Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Kapellan 2 i Sør Varanger sokn

Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt. Gudstjenestelivet blomstrer, Flere søker dåp og trosopplæring, Folkekirken engasjerer seg i samfunnet, Flere får lyst til å arbeide i kirken og Samisk kirkeliv. Varanger prosti: Består av 5 sokn: Berlevåg sokn, Båtsfjord sokn, Sør-Varanger sokn, Vadsø sokn og Vardø sokn. Fem fellesråd: Berlevåg, Båtsfjord, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø kirkelige fellesråd. Se også lokale nettsider. For informasjon 77 60 39 60.

Nord-Hålogaland bispedømme er det mest spennende bispedømmet i hele Norge. Her finner du storby
og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon,
et sprudlende kulturliv og utrolige naturopplevelser, et samfunn som gjennom
generasjoner har vært preget av møte mellom kulturer og et kirkeliv som favner absolutt
hele bredden i kirken vår.

Vi trenger nå kapellan i Kirkenes og resten av
Sør-Varanger. Vi søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i
soknet

Soknet er geografisk sammenfallende med Sør-Varanger kommune. Kommunen har Kirkenes
som kommunesenter, grenser til Russland og Finland og er sentrum i
Barentsregionen og en pådriver for samarbeid mellom landene. Kirkenes er en
internasjonal by med nasjonale og internasjonale institusjoner og
organisasjoner lokalisert på stedet. I Sør-Varanger er det et bredt sosialt og
kulturelt mangfold med flere festivaler innenfor musikk, kultur, og
samtidskunst. Den geopolitiske situasjonen påvirker lokalsamfunn og kirke på
flere plan og det jobbes derfor aktivt for å styrke folk-til-folk-samarbeidet.
I Sør-Varanger er det nordlige møtepunktet mellom Øst- og Vest-kirken.
Sør-Varanger er også kjent for vakker natur og gode friluftsmuligheter i skogen,
på fjellet, og ute på fjorden.

Sør-Varanger menighet er en typisk kulturåpen folkekirke. Befolkningen er glad
i kirka og har klare forventninger til at kirka stiller opp både for
enkeltmennesker og for samfunnet som helhet.
Det har vært kirkebygg i området i flere hundre år. Det ortodokse St. Georgs
kapell i Neiden fra 1565 er det eldste. Kirkenes kirke ble vigslet i 1959. Det
holdes regelmessige gudstjenester i fem andre kirker og kapeller: Svanvik
kirke, Neiden kirke og Bugøynes kirke, Kong Oscar IIs kapell i Grense Jakobselv
og Sandnes kapell. Sør-Varanger menighet samarbeider godt med de andre tros- og
livssynssamfunnene.

Det er 104 forordnede gudstjenester i Sør-Varanger. I 2019 ble det avholdt 123 gudstjenester, med gjennomsnittlig deltakelse på 63. 52 dåp, 13 vielser og 87 begravelser,

Sør-Varanger menighets mål er å møte mennesker på en god måte i alle
livssituasjoner og i alle aldersgrupper. Det er regelmessige formiddagstreff
for eldre og faste ukentlige andakter på de kommunale institusjoner. Menigheten
har et svært godt kirkekor. Det er fire samiske gudstjenester i året og en
finsk gudstjeneste med tilreisende prest. Det multikulturelle mangfoldet som
preger området søkes ivaretatt gjennom det ordinære gudstjenesteliv. Det
samarbeides også godt med eksterne aktører, slik som Forsvaret, Sør-Varanger
kommune, og Barents Pride, om avholdelse av andre typer gudstjenester.

Kirkens Bymisjon er i etableringsfasen i Kirkenes.

Prestene har kontorfellesskap med andre kirkelige ansatte i Kirkenes sentrum.
Det er tre prester, menighetspedagog, to organister, menighetssekretær,
saksbehandler, kirkeverge, to kirketjenere og to fagarbeidere. Stillingen har Sør-Varanger sokn som
særskilt tjenestested og Varanger prosti som tjenestedistrikt.

For mer informasjon, se soknets hjemmeside: www.kirkenes.kirken.no
Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort,
selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester

Kvalifikasjoner:

 • Den som blir ansatt må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målformer
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil

Utdanningsretning:

 • Utdanningstittel: Prest

Personlige egenskaper:

 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
 • Bidra inn i prostifellesskapet

Språk:

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter stillingskode 0922 kapellan
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Pensjonsinnskudd 
 • Tre måneders studiepermisjon hvert tredje år
 • Nytilsatte gis arbeidsveiledning 
 • En ekstra uke permisjon med lønn hvert år
 • Sør Varanger omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.no for å finne ut hvilke regler som gjelder
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler og reglement m.v. 
 • Arbeidsgiver er behjelpelig med å skaffe bolig
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted 9900 Kirkenes
Publisert 2020-02-21
Søknadsfrist 2020-03-15
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger