Nord-Hålogaland Bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt.

Sokneprest i Vardø og fengselsprest i Vadsø

Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt. Varanger prosti består av: 5 sokn: Berlevåg sokn, Båtsfjord sokn, Sør-Varanger sokn, Vadsø sokn og Vardø sokn. 5 fellesråd: Berlevåg, Båtsfjord, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø kirkelige fellesråd.

Vi har ledig fast 100% stilling som sokneprest med Varanger prosti som tjenestedistrikt og Vardø sokn og Vadsø fengsel som særskilt arbeidssted.

Stillingen innebærer 70% tjeneste i Vardø sokn og 30% som fengselsprest i Vadsø. Vadsø fengsel ligger 75 km fra Vardø.

Sokneprest i Vardø – 70%
Vardø menighet ønsker å være en raus og åpen folkekirke som er tydelig tilstede i lokalmiljøet.

Vardø sokn omfatter kommunen ved samme navn. Soknet har 2 prekensteder, Vardø og Kiberg. Kommunen ligger på Varangerhalvøya, er landets østligste og har 2029 innbyggere. Hovednæringsgrunnlaget er fiskerinæring og offentlig forvaltning. Bl.a. Har kontoret for Voldsoffererstatning, Lønnsgaranti, Kystverkets trafikksentral og politiattestkontoret tilhold i Vardø.

Foruten soknepresten er det kirkeverge og en kirketjener-/gårdsarbeider i 100% stillinger og organist i 70% stilling, trosopplærer i 20 % stilling, og en kirkelig medarbeider/graver i 5 % stilling. Menigheten har arbeidet målrettet de siste årene mot barn og ungdom, og har dette som sitt satsingsområde i sin strategiplan og visjon.

Kirkelig statistikk for menigheten (2019): 10 dåp, 28 begravelser, 2 vigsler og 11 konfirmanter.

I menigheten er det grunnskole og videregående skole, 2 barnehager og et sykehjem. Samarbeidet med barnehagene er godt innarbeidet. Det arrangeres julevandringer og påskevandring for barnehagene og 1trinn på grunnskolen i kirka hvert år og staben besøker barnehagene og skolen. Det er et ønske om å videreutvikle skole/kirkesamarbeidet. Pr. i dag er det enkelte kirkebesøk og innarbeidet tradisjon med skolegudstjenester før jul for hver enkelt skole. Soknepresten har regelmessige andakter på sykehjemmet. I Vardø er det også etablert en tradisjon med markering av Mikkelsmess siste helg i september som en økumenisk feiring med gudstjenester, foredrag, konserter og utstillinger.

Menighetsrådet vil satse på barn og unge og barneklubben.
Soknepresten er medlem i det kommunale kriseteamet.

Fengselsprest i Vadsø – 30%

Vadsø fengsel ligger 75 km fra Vardø, vel en times vei med bil. 30% stilling er tenkt slik: én dag hver uke, pluss én gudstjeneste i måned, samt tilkalling.

Fengselspresten er en verdsatt del av det tverrfaglige samarbeidet i fengselet. En stor del av arbeidet består i samtaler med innsatte. Fengselspresten har ansvar for det religiøse og øvrige livssynsmessige arbeid i fengselet, og i tillegg til enkeltsamtaler og sjelesorg, er sentrale oppgaver å forrette gudstjenester og tilrettelegge bibel- og samtalegrupper.

Det foreligger egen instruks for fengselsprester.

Vi gjør oppmerksom på av Vadsø kirkelige fellesråd lyser ut en diakonstilling, der ca 20% skal vinkles inn mot arbeidet i Vadsø fengsel. Her vil det dermed være mulig å jobbe i et lite team av diakon og fengselsprest rundt arbeidet i kriminalomsorgen.

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksomme på at
opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise
tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven).

Arbeidsoppgaver
Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
Krav om medlemskap i Den norske kirke
Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.
Personlige egenskaper
Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
Ha evne til å inspirere og motivere
Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr

Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig
Pensjonsinnskudd
Mulighet for tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år
Lære om samisk og kvensk språk og kultur
Nytilsatte gis arbeidsveiledning
En ekstra uke permisjon med lønn pr år
Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Nord-Troms prosti og samtlige prosti i Finnmark tilhører Tiltakssonen, for ytterligere info se tiltakssonen.no     

Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Søndre Langgate 1, 9950 Vardø
Publisert 2020-07-09
Søknadsfrist 2020-08-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger