Kapellan i Søndre Slagen

Det er ledig stilling som kapellan i Tønsberg Domprosti med Søndre Slagen sokn som særskilt tjenestested. Søndre Slagen er den sørøstre delen av Tønsberg kommune med fine badestrender, småbåthavner og små øyer langs fjorden. Søndre Slagen er et område med både driftig landbruk og trivelige, attraktive boligområder. Dette er et område som mange flytter til. Nye områder er under utbygging, og folketallet vokser. Det er ca 16.000 innbyggere innenfor soknet og ca 12200 er medlemmer av DnK. Mange pendler med tog til Oslo og Drammen. Tønsberg kommune har p.t 55.706 innbyggere.

Tønsberg er en levende kommune med mange skoler, sykehus, museer, et rikt kunst- og kulturliv. Universitetet i Sør-Øst-Norge ligger på Bakkenteigen i Horten kommune.
Tønsberg Domprosti består av kommunene Færder og Tønsberg med et innbyggertall på til sammen ca.75000. Domprostiet består nå av 14 sokn og 20 prester. Tønsberg er sete for Biskopen i Tunsberg bispedømme og bispedømmeadministrasjon.

Søndre Slagen sokn har 3 kirker fra ulike tidsperioder. Det er gudstjeneste hver søndag i Søndre Slagen kirke (fra 1972). Kirken ligger omkranset av en vakker gravlund og omtales som «katedralen i skogen». Her er det også mange rom til ulike aktiviteter.  Annenhver søndag er det gudstjeneste i Husøy kirke (fra 1933) og Vallø kirke (fra 1782).
Det er 2 institusjoner og 2 bo- og servicesentere i menigheten. Det er fire kommunale barneskoler og en privat, og to ungdomsskoler i soknet. I tillegg er det et godt samarbeid med soknets mange barnehager.

Staben består av sokneprest, to kapellaner, en diakon (50%), trosopplæringsleder, undervisningsleder, to kantorer (160%) og to kirketjenere (140%). I tillegg er det mange engasjerte frivillige i menighetens mange aktiviteter. Ved Søndre Slagen kirke er det et kontorbygg med gode kontorer og et møterom for staben.
Menighetsrådet har i siste periode hatt som mål at gudstjenestelivet skal blomstre. Dette har vært en satsing for sittende menighetsråd etter visjonsdokumentets overordnede tittel «Mer himmel på jord.»

Kirken er en naturlig samarbeidspartner for lag og foreninger og har et tydelig,  åpent og utadrettet nærvær i lokalmiljøet.
Menighetsrådet ønsker å arbeide for større livskvalitet og livsglede på tvers av generasjoner. Det er en aktiv satsing på ungdomsdiakoni og diakonen har en nøkkelrolle i arbeidet med å bygge inkluderende fellesskap. Ungdomsklubben Tilflukten er etablert og har et nært samarbeid med Blå Kors Ung.
Det drives et godt trosopplæringsarbeid i menigheten. Menigheten har i år 140 konfirmanter, og det tilbys ledertrening etter konfirmanttiden. KFUK/M har et aktivt speiderarbeid i menigheten. Det er 2 voksenkor, og 2 barnekor. Vallø kirkes venner arbeider godt med arrangementer knyttet til Vallø kirke. På Husøy er det gudstjenester etter opplegg fra Søndagsskolen i Norge «Sprell levende» med barnekoret som sentral aktør.

 

Arbeidsoppgaver
Gudstjenester og kirkelige handlinger etter oppsatt plan
Konfirmantundervisning i samarbeid med undervisningsleder
Ungdomsdiakonale tiltak i samarbeid med diakonen
Kapellanen deltar i beredskapsordningen i prostiet etter gjeldende ordning
Det er utarbeidet arbeidsbeskrivelse for stillingen

 

Deltagelse i gjeldene ordning for beredskap i Tunsberg bispedømme 

Kvalifikasjoner
Utdanning: Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende / Master i teologi og praktikum
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest
Personlige egenskaper
Vi ønsker en prest:
•Som har gode samarbeidsevner
•Som liker å være sammen med mennesker i alle aldre og livsfaser
•Som har initiativ og gjennomføringevne
•Som evner å levendegjøre og aktualisere Bibelens budskap og tydelig forkynner evangeliet om Jesus
•Som er raus og inkluderende

Vi tilbyr

Innplassering i stillingskode 0922 kapellan, etter KAs tariffområde 
Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
Reiseutgifter godtgjort etter gjeldene regulativ
Til lønnen tilkommer særlige regulativmessige godtgjørelser
Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning
(ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning

Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25

Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Astreaveien 7, 3113 Tønsberg
Publisert 2020-06-26
Søknadsfrist 2020-08-11
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger