Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Sokneprest i Kroken sokn

Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

Vi har ledig stilling som sokneprest
i Kroken sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i
soknet.

Stillingen har Kroken sokn som særskilt tjenestested og Tromsø
domprosti som tjenestedistrikt. 
Kroken sokn dekker bydelen Kroken og
landdistriktet nordover langs Tromsøysundet til veis ende i Oldervik. Hoveddelen
av befolkningen bor i Kroken, en tettbygd bydel med en tydelig identitet.
Kroken har ca 7385 kirkemedlemmer. Menigheten har en ung befolkning. 

Menigheten har en sterk diakonal profil, hvor mye av arbeidet er rettet mot
barn og ungdom. Menigheten driver flere utpregede diakonale/sosiale
møteplasser. Lørdagskafè utvalgte lørdager. Annenhver uke er det både
ungdomskveld og eldretreff. En dag i uka er det familiemiddag i kirka. Årlig
arrangeres Barnas dag med olabilløp og dukkevogntog. Det er også Høstmarked,
fakkeltog og julegrantenning , samt gammeldags juletrefest. Kjøkkenet i
kirka er aktivt i bruk, og mye av menighetens arbeid er bygd opp rundt
måltidsfellesskapet. 

Menigheten har i tillegg følgende arbeid; Søndagsskole, barnekoret Kroken
Tweens (4.-8.klasse), Ten Sing, barnekor (i oppstartsfase, 1.-3. klasse), MILK
(lederkurs for eldre ungdommer, -et felles arbeid i prostiet) og
voksenkor. 

Menigheten har et velfungerende gudstjenesteliv. Det er tre ulike godkjente
lokale gudstjenesteordninger; familiegudstjeneste, kveldsgudstjeneste og
høymesse. I 2018 var det 98 frivillige voksne i menigheten. I tillegg er det en
stor gruppe barn som alternerer som medliturger på familiegudstjenestene. 


Årlig er det ca 70 døpte, 60 konfirmanter, 50 gravferder. Gjennomsnittlig
fremmøte ved hovedgudstjenestene var 98 personer. Hver sommer arrangeres en
ukes konfirmantleir. Menigheten gjennomfører høst-konfirmasjon.

I Kroken menighet består staben av; Sokneprest, kapellan, diakon, kirkemusiker,
kirketjener, trosopplærer(60%), ungdomsarbeider(20%) og
menighetsforvalter(30%). Soknepresten leder prestetjenesten i menigheten. 


Det er ett kirkebygg i menigheten, Kroken kirke. Den er fra 2006. Kirkebygget
er en unik struktur i Norge. Her er to kirker lokalisert. I underetasjen er det
Døvekirke, og i hovedetasjen er soknekirkens lokaler. Alle ansatte har
kontorplass i kirken, hvor også døvepresten har sitt kontor. Det er
gudstjenester i Kroken kirke de aller fleste søn- og helligdager, i tillegg
feires det tre årlige friluftsgudstjenester, en årlig kirkegårdsandakt og 8
gudstjenester i skolebygget i Oldervik. Kroken menighet og Døvekirken
samarbeider om to gudstjenester i året. Det etterstrebes å ha enkelte
liturgiske ledd på samisk i gudstjenestene. 

Det er fire barneskoler og en ungdomsskole i menigheten. Syv barnehager ligger
innenfor menigheten. Det er et svært godt samarbeid med alle skoler og barnehager. 

I Tromsø domprosti er det et godt kollegafellesskap. Det er ukentlige
tekstsamtaler/studiesamlinger med god deltakelse. Prostiet er det største i
bispedømmet og det er samlet 20 100% prestestillinger i prostiet. I tillegg er
det flere andre prester ansatt i ulike organisasjoner og institusjoner i byen.
Byen er også stiftsby. 

Tromsø er en pulserende universitetsby hvor Universitetssykehuset i Tromsø er
en stor arbeidsplass. Det er en storstått natur med både høye tinder og
skogkledte åser i Tromsø og omlandet, og dermed rike muligheter til aktivt
turliv, både sommer og vinter.

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv
om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester

  Hovedansvarlig for det strategiske arbeidet i menigheten sammen med menighetsrådet 

Kvalifikasjoner:

 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt

  Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører

  Krav om medlemskap i Den norske kirke.

  Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Personlige egenskaper:

 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige

  Ha evne til å inspirere og motivere

  Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.

  Bidra inn i prostifellesskapet

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest.

  I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.

  Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

  Pensjonsinnskudd.

  Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje/femte år.

  Nytilsatte gis arbeidsveiledning.

  En ekstra uke permisjon med lønn pr år. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Jadevegen10, 9022 Krokelvdalen
Publisert 2020-01-13
Søknadsfrist 2020-01-29
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger