Sokneprest i Fredrikstad domprosti, tj.sted Fredrikstad domkirke

Det er ledig 100% stilling som sokneprest i Fredrikstad domprosti med tjenestested Fredrikstad domkirke.

Fredrikstad domkirke er en levende og aktiv menighet med en engasjert stab og en god gruppe frivillige. Vi er en kirke hvor gudstjenesteliv, musikk, kulturarbeid og diakoni står i fokus. Med sin plassering midt i byen ønsker vi å være en kirke som er til stede i menneskers hverdag. Vi lever i spennet mellom å være soknekirke og bispedømmets førstekirke. Det er spennende. Både nær og svær på samme tid i et bysentrum som er i stor vekst og endring. 
Velkommen som søker til en spennende domkirke i et flott bispedømme.  
  
Det er ledig 100% stilling som sokneprest i Fredrikstad domprosti med tjenestested Fredrikstad domkirke.

Fredrikstad Domprosti består av Fredrikstad og Hvaler kommuner med ca 81 000 og 4 600 innbyggere. Prostiet er delt inn i 11 sokn med to fellesrådsområder. 17 prester gjør tjeneste i fire samarbeidsområder under ledelse av domprosten. 
Det er fellestiltak innenfor trosopplæring, ungdoms- og konfirmantarbeid med særlige behov og tilrettelagte gudstjenester. 
Prestene møtes jevnlig til fagsamlinger, områdemøter og tekstsamtaler. Domkirken sokn omfatter bysentrum og tilliggende bydeler. Medlemstallet for Domkirken menighet er omlag 4 340. Menigheten har to sokneprester, hvor denne stillingen innebærer lederansvar og samledelse med daglig leder, mens sokneprest II gjør tjenester knyttet til en opprinnelig kapellan-stilling.  Menighetskontoret ligger i Kirkens hus i sentrum av Fredrikstad, hvor sju menighetskontorer, kirkevergen og domprosten er samlokalisert. Menigheten har soknediakon, to domkantorer, kirketjener, trosopplærer - som utøver sin tjeneste i nært samarbeid med øvrige menigheter i samarbeidsområdet, henholdsvis Glemmen, Gamle Glemmen og Rolvsøy. 

Vi ønsker en raus sokneprest som brenner etter å kommunisere med byen og menneskene som bor der på et språk som blir forstått. Du ønsker å sette kirken på kartet, tenke visjonært, tenke endring og fornyelse. Du ser kulturens betydning for evangeliets nærvær og du liker å jobbe i team. Du er økumenisk innstilt og ønsker å videreføre arbeidet overfor kristne trossamfunn og andre religioner. 
Sammen med stab og menighetsråd ser du muligheter og ønsker å gjør noe for mennesker som trenger kirken.  
Menigheten har stor korvirksomhet. Det er et aktivt og godt felleskirkelig samarbeid i prostiet. Prestene tar del i skole-kirkesamarbeidet.  
Innenfor soknet ligger også sykehjem og bo-senter for eldre hvor det regelmessig holdes andakter og gudstjenester. 
Det er utarbeidet planer for gudstjenesteliv, trosopplæring, voksenarbeid med tanke på kirkemusikk og kultur, diakoni og informasjonsarbeid. 
Domkirkens sokneprest har tjenesteuker og gudstjenester i samarbeid med øvrig sokneprest og sokneprest i Rolvsøy sokn.  
Alle prester i prostiet må dessuten påregne å utføre noen tjenester utenfor eget samarbeidsområde. 
En av sokneprestene i samarbeidsområdet koordinerer prestetjenesten i området. 
I prostiet legges det vekt på at prestene skal samarbeide i team. Faglige samlinger holdes jevnlig og  det stimuleres til videre- og etterutdanning. 
Sokneprestens nærmeste overordnede er domprosten. 
Målform i tjenesten er bokmål.
Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestedistrikt.
Den som tilsettes må delta i beredskapsordning som omfatter flere prostier.
Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd.

Se mer på domkirken menighets hjemmeside ved å tykke: her

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester, kirkelige handlinger etter oppsatt arbeidsfordeling
 • Stabsmøter
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
 • Delta i byens 17.-mai-komite på vegne av kirken i Fredrikstad 
 • Div øvrig komitearbeid, -  Økumenisk arbeid. (De senere årene har domprosten vært menighetens medlem av Fredrikstad kristne råd)
 • Delta  i prostiets og bispedømmets prestesamlinger
 • Sete i Fredrikstad domkirkes menighetsråd
 • Bispedømmets beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand.theol
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og gjennomføringsevner
 • Gode kommunikative evner
 • Evne til å arbeide selvstendig og planmessig
 • Evne til å utvikle menighet og til å motivere
 • Fleksibel og initiativrik
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 sokneprest
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Åndelig veiledning
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Kontaktinformasjon

Trond Pladsen, fung. domprost (404 08 976 - domprosten@fredrikstad.kirken.no)

Tormod van der Hagen (404 53 540 - th953@kirken.no)

 

Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nygaardsgata 28, 1606 Fredrikstad
Publisert 2020-08-04
Søknadsfrist 2020-08-09
Stillingstype Fast, heltd, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Statlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger