Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Sokneprest i Målselv sokn

Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

Vi har ledig stilling som sokneprest i Målselv sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Målselv sokn som særskilt tjenestested og Senja prosti som tjenestedistrikt.

Målselv sokn er den mest folkerike delen av Målselv kommune (Nerbygda) med ca.5.000 mennesker.

Målselvkulturen har god balanse mellom tradisjon og fornyelse, selv om tradisjonene, slektsrøttene og båndene til dalførene på det indre Østlandet er sterke og grunnleggende i døla-kulturen. Språk, dialekter og interessefelt avspeiler denne sterke og fine forbindelsen.

Vi leter etter en prest med sans for strategisk diakonalt arbeid, en som kan være brobygger og skape kontakt med de forskjellige lag og foreninger i soknet. Menigheten ønsker å utvikle den diakonale profilen videre. I tillegg søker vi en prest som liker å engasjere seg i barne- og ungdomsarbeid. Mye av dette arbeidet skjer i samarbeid med kateket og kantor.

Den senere tid er det jobbet aktivt med det diakonale i Målselv sokn; med bl.a. ukentlige formiddagstreff, sorggruppe og julemiddag i kirka etter gudstjenesten julaften. Dette arbeidet skjer av og i samarbeid med frivillige. Det er også et godt etablert samarbeid med sykehjemmet og demensavdelinga i forhold til ukentlige og månedlige andakter. 

Målselv sokn har 2 kirker: Målselv kirke fra 1978 og Heggelia kapell fra 1961.Driften av Heggelia kapell er basert på et sivilt/militært samarbeid, både personalmessig og økonomisk. Forsvaret har en solid posisjon i Målselv kommune og kommunene rundt. Det er flere militære anlegg i soknet og et stort antall feltprester i prostiet. 

Av nøkkeltall for Målselv sokn kan nevnes fra 2018:
39 gudstjenester (søn- og helligdager), 32 dåp, 42 konfirmerte, 5 vigsler og 46 begravelser. Soknepresten i Øverbygd har faste tjenester i Målselv sokn.
Det er et utstrakt samarbeid med Øverbygd sokn, som også er en del av Målselv kommune. Det er 7 kirkelige stillinger som har hele kommunen som sitt ansvarsområde. Sokneprestene har hovedansvar for hvert sitt sokn. Kirkekontoret er lokalisert i lyse og trivelige lokaler på Bardufoss. Her har begge sokneprestene sine kontorer, sammen med kirkeverge, konsulent og kateket. Kirketjenere og kantor har sine kontorer i Målselv kirke.


Målselv er en spredtbodd kommune med flere små sentre, deriblant kommunesenteret på Bardufoss. Nær Bardufoss sentrum ligger Bardufoss lufthavn. Avstand til Tromsø er ca. 130 km. fra Bardufoss. E6 går tvers igjennom soknet.


I Målselv sokn er det 3 barneskoler, 1 ungdomsskole, 1 sameskole og 1 videregående skole.

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest                  

 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester

Kvalifikasjoner:

 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
  Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
  Krav om medlemskap i Den norske kirke.
  Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Personlige egenskaper:

 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
  Ha evne til å inspirere og motivere
  Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
  Bidra inn i prostifellesskapet

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest.
  I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
  Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
  Pensjonsinnskudd.
  Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert femte år.
  Nytilsatte gis arbeidsveiledning.
  En ekstra uke permisjon med lønn pr år. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Skogbrukets hus, 9325 Bardufoss
Publisert 2020-01-13
Søknadsfrist 2020-01-29
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger