som finansierer deler av stillingene. Menigheten har mer enn 300 frivillige medarbeidere fordelt på en rekke grupper og tiltak for de fleste aldersgrupper.

Domprostiet er inndelt i fem soner med egen tjenesteturnus for vigsler og begravelser. Prestene i domprostiet samles ukentlig til tekstgjennomgåelse.
Randesund menighet opplever en stor tilflytting av unge familier og stadig utbygging av nye boligfelt. I tillegg til Kirkens arbeid, er det fem ulike frimenigheter i Randesund som alle driver en utstrakt virksomhet. 

Menighetens visjon:
«Et fellesskap for alle - i tro på Jesus Kristus - i tjeneste for medmennesker»

Satsingsområder
Menigheten vil satse særlig på å utvikle arbeidet rettet mot ungdom og unge familier. Andre viktige satsingsområder er:
-       å utvikle neste generasjon frivillige
-       bygge nettverk i de nye boligområdene.
-       Videreutvikle det gode bønnearbeidet

Tiltak
I tillegg til gudstjenestene, et godt utbygd trosopplæringstilbud og konfirmantarbeid, finnes det en rekke tiltak i menigheten: Babysang/småbarnsang, middagstilbud, et stort barnekor (Rabakoret), barnegrupper, ungdomsklubb, ungdomslederutvikling, diakoni-tiltak med bønnetjeneste, misjonsutvalg/misjonsprosjekt, formiddagssamlinger, to voksenkor, kirkeringer, dugnadsgrupper, diverse tjenester i forbindelse med gudstjenestene osv. Se hjemmeside: www.randesund.no.

Gudstjenesteliv
Det er gudstjeneste hver uke i Søm kirke, i tillegg ca. en gang i måneden i Randesund kirke.
Det legges mye arbeid i gudstjenestene, med mange frivillige involvert. Gudstjenestene er godt besøkt, (ca. 180 i gjennomsnitt i hovedgudstjenesten), har musikalsk variasjon og stor nattverdsøkning. Det er ofte søndagsskole for barna under gudstjenesten. Egne barnegudstjenester tre ganger i halvåret. Menigheten legger vekt på at det hver søndag skal være noe for barn/barnefamilier. Ofte er det søndagsskole i kirken samtidig med gudstjenesten. Det er også månedlige gudstjenester på de to omsorgssentrene (ved sokneprest og diakon).

For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- Endringer i tjenesteordning for menighetsprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn.
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven §30.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest/barneomsorgsattest.

 

Arbeidsoppgaver:

 • bidra til å utvikle et gudstjenesteliv som oppleves relevant for alle aldersgrupper og kan samle på tvers av generasjoner
 • drive konfirmantarbeidet sammen med kateketen
 • utvikle og følge opp ungdomsledere
 • bidra til å bygge bro mellom konfirmantarbeidet og det øvrige arbeidet med større barn og unge
 • bistå kateket og trosopplærere i arbeidet med trosopplæringen for øvrig

Kvalifikasjoner:

 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • evne til å kommunisere evangeliet inn i vår tid
 • evne til å kommunisere med unge
 • evne til å inspirere, motivere og følge opp frivillige
 • initiativrik og fleksibel
 • gode samarbeidsevner 

Vi tilbyr:

 • lønn som kapellan i stillingskode 0922
 • etter- og videreutdanning 
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Liane ringvei 10, 4638 Kristiansand
Publisert 2020-01-06
Søknadsfrist 2020-01-29
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger