Sokneprest i Gauldal prosti med Hølonda, Melhus, Horg og Flå sokn som tjenestested

Soknene tilsvarer Melhus kommune som har vel 16 000 innbyggere og ligger like sør for Trondheim. Kommunesenteret ligger om lag to mil fra Trondheim Soknepresten har sete i Hølonda menighetsråd. I Hølonda sokn er det ca 1400 kirkemedlemmer. Det største soknet i kommunen er Melhus med ca 8 300 kirkemedlemmer. Horg sokn har ca 3000 kirkemedlemmer og i Flå sokn ca 1100 kirkemedlemmer. Menighetene utgjør Melhus Fellesrådsområde. I soknene er det følgende kirker: Hølonda kirke som er en trekirke fra 1848 med ca 300 sitteplasser. Flå kirke som er en trekirke fra 1794 med ca 200 sitteplasser, Horg kirke som er en trekirke fra 1893 med ca 600 plasser og Melhus kirke som er i stein fra 1892 med 600 sitteplasser. Kirkene er i god stand. I Hølonda sokn finnes også Kolbrandstad stavkyrkje, som er bygd og eid av en privat stiftelse. Det er tradisjon for noen gudstjenester i stavkirka og én på Korsveien bedehus hvert år.

Menighetene betjenes av 3 prester i full stilling. Soknepresten i Melhus sokn har ansvar for samordning av tjenesten og felles gudstjenesteplan for de fire soknene. Den ledige soknepreststillingen er tillagt ansvaret for konfirmantundervisninga i Hølonda og har sammen med kateketen også ansvaret for konfirmantene i Melhus sokn.

Kontorsted for alle de tre sokneprestene er Melhus sentrum. Her ligger også administrasjon for prosten i Gauldal og for Melhus kirkelige fellesråd. Det avholdes regelmessige stabsmøter med prester, diakon, kateket og trosopplæringsansatte, organister/kantor og kontorsekretærer. Det er også tilsatt kirketjenere i hel eller deltidsstillinger i alle sokn, og det er ordnet klokkertjeneste.

Kommunen har 7 barneskoler, 2 ungdomsskoler og én barne- og ungdomsskole. Skolene samarbeider godt med kirka. Denne soknepreststillingen har særlig ansvar for kontakten med 4 av skolene. Kateketen har godt samarbeid med barnehagene. Innenfor arbeidet for barn og unge er der et rikt tilbud. Hølonda sokn er, liksom alle soknene i kommunen, preget av en sterk folkekirkelighet med stor kjærlighet til kirka og kirkebygget spesielt, men det kristelige organisasjonslivet står også sterkt. Diakoniarbeidet fungerer godt i alle sokn.  

Prostesetet i Gauldal prosti ligger på Melhus. Støren er et knutepunkt i prostiet, der to hovedveier møtes. Det ene dalføret i prostiet følger E6 til Oppdal, det
andre dalføret følger riksvei 30 mot Røros. Folkekirken står sterkt: 85% av befolkningen i prostiet er kirkemedlemmer, 75 % blir døpt og 71% blir konfirmert og over 95% blir kirkelig gravlagt. I prostiet er det 11 menighetsprestestillinger. Det er gode økumeniske forhold, flere innvandrermenigheter får låne kirkene våre til sine gudstjenester.  

Vi ønsker en prest som kan være samlende for mennesker med ulik organisasjonstilhørighet og kirketilknytning.

Det er ønskelig at soknepresten kan bidra i redaksjonen av menighetsbladet, sammen med frivillige fra hvert av de fire soknene.
Kirkelig statistikk for alle fire sokn i Melhus (for 2018): 119 dåp, 109 gravferder, 24 vielser og 171 konfirmanter (derav 22 i Hølonda sokn), samt 126 gudstjenester på søn/helligdag.

Når det gjelder utbygging av skoler, barnehager, helse- og sosialtjeneste og forholdene i lokalsamfunnet/kommunen for øvrig, vises det til bl.a. menighetenes hjemmesider: www.kirken.no/melhus og kommunens hjemmeside: www.melhus.kommune.no Ellers vises det også til bispedømmets hjemmeside: kirken.no/nidaros   

 

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker etter en prest som kan fylle stillingen i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest", jfr § 2 i "Forskrifter om tilsetting av menighetsprester" og § 3 i "Tjenesteordning for menighetsprester".   

  Søkerne bør ha erfaring og kunne bidra til gode samarbeidsforhold, trivsel, engasjement og nytenkning.  

  Målformen i soknene er bokmål. Søkerne må opplyse om de behersker begge målformer. 

  Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.  

  Vi tilbyr 

  Stillingen er plassert i lønnskode 1555 Sokneprest. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
  Medlemskap i Statens pensjonskasse.
  Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.  Bispedømmet ønsker balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å legge til rette for mennesker med redusert funksjonsevne. 

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger