Kapellan i Kristiansand domprosti med Søgne sokn som tjenestested

Søgne er en vakker kystbygd med ca. 11500 innbyggere, og ligger i vestre del av Nye Kristiansand kommune. Søgne menighet har i underkant av 8.000 medlemmer. Aktiviteter er knyttet til våre tre kirker: Søgne hovedkirke som er fra 1861 og ble modernisert i 2007, Søgne gamle kirke som omtales som bygdas klenodium, datert 1640 og Langenes arbeidskirke fra 1987. Det foregår også mye aktivitet knyttet til Søgne menighetssenter, som er en medlemsforening tilknyttet Den norske kirke. Ønsker du å jobbe i en engasjert og moderne folkekirke-menighet, er dette noe for deg! Staben består av 11 medarbeidere. Vi ønsker deg velkommen som ny medarbeider i en aktiv og levende menighet! For mer informasjon, se vår nettside www.sognemenighet.no Søgne var egen kommune fram til 2020, og er nå en del av Kristiansand kommune. Bygda er rik på muligheter for friluftsliv fra hav til hei, og er kjent for sin flotte skjærgård og kystkultur. Sentrum i bygda, Tangvall, har alle fasiliteter innenfor helse og kultur. Nytt skolesenter med ny ungdoms- og videregående skole, kulturskole og idrettsbygg er under oppføring. Kollektivtilbudet er godt utbygd, både til Mandal og Kristiansand. Menighetskontoret, der kapellan også har eget kontor, holder til i romslige og trivelige kontorlokaler sentralt på Tangvall.

Domprostiet er inndelt i 5 soner, hvor Søgne, Greipstad og Finsland utgjør en av disse. Kapellanen i Søgne inngår i tjenesteturnus med sokneprestene i Søgne og Songdalen. Det er et godt kollegafellesskap i Domprostiet, som foruten faglige samlinger møtes til ukentlige samtaler omkring søndagens tekst. 

Menighetens profil 
Staben består av: Sokneprest, daglig leder, kateket, diakon, ungdomsdiakon, organist, kirketjener, alle i 100%, Ungdomsarbeider 80%, menighetspedagog 70%, renholder 45%. Menigheten har ca. 300 frivillige medarbeidere, mange av disse er gudstjenestemedhjelpere, deriblant to sertifiserte gudstjenesteledere.  

Søgne menighet er, og vil være, en kirke for folket. Menigheten har mange gode tilbud for befolkningen i Søgne. Vi nevner foruten gudstjenester og kirkelige handlinger, familiekoret, kvinnetrening, ledertrening for ungdom, og menighetsklubben – et møtested for mennesker med ulike funksjonshemninger. 

Menighetens visjon og hovedmål 
Menighetsrådet har ut fra Den norske kirkes visjon, «Mer himmel på jord», utarbeidet et strategidokument med følgende satsingsområder: Frivillighet, inkluderende fellesskap, musikk og kultur. Strategidokumentet, som f.t. revideres, finner du her: https://www.sognemenighet.no/Portals/0/Strategidokument%202017-2019.pdf

 
Menighetens satsingsområder 
Menigheten har et særlig fokus på organiseringen av frivillige. 

Kapellanen er aktivt med i konfirmantarbeidet.  Et viktig satsingsområde er Ungdomskirken, som ledes av ungdomsdiakonen i samarbeid med kapellan og ungdomsarbeider. Menigheten har også et godt trosopplæringstilbud fra 0-18 år, som er sterkt knyttet opp mot gudstjenestene. Trosopplæringen ledes av menighetspedagogen i et kreativt samarbeid med øvrige ansatte. 

 

Gudstjenestelivet
Kirkesøkningen er god. Gudstjenestelivet er rikt og variert, med et stort mangfold i musikalsk involvering og uttrykk. Det er også økumeniske samlinger med Oasen menighet og Søgne Misjonskirke. 

Den som blir tilsatt må rette seg etter:  

- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn  

- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested 

 
Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer. 

Kvinner oppfordres til å søke.  

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven §30.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest). 

Arbeidsoppgaver
 • gudstjenester og kirkelige handlinger etter planlagt turnus i samarbeid med de øvrige prestene i sonen, herunder også Ungdomskirken  
 • konfirmantarbeid sammen med kateket og ungdomsarbeider, inkludert delta på en 5-dagers leir ved skoleslutt  
 • delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av menighetens trosopplæringstiltak
 • rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere, med et særlig fokus på frivillige gudstjenestemedarbeidere
 • delta i gjeldende beredskapsordning  
Kvalifikasjoner
 • cand.theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • trives sammen med barn og unge
 • god formidlingsevne  
 • gode relasjonsbyggende egenskaper og samarbeidsevner
 • fleksibel og løsningsorientert
Vi tilbyr
 • lønn som kapellan i stillingskode 0922 
 • etter- og vidererutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Søgne
Publisert 2020-06-23
Søknadsfrist 2020-08-09
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger