Sokneprest i Lister og Mandal prosti med Sirdal sokn som tjenestested, 3. gangs utlysning

Sirdal er en innlandskommune som utgjør den nordvestlige delen av Agder fylke og er i utstrekning fylkets største kommune. Sirdal kommune er en attraktiv kraft- og hyttekommune med store friluftsmuligheter på helårsbasis. Blant annet skiløypenett, toppturer, fotturer, fiske, hundekjøring og sykling. Sirdal kommune har ca. 1850 innbyggere med moderne skoler, barnehagefasiliteter og helsevesen. Det er videregående skole med idrettslinje på Tonstad. Avstand til Stavanger er 95 km, Flekkefjord 57 km og Egersund 55 km. Det er 4 kirkebygg i kommunen. Tonstad kyrkje (1852), Lunde kyrkje (1873), Kvævemoen kapell (1962), og Haughom kapell (listeført, 1930). Kommunen har i tillegg et omsorgssenter det blir holdt gudstjenester. Kirkekontoret holder til i en eldre bolig sentralt på Tonstad. Nye kontorer er under planlegging. I kommunen er det et bredt samarbeid om ulike tilbud, noe innbyggerne og hytteeiere setter pris på. Dette gjelder også innenfor skoler og barnehage, kulturliv, sykehjem og gravplassdrift m.m. For øvrig henvises det til følgende hjemmesider: sirdal.kommune.no og sirdal.kyrkja.no

I tillegg til soknepresten betjenes soknet av kirkeverge 100%, kantor 90%, to trosopplærere i til sammen 120%. Staben på kirkekontoret har ukentlig faste møter.
Det er gudstjenester i Tonstad kyrkje hver annen uke, månedlig i Kvævemoen kapell, mens Lunde kirke har fire gudstjenester i året og Haughom kapell har seks. Mye av menighetens arbeid er organisert via oppnevnte utvalg, komiteer, arbeidsgrupper. Det er et godt og jevnlig samarbeid med bedehuset. Konfirmantarbeidet og ungdomsarbeidet foregår her. Bedehuset har gode lokaler.

Soknepresten jobber selvstendig. Til stillingen hører det med å delta i tjenesteuketurnes i Flekkefjord hver 4. uke. Det samarbeides også for å dekke gudstjenester i ferier. Dette utgjør inntil 20 % av stillingen. Det er månedlige tjenestekonferanser for alle prestene i prostiet. Sirdal kommune er særskilt beredskapsområde. Soknepresten deltar ikke i beredskapsturnus i prostiet, men har ansvar for eget sokn.

Menighetens satsingsområde(r)
Menighetens visjon er Nær Kristus – nær folket. Hovedsatsingen til menigheten er tilbud til barn og unge/barnefamilier. Arbeidet rundt gudstjenestene er sentralt. Det er et viktig mål å få flere unge familier til å komme til gudstjeneste, og å oppleve seg hjemme i fellesskapet. Det arbeides aktivt for å få unge til å engasjere seg i arbeidet og å få til godt søndagsskoletilbud.

I menigheten er det mye godt trosopplæringsarbeid, diakoni og godt ungdomsarbeid. Det er barnekor og kor for voksne. Det finnes mange gode tiltak, men særlig innen diakoni ønsker en å styrke arbeidet. Barn og unge er flinke til å møte opp når det inviteres til tiltak. Det er årlige breddetiltak for alle alderstrinn fra 0 -11 år, og kontinuerlig ungdomsarbeid. Oppslutning om konfirmantundervisningen er stor. En av trosopplærerne har ansvar for gjennomføringen. Konfirmantene har deltatt på KonfAction de siste årene.

Gudstjenestelivet
Kirkesøkningen er stabil. Det er god oppslutning i høytidene og blir satt inn ekstra ressurser for å holde et høyt gudstjenestetilbud i påsken. Menigheten har årlig 4 friluftsgudstjenester med stor oppslutning. Medliturger organiseres av soknepresten. Det er frivillige klokkere, tekstlesere og kirkeverter.


For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested


Det benyttes nynorsk liturgi.

Kvinner oppfordres til å søke.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven §30.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

 

Arbeidsoppgaver
 • lede prestetjenesten i soknet
 • forrette gudstjenester og kirkelige handlinger
 • delta i konfirmantarbeid og trosopplæringsarbeid sammen med andre ansatte
 • sete i menighetsråd
 • jevnlige andakter på institusjon
 • stimulere til et aktivt menighetsliv 
 • tjeneste i prostiet i henhold til lokale ordninger
 • prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløfte
 • delta i gjeldende beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • cand.theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • gode leder- og samarbeidsevner
 • gode evner til selvstendig og målrettet arbeid i samsvar med menighetens planer
 • evne til å formidle en levende Kristustro til alle aldersgrupper med en forkynnelse som er utfordrende og livsnær
 • engasjert og samlende i menighetsarbeidet
 • evne til å inkludere og få folk med 
Vi tilbyr
 • lønn som sokneprest i lønnsgruppe 1555
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelse etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning (ABV)
 • Sirdal kommune kan være behjelpelig med å skaffe bolig
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Tonstadveien 25, 4440 Tonstad Norge
Publisert 2020-06-23
Søknadsfrist 2020-08-09
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger