Kapellan i Arendal prosti

Barbu menighet utgjør østre del av Arendal by og har ca. 6000 medlemmer. Barbu kirke ble innviet i 1880, og sist restaurert i 2011. Barbu menighetssenter med preste- og menighetskontor ligger på Nyli, ca. 1,5 km. fra kirken. Senteret rommer mange ulike aktiviteter, og mye av menighetens arbeid foregår der. Menigheten eier og driver Nyli barnehage som ligger like ved og er en del av Barbu menighetssenter.

Menighetens profil
Det er to kombinerte barne- og ungdomsskoler i soknet. Samarbeidet med skolene er godt. I tillegg til gudstjenester brukes kirken en god del til ulike konserter. Menigheten har eget kantori som ledes av organisten, barnegospelkor, Tween sing og Ten sing, samt voksenkoret Cantabile. Barbu menighet er en aktiv menighet med et variert arbeid. Det er mange aktive, frivillige tilknyttet menighetens arbeid. Mye av barne- og ungdomsarbeidet er tilknyttet Norges KFUK-KFUM. Menigheten har i tillegg til den ledige stillingen en stab bestående av sokneprest, diakon, organist, trosopplærere, kirketjener og menighetssekretær som arbeider nært sammen. Det er et godt fellesskap mellom prestene i Arendal prosti, og det samarbeides om turnus på tjenesteuker. Prestene møtes til ukentlige samlinger med tekstgjennomgang og aktuelle saker.

Satsingsområder og kapellanens arbeidsoppgaver
Barbu menighet har barn og unge som satsingsområde, og har et variert barne- og ungdomsarbeid. Her er kapellanen sentral. Kapellanen har hovedansvaret for konfirmantarbeidet. Trosopplæringen er forankret i gudstjenestene og menighetens eksisterende aktiviteter. Kapellanen forventes for øvrig å gå inn i en turnus med tanke på gudstjenester, begravelser og andre kirkelige tjenester.

Gudstjenestelivet
Menigheten har gudstjeneste hver søn- og helligdag. Det er faste familie- og ungdomsgudstjenester. Det er et aktivt gudstjenesteliv og mange frivillige bidrar inn i gudstjenesten. Det gjelder også menighetens kor og arbeid for øvrig. Vi ønsker å skape et variert gudstjenesteliv med et inkluderende fellesskap.

For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige
tjenestemenn.
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Menigheten kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Det er mange ledige boliger på markedet i Arendal.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven  § 30.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Arbeidsoppgaver:

 • videreutvikle trosopplæringsarbeidet for alle døpte, særlig i aldersgruppen 11-18 år
 • bidra til samarbeide med ansatte og frivillige medarbeidere
 • medvirke til gode relasjoner, samhandling og trivsel

Kvalifikasjoner:

 • cand.theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • kontaktskapende
 • god formidlingsevne særlig overfor barn og unge
 • evne til å inkludere unge familier i menigheten
 • evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr:

 • lønn som kapellan i stillingskode 0922. Dersom aktuelle kandidater har særlig kompetanse i henhold til utlysningsteksten, kan avlønning som spesialprest vurderes
 • etter- og vidererutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nyli terrasse 2, 4844 Arendal
Publisert 2020-01-08
Søknadsfrist 2020-01-29
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger