Nord-Hålogaland Bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt.

Kapellan i Porsanger sokn

Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

Vi har ledig stilling som kapellan i Porsanger sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Porsanger sokn som særskilt tjenestested og Indre Finnmark prosti som tjenestedistrikt.

Prestetjenesten i Porsanger vil være variert og givende. Det søkes en prest med gode lederegenskaper og samarbeidsevner. Mulighetene for menighetsutvikling er gode i et engasjert og dyktig arbeidsfellesskap. Teologisk bevissthet og kompetanse verdsettes. Tjenesten vil være berikende og engasjerende i et mangfoldig og interessant kirkeliv. Det er flere kirkeforeninger og en bedehusforening i soknet.

Porsanger sokn ligger innenfor forvaltningsområdet for samisk språk. Det legges til rette for nødvendig utdanning i samisk. .Porsanger er en trekulturell kommune med samisk, kvensk og norsk kultur. Den flerkulturelle bevisstheten er stor og preger mange lag og aktiviteter. Porsangers sokns hovedgudstjenesteliturgi bærer også preg av det og inneholder elementer av samisk og kvensk språk. I tillegg holdes det gudstjenester med hovedsakelig samisk og kvensk liturgi, med tolk.

I tillegg til kapellan betjenes soknet av sokneprest, daglig leder/kirkeverge, 50% trosopplærer, organist og kirketjenere. Kirken har kontorer i sentrum av Lakselv. Stillingen har Porsanger sokn som særskilt tjenestested og Indre Finnmark prosti som tjenestedistrikt. De to militærforlegningene, Banak flystasjon og Porsangmoen like ved Lakselv, betjenes av feltprester.

Porsanger sokn er geografisk sammenfallende med Porsanger kommune. Kommunesenteret Lakselv ligger sentralt til i Finnmark med gode kommunikasjoner til resten av fylket og flyforbindelser med hele landet. Lakselv har de senere år vokst fram til å bli et forretningssenter med gode tilbud. Den omkringliggende naturen byr på svært gode muligheter til friluftsliv. Det bor ca. 4000 mennesker i Porsanger kommune. Les om Porsanger på kommunens hjemmeside.

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

Arbeidsoppgaver
Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner

Den som blir ansatt må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
I forvaltningsområdet for samelovens språkregler, vil det være et krav om å tilegne seg kompetanse om samisk språk og kultur. Arbeidsgiver forplikter seg på å gi tilbud.
Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
Krav om medlemskap i Den norske kirke.
Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.         

Personlige egenskaper
Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
Ha evne til å inspirere og motivere
Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
Stillingen lønnes som 0922 kapellan.
I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
Pensjonsinnskudd.
Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år.
Opplæring i samisk og kvensk språk og kultur.
Nytilsatte gis arbeidsveiledning.
En ekstra uke permisjon med lønn pr år.
Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.
Porsanger kommune tilhører tiltakssonen, se tiltakssonen.no for ytterligere informasjon.     
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkeveien 1, 9700 Lakselv
Publisert 2020-07-09
Søknadsfrist 2020-08-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger