Vikarprest i Arendal prosti med Øyestad sokn som tjenestested, 2 år

Øyestad menighet ligger vest i Arendal prosti med grense til Fevik og Grimstad, og består blant annet av områdene Rykene, Bjorbekk og Nedenes. Det er kort kjøreavstand til Arendal sentrum. Befolkningen er bredt sammensatt med tanke på alder og sosial profil. Det er 3 kirker i soknet: Bjorbekk, Øyestad Gamle og Engene. Menigheten har et godt funksjonelt og relativt nytt menighetssenter på Nedenes. Her er det også kontorer, ulike møterom etc for de ansatte.

Menighetens profil
Menigheten har stab bestående av sokneprest, kapellan, organist (80%), bi-organist (20%), kateket, menighetspedagog (60%), menighetssekretær (50%), kirketjenere i deltidsstillinger tilknyttet hver av de 3 kirkene, og prostiprest i 40% som deles med Hisøy menighet. Det er to menighetsutvalg, ett med fokus på Bjorbekk og Nedenes-områdene, og ett på området rundt Øyestad gamle kirke. Det er ønske om god balanse mellom lokal aktivitet og menighetens fellesskapsopplevelse. Det er diakoniutvalg og økonomiutvalg. Menigheten har en aktiv og svært deltakende kjerne av menighetsmedlemmer, men ønsker flere og yngre krefter. Det er flere bedehus i soknet med god aktivitet. Det er godt samarbeid med andre kristne organisasjoner og menigheter i og utenfor Dnk. Menighetsbladet utkommer ca 5 ganger i året. Det er inngått samarbeidsavtaler med alle grunnskolene i soknet. Det er faste samlinger for prestene i prostiet, og samarbeidsklimaet er meget godt. Prestene i Øyestad samarbeider med soknepresten i Hisøy og prostipresten om fordeling av tjenesteuker med gravferder og vielser.

Menighetens visjon og hovedmål
Menigheten ønsker et sterkt fellesskap – med fokus på det store VI. Menigheten ønsker å nå ut til hele aldersspennet, med særlig fokus på yngre voksne og barnefamilier.

Menighetens satsingsområder
Det vektlegges oppfølging av trosopplæringsplanen. Det er også et sterkt ønske å utvide kortilbudet til også å omfatte ungdom og flere yngre voksne. Videre er det sterkt ønskelig med et variert gudstjenestetilbud som når ut til alle i menigheten.

Hvilke tiltak
Menigheten har et variert tilbud i tråd med trosopplæringsplan for aldersgruppen 0-18 år. Menigheten har flere faste treff tilpasset alle aldersgrupper.

Gudstjenestelivet
I 2017 deltok det gjennomsnittlig 110 personer pr gudstjeneste i soknet. Det ble gjennomført 76 dåpshandlinger. Menigheten satser på å få flere yngre med i gudstjenestefellesskapet. De siste årene er det blitt satset på flere «søndagsskolemesser» på menighetssenteret med vekt på tilrettelagte parallelle undervisningsopplegg for ulike aldersgrupper i gudstjenesten. Det er ønskelig med et mangfold i det musikalske uttrykket tilknyttet gudstjenestene, med økt grad av involvering.

For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- Endringer i tjenesteordning for kapellaner og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn.
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.
Kvinner oppfordres til å søke.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven § 30.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest/barneomsorgsattest.

 

Arbeidsoppgaver
 • hovedansvar, sammen med kateket, for planlegging og gjennomføring av konfirmantarbeidet i menigheten
 • hovedansvar, sammen med kateket, i menighetens arbeid med gudstjenester for barn og unge
 • oppfølging av skoler og barnehager i soknet i tråd med menighetens trosopplæringsplan
 • jobbe for varierte og inkluderende gudstjenester
 • ta del i menighetens diakonale arbeid
 • bidra med koordinering av arbeid blant fast ansatte og frivillige i menighet.
Kvalifikasjoner
 • cand.theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • evne til å skape godt samarbeid med øvrige ansatte og frivillige medarbeidere
 • kunne inspirere og å skape kontakt i alle aldergrupper, også utenfor kirken
 • formidle evangeliet til ulike aldergrupper
 • være nytenkende, vise initiativ og gjennomføringskraft for å medvirke til menighetsvekst
Vi tilbyr
 • lønn som kapellan i stillingskode 0922 
 • etter- og vidererutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rykeneveien 850, 4821 Rykene
Publisert 2020-02-11
Søknadsfrist 2020-03-01
Stillingstype vikariat
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger