3-årig prosjekt stilling som prostiprest/prosterådgiver i Drammen prosti

Drammen prosti er fra 1.januar utvidet fra åtte til femten sokn og rommer kommunene Drammen og Lier. Vi trenger å styrke de administrative funksjonene i prostiet og ønsker en prosterådgiver som også kan gjøre tjeneste som prostiprest. Stillingen lyses ut som en tre års prosjektstilling. Ved endt prosjektperiode evalueres ordningen og det vil bli vurdert om stillingen skal gjøres fast. Drammen og Lier ligger ca. 40 km sørvest for Oslo. Befolkningsmessig og trafikkmessig er de to kommunene knyttet sterkt sammen, og Drammen nye sykehus bygges nå på grensen mellom de to kommunene. Drammen kommune består nå av «gamle Drammen» pluss de tidligere kommunene Nedre Eiker og Svelvik, og spenner fra tradisjonell norsk bygdekultur til et flerkulturelt bymiljø. Byen har de siste årene gjennomgått sterke demografiske og praktiske endringer, noe som gjør den til en spennende og livskraftig kommune. Lier kommune var tidligere en del av Lier prosti med Røyken og Hurum kommuner som nå er gått inn i Asker kommune og Asker prosti. Etter prostiutvidelsen bor det totalt ca. 125 000 mennesker i prostiet, der ca. 60% er medlemmer i Den norske kirke, men med store ulikheter soknene imellom. Hvert sokn har sitt særpreg og er bevisst sin forankring i de respektive lokalmiljø, og er følgende: Bragernes, Åssiden, Nedre Eiker, Mjøndalen, Konnerud, Skoger, Strømsgodset, Strømsø, Tangen, Fjell, Svelvik, Frogner, Tranby/Lierskogen, Sylling og Sjåstad. Inklusiv prost og prostrådgiver betjenes prostiet av 25 prester. Prostiet er delt inn i fem soner med 4 – 6 prester i hver sone. Ved full bemanning vil sonene fungere autonomt innenfor noen arbeidsområder. Ved ferieavvikling og lengre vakanser og permisjoner gjøres egne avtaler. Vikartilgangen er forholdsvis god. Prostiprest/prostirådgiver vil ha prosten i Drammen som sin nærmeste overordnede og kan også bli satt til å gjøre tjeneste som vikar for prosten. Det forutsettes samarbeidsevne og god fleksibilitet i stillingen. Det planlegges intervjuer fredag 28.februar.

Arbeidsoppgaver:

 • Rådgiver for prosten. 

  Gudstjenester og kirkelige handlinger. 
  Vikartjeneste i prostiet. 
  Organisering av beredskapstjenesten. 
  Rådgiver i personalsaker. 
  Ulike sekretær oppgaver.
  Bistå prestene i planverktøyet TID. 

  Administrative oppgaver knyttet til arkiv og regnskap   

Kvalifikasjoner:

 • Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende / Master i teologi og praktikum.

  Gjerne erfaring fra TID og god økonomisk og administrativ forståelse. 

  Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest. 

   

Personlige egenskaper:

 • Sosial, utadvendt og trygg i møte med mennesker. 
  gjerne erfaring fra prestetjeneste, evner til å sette seg inn i administrative systemer.   
  Gode evner til samarbeid, initiativ og gjennomføring.

Vi tilbyr:

 • Innplassering i stillingskode 0922 etter KA's tariffområde.
  Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
  Reiseutgifter godtgjort etter gjeldende regulativ.

  Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det

 • forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i
 • veiledning              

 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt
 • offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Drammen
Publisert 2020-01-27
Søknadsfrist 2020-02-19
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger