Sokneprest i Tjølling - Larvik prosti

Larvik prosti ligger sør i Vestfold og sammenfaller med Larvik kommune med ca 47 000 innbyggere hvorav omtrent 33 000 er medlemmer av Den norske kirke. Her finner vi både bysentrum og landsbygd med bondetradisjoner, med kort vei til vakker skjærgård, flott turterreng og et mangfoldig kulturliv. Folkekirken står fortsatt sterkt i folks bevissthet og oppslutningen om de kirkelige handlinger er høy. Prostiet består av 12 sogn og 11 prester, som ønsker å synliggjøre Den norske kirkes visjon: "Mer himmel på jord!". Vi arbeider for en bevisst personalpolitikk med godt kollegialt og faglig fellesskap. Prostiet har fullskala trosopplæring.

Vi ønsker bevisste og entusiastiske prester som tenker stort om lokalmenigheten, og som ser verdien av godt samarbeid med ansatte, råd, kirkelige organisasjoner og frivillige.

Tjølling er ei bygd midt mellom byene Larvik og Sandefjord. Tjølling har variert næringsliv  med innbyggere som støtter opp om aktiviteter i foreninger og lokalsamfunnet.  Kirken med tilhørende menighetssenter ligger sentralt plassert midt i bygda, på Tjøllingvollen. Her ligger også skole (1.-10.- trinn), helsestasjon/familiesenter, butikk, sykehjem og legesenter. Tjølling har flott natur og kystlinje med svaberg og strender, rikelig med turområder i skog og mark og flotte kulturlandskap omkring de mange veldrevne gårdene i bygda.
 
Tjølling menighet preges av et godt samarbeid med organisasjoner som NLM og Normisjon, som også har egne bedehus i soknet. Tjodalyng skolekorps, Tjølling sangforening, Bygdekvinnelaget, Tjølling historielag og skolelaget på ungdomsskolen er andre samarbeidspartnere. Det er en aktiv menighet med høy gudstjenestedeltakelse og aktiviteter for barn, ungdom, voksne og eldre. Menigheten har en stor flott middelalderkirke bygget i ca. år 1150.
 
Mange er glad i kirken og den brukes mye til dåp, vielser og gravferd. Samtidig er Tjølling en aktiv og engasjert menighet som ønsker å være utadrettet og vil gjerne utvikle og bygge nye relasjoner til flere mennesker.
Tjølling menighetssenter ligger i umiddelbar nærhet til kirken. Der drives blant annet babysang, søndagsskole, to barnekor, Supersamling (månedlig middag og samling for barnefamilier), månedlige Temakvelder, Åpent Hus for godt voksne, ukentlige bønnemøter i kirken, årlig basar, fasteaksjon og diakonalt arbeid. Menigheten ønsker å være synlig i lokalmiljøet og bruker Facebook og gir ut menighetsblad sammen med Østre Halsen menighet. Menighetsrådet er engasjert og ønsker å inkludere alle aldersgrupper i gudstjenesteliv og i andre aktiviteter. Særskilt er det ønskelig å videreutvikle arbeidet for "tweens" og ungdom og Alphakurs. Menighetsrådet har vedtatte mål for perioden, men ønsker å fortsette arbeidet med visjon og retning for menighetens arbeid i et langsiktig perspektiv.
 
Det er 3200 medlemmer i menigheten. Her arbeider sokneprest 100 %, organist 100 %, menighetspedagog 80 % og kirketjener 80%. Normalt er det ca 50 dåp, 35-40 konfirmanter, og omtrent 43 søndager og helligdager med gudstjenester per år. I ferieukene og enkelte helligdager arrangeres fellesgudstjenester med Østre Halsen sokn.


Soknepresten vil ha det daglige ansvaret for prestetjenesten i Tjølling og har kontor sammen med de andre ansatte på menighetssenteret. Soknepresten går inn i et team med sokneprestene i Hedrum, Kvelde og Hvarnes og i Østre Halsen i fordeling av tjenesteuker. Vigsler fordeles likt i hele prostiet. 

 

Arbeidsoppgaver

Lede og motivere ansatte og frivillige
Det er forordnet gudstjeneste tre av fire søndager i måneden
Ansvar for ukentlig andakter på sykehjemmet i Tjølling i samarbeid med soknepresten i Østre Halsen og kantor i Tjølling
Ansvar for konfirmantundervisning og kontakt mellom skole og kirke
Soknepresten i Tjølling er medlem av menighetsrådet
Soknepresten deltar i beredskapstjenesten i beredskapsområdet
Kvalifikasjoner

Teologi / Livssynsfag

Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer
Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting

Personlige egenskaper

Sosial og utadvendt og trygg i møte med mennesker i alle livets faser og livssituasjoner
Evne til å inspirere, bekrefte og se menighetens mange frivillige
Ha initiativ og gjennomføringevne
God og tydelig leder i menigheten
Gode samarbeidsevner, lagspiller, med evne til å lytte og gi plass til andre
God til å formidle, levendegjøre og aktualisere Bibelens budskap
Tydelig forkynner evangeliet om Jesus
Inkluderende fremtoning i en god og aktiv kirke for alle generasjoner
Vi tilbyr

Stillingen lønnes i stillingskode 1555 - sokneprest, etter KAs tariffområde
Pensjonsinnskudd
Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten
Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning
Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Håkestadveien 36, 3280 Tjodalyng
Publisert 2020-06-26
Søknadsfrist 2020-08-11
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger