Domprost

Fredrikstad domprosti består av Fredrikstad og Hvaler kommuner med henholdsvis ca 80 000 og 4.500 innbyggere. Prostiet er inndelt i 11 sokn i to fellesrådsområder. 17 prester gjør tjeneste i fire samarbeidsområder under ledelse av domprosten. Det er fellestiltak innenfor trosopplæring, ungdomsarbeid, arbeid med konfirmanter med særlige behov og tilrettelagte gudstjenester. Prestene møtes jevnlig til tekstsamtaler, fagsamlinger og områdemøter.

Vi søker ny domprost til Fredrikstad Domprosti, Borg bispedømme.

Borg bispedømme består av 8 prostier, 28 fellesråd og 109 sokn. 

Borg bispedømmes visjon er "Mer himmel på jord", og har 4 strategiske mål i perioden 2019-2021

 • Flere deltar i og opplever gudstjenester og kirkelige handlinger som et inkluderende og trosstyrkende fellesskap.
 • Flere søker dåp og deltar i trosopplæring.
 • Den norske kirke er synlig i samfunnet, oppleves relevant og engasjerer seg i menneskers liv.
 • Flere deltar i kirkens kunst- og kulturliv, og kirkens kunst, og kulturarbeid videreutvikles. 

Prosten er den sentrale kirkelige lederen i prostiet og deltar i ledelsen av den kirkelige virksomheten i hele bispedømmet og er biskopens faste stedfortreder. I prostiet leder domprosten prestetjenesten, bistår biskopen i dennes embetsutøvelse, gir i samarbeid med kirkevergene veiledning og faglig råd til alle ansatte og kirkelige råd. Domprosten sitter i prostiets kirkelige fellesråd og utøver tjeneste som menighetsprest og øvrige gjøremål som følger av tjenesteordningen for proster.

Stillingen som domprost krever høy teologisk og kirkefaglig kompetanse, gode evner til å lede og organisere prestetjenesten. Det forventes også gode evner til samarbeid med ulike aktører og nivåer i kirken, og med offentlige myndigheter. Prosten skal motivere medarbeidere og menigheter til å arbeide i samsvar med kirkens mål og strategier. Prostene i Borg møter til månedlige prostemøter, og har tilgang på veiledning og lederutvikling. Prostene har tre individuelle samtaler med biskopen i året.

Domprosten har sitt kontor i kontorfelleskapet "Kirkens hus" som ligger sentralt i Fredrikstad. Her sitter kirkeverge, administrasjon og stabene for 9 av 11 sokn i prostiet samlet, og det er et sterkt og godt fagmiljø som jobber for utvikling og ivaretakelse av kirkens arbeid i soknene. En vesentlig del av domprostens prestetjenester er  knyttet til gudstjenester i Fredrikstad domkirke.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m, samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om en ber om å ikke bli ført på denne listen (jmfr. offentlighetsloven § 25, 2. ledd)

Kvinner oppfordres til å søke.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

Hjemmeside for Borg bispedømme: www.kirken.no/borg 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle prestetjenesten i prostiet
 • Bistå biskopen i dennes tjeneste og være biskopens faste stedfortreder
 • Bistå og delta i prostemøte 
 • Styrke det tverrfaglige samarbeidet i stabene
 • Samvirke med kirkelige råd og bidra til samarbeid og skape et godt arbeidsmiljø
 • Sete i Fredrikstad og Hvaler kirkelige fellesråd 
 • Gjøre menighetsprest-tjeneste slik biskopen fastsetter 
 • Kirkefaglig og tverrfaglig veiledning for alle medarbeidere

Kvalifikasjoner:

 • Cand.theol
 • Praktikum
 • Medlemskap i Den norske kirke 

Personlige egenskaper:

 • Evne til ledelse og motivasjon
 • Dyktig kommunikator og forkynner
 • Evne til omstilling og nyskaping
 • Gjennomføringsevne
 • Samarbeidsevne
 • Administrativ ryddighet 

Vi tilbyr:

 • Stillingen er lønnet i stillingskode 0935, domprost etter KAs lønnsregulativ
 • Medlemskap i statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk 
 • Veiledning
 
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nygårdsgate 28, 1606 Fredrikstad
Publisert 2020-03-25
Søknadsfrist 2020-03-29
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger