Kapellan i Søndre Borgesyssel prosti, Skjeberg

Det er ledig 100% stilling som kapellan i Søndre Borgesyssel prosti med tjenestested Skjeberg samarbeidsområde

Søndre Borgesyssel prosti ligger lengst syd i Viken fylke, og består av seksten menigheter i kommunene Sarpsborg og Halden. Her er eldgamle og velholdte kulturlandskap, store skogområder, vakker skjærgård og trivelige tettbygde bysentra med komplette tilbud til innbyggerne. Det er et levende og aktivt prosti, som blant annet er sentralt i arbeidet i Dialogforum Østfold, og er pådriver av utviklingen av pilegrimstradisjonen langs Borgleden. Det er tjueen faste prestestillinger i prostiet, tre av disse gjør tjeneste i kriminalomsorgen.

Det er ledig 100% stilling som kapellan i Søndre Borgesyssel prosti med tjenestested Skjeberg samarbeidsområde

Skjeberg samarbeidsområde ligger i Sarpsborg kommune og består av de tre menighetene Søndre Skjeberg , Skjebergdalen og Hafslund  med til sammen om lag 11 800 medlemmer. Det er fem kirker i området; Hafslund, Skjebergdalen, Ullerøy, Ingedal og Skjeberg. Menighetslivet har en god kultur for frivillighet, og det er godt samarbeid med de frivillige, kristne organisasjonene i området. Samarbeidet med barnehager og barne- og ungdomsskolene i området er godt, og en felles plan for barnehage/skole- kirkesamarbeidet i hele kommunen, er under utvikling. Prestene og diakonen i samarbeidsområdet betjener sykehjem og andre institusjoner. Trosopplæringsarbeidet er godt etablert, og samtidig i stadig utvikling. Kapellanen vil ha deler av sin tjeneste knyttet til trosopplæringsarbeidet og konfirmant- og ungdomsarbeidet. 
Kapellanen gjør tjeneste med gudstjeneste, gravferder og vigsler etter planlagt turnus, hovedsakelig i samarbeidsområdet. Kapellanen vil ha et særlig ansvar for gudstjenestelivet i Ullerøy og Ingedal kirker, som sammen med Skjeberg kirke tilhører Søndre Skjeberg sokn.

Vi søker etter en allsidig menighetsprest som er motivert for å ta et aktivt medansvar for trosopplæringen, og for utviklingen av gudstjenestelivet og det øvrige kirkelige arbeidet. Vi ønsker en prest som er nærværende i menighetens og menneskenes liv, og som har bredden av folkekirken som sitt fokus. 
Hos oss kan du få være del av en trivelig stab med høy kompetanse. Staben består av to sokneprester og en kapellan, to menighetspedagoger, diakon, kantorer og kirketjenere. Det daglige arbeidet samledes av soknepresten i Skjeberg og daglig leder. Vi har ukentlige stabsmøter, og legger vekt på teamarbeid. Du vil få samarbeide med aktive menigheter med stort engasjement, og du vil få mulighet til å være med å utvikle kirken i et spennende område. 
Det er felles kontor for staben i samarbeidsområdet. Kontoret ligger i tilknytning til Skjeberg kirke.

Søndre Borgesyssel prosti har jevnlige samlinger for prestene med gudstjeneste og faglig innhold. Prostiet vektlegger å arbeide sammen for å tilby en stadig bedre prestetjeneste for kirkens medlemmer og for samfunnet som helhet, med høy trivsel og rom for utvikling for den enkelte prest. Borg bispedømmes strategiplakat med visjonen «mer himmel på jord» er førende for arbeidet i prostiet. Prosten er kapellanens nærmeste overordnede. 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement mm, samt  avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestedistrikt. Den som ansettes deltar i beredskapsvaktordning som omfatter flere prostier. 

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse. 

Les mer om Skjeberg samarbeidsområde ved å trykke her

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Deltagelse i gudstjenesteutvalg og andre aktuelle råd og utvalg
 • Trosopplæringsarbeid
 • Annet menighetsutviklende arbeid
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand.theol.
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Evne til teamarbeid
 • Initiativrik og fleksibel
 • Gode kontaktskapende evner
 • Gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Stillingen lyses ut i stillingskode 0922 kapellan
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Åndelig veiledning

 

Kontaktinformasjon

 

Tormod van der Hagen, seksjonssjef personal (404 53 540 - th953@kirken.no)

Kari Mangsrud Alvsvåg, prost (414 11 412 - prosten@sarpsborg.com)

Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Prestegårdsbakken 15, 1746 Skjeberg
Publisert 2020-08-04
Søknadsfrist 2020-08-09
Stillingstype Fast, heltid, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Statlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger