Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Prostiprest i Tromsø Domprosti

Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

Vi har ledig stilling som prostiprest i Tromsø Domprosti - treårig prosjektstilling, og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i
soknet.

Stillingen har Tromsø
domprosti som tjenestedistrikt, ønsket oppstart august/september 2020.

Prostipresten har hele prostiet som tjenestedistrikt. Prostipresten er direkte underlagt
domprosten, og den tilsatte vil få fastlagt sin arbeidsplan i samarbeid med
domprosten. Det ligger i stillingens karakter at ikke alt kan planlegges på
lang sikt. Det er to andre prostiprester knyttet til Tromsø domprosti, og disse
stillingene vil sammen dekke så mye som mulig av behovet for vikartjenester,
men også ha rom for mer langsiktig arbeid, etter nærmere planer.

Det er
en mulighet for å knytte en del av prostiprestens arbeidstid opp mot
arbeid for ungdom, eldre eller annet spesialisert arbeid, etter søkers kompetanse, interesser og prostiets behov. 

Til prostipreststillingen som nå er utlyst, er det arbeidsplass i kontorfellesskap
med de ansatte i de tre menighetene på Kvaløya på Kvaløysletta i Tromsø.

Arbeidet som prostiprest er variert i et prosti med kulturelt og kirkelig mangfold. Det er gode muligheter for å få arbeide nært sammen med kolleger og andre kirkelige
faggrupper. Det satses på kollegafellesskap og gode samarbeidsforhold.

I Tromsø domprosti er det et godt kollegafellesskap. Det er ukentlige
tekstsamtaler/studiesamlinger med god deltakelse. Prostiet er det største i
bispedømmet og det er samlet 20 100% prestestillinger i prostiet. I tillegg er
det flere andre prester ansatt i ulike organisasjoner og institusjoner i byen.
Byen er også stiftsby. 

Tromsø er en pulserende universitetsby hvor Universitetssykehuset i Tromsø er
en stor arbeidsplass. Det er en storslått natur med både høye tinder og
skogkledte åser i Tromsø og omlandet, og dermed rike muligheter til aktivt
turliv, både sommer og vinter.

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv
om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest

 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester

Kvalifikasjoner:

 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet  

  Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt

  Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører

  Krav om medlemskap i Den norske kirke.

  Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Personlige egenskaper:

 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige

  Ha evne til å inspirere og motivere

  Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.

  Bidra inn i prostifellesskapet

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes som 1537 prostiprest.

  I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.

  Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

  Pensjonsinnskudd.

  Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert femte år.

  Nytilsatte gis arbeidsveiledning.

  En ekstra uke permisjon med lønn pr år. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Slettatorget, 9100 Kvaløysletta
Publisert 2020-02-13
Søknadsfrist 2020-03-03
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger