Nord-Hålogaland Bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt.

Kapellan i Harstad sokn

Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt. Trondenes prosti består av 13 sokn: Andørja sokn, Astafjord sokn, Bjarkøy og Sandsøy sokn, Gratangen sokn, Grytøy sokn, Harstad sokn, Ibestad sokn, Kanebogen sokn, Kvæfjord sokn, Sandtorg sokn, Skånland sokn, Tovik sokn og Trondenes sokn. 5 fellesråd: Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Skånland kirkelige fellesråd.

Vi har ledig stilling som kapellan i Harstad sokn med vekt på barne- og ungdomsarbeid, og søker en samlende og engasjert folkekirkeprest.
 
Harstad kirke er en av Norges første arbeidskirker fra 1958. Kirkas utforming samt dens gunstige plassering nær sentrum gjør den til en populær og aktivt brukt kirke. Menigheten arbeider ut fra en visjon om at Harstad kirke skal være et åpent møtested for å bli kjent med Gud, hverandre og oss selv, hvor alle mennesker og hele mennesket blir sett og verdsatt. I menighetens allsidige satsning gjenspeiles visjonen eksempelvis gjennom prosjektet «Harstad kirke som Sjømannskirke» som hvert år gjennomføres under Festspillene i Nord-Norge. Menigheten har et sterkt fokus på trosopplæring, og deltar aktivt i byens økumeniske samarbeid.
 
Den ledige stillingen har Harstad sokn som særskilt tjenestested og Trondenes prosti som tjenestedistrikt. Trondenes prosti består av 5 kommuner og 13 sokn. 7 sokn inngår i planleggingsområdet «Trondenes Nord», som sammen sørger for at soknenes kirkelige tjenester har prestedekning. Menighetens kontor er samlokalisert med fellesrådets stab, prosten samt 3 andre menigheter i Harstad. Harstad sokn betjenes av sokneprest, kapellan, diakon i halv stilling, kirketjener og kantor. Menigheten samarbeider tett med de to andre bymenighetene, Trondenes og Kanebogen. Dermed vil kapellanen utføre en del arbeid på tvers av disse soknegrensene.
 
Arbeidsoppgavene fordeles mellom kapellanen og soknepresten ut fra interesser og kompetanse. Kapellanen vil likevel ha hovedansvar for konfirmantarbeidet i menigheten, og vil være engasjert i felles trosopplæringstiltak for menighetene i Harstad. Kapellanen har hovedansvar for prostiets kursopplegg for ungdomsledere. Vi søker derfor etter en prest med interesse for trosopplæring.
 
Kapellanen inngår i en turnusordning for gravferder i byens menigheter, der tjenesteukene fordeles mellom byens prester m.fl. Antall gravferder i dette området pr år er om lag 158.
I Harstads 3 bymenigheter til sammen døpes ca. 120, konfirmeres ca. 110 unge og vies ca 30 par pr år.
 
Innenfor Harstad sokn ligger det flere barnehager, en barneskole, en ungdomsskole og en videregående skole. I tillegg har UiT/Norges Arktiske Universitet campus der. Soknet har også 3 syke- og aldersinstitusjoner.

 

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglige kompetanse vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 0922 kapellan
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Pensjonsinnskudd
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert femte år
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur
 • Nytilsatte gis arbeidsveiledning
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Storgata 5, 9405 Harstad
Publisert 2020-07-06
Søknadsfrist 2020-08-16
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger