Kapellan/menighetsprest i Arendal prosti med Moland sokn som tjenestested

Arendal prosti er inndelt i 7 sokn fordelt på de to fellesrådsdistriktene Arendal og Froland. 15 prester er tilsatt i prostiet, innbefattet to fengselsprester og én institusjonsprest. I prostiet er det gode samarbeidsforhold, regelmessige fagdager og andre samlinger under ledelse av prosten. Prostiet er inndelt i tjenestesoner, der prestene inngår i turnus for gravferder og vielser. Prestene i Moland og Tromøy sokn deler turnusen i «sone øst». Moland sokn ligger 10 kilometer øst for sentrum i Arendal, som er en bykommune med nesten 44.000 innbyggere. Her er det mange kvaliteter: et variert og godt næringsliv med mange spennende arbeidsplasser, et rikt kulturliv, gode oppvekstmiljøer, godt klima og mange attraksjoner. Kommunen grenser til Grimstad, Froland og Tvedestrand. Moland sokn ble i 2018 slått sammen av tre tidligere sokn; Stokken, Austre Moland og Flosta. Soknet er sammensatt av både tett befolkede strøk som Saltrød og Eydehavn, og mer spredt befolkede områder som Austre Moland med landbruks- og friluftsområder og Flosta med nær tilknytning til sjøen. Det er mange barnehager, 4 barneskoler og en stor ungdomsskole i soknet. Moland sokn har tre gudstjenestesteder: Stokken kirke, Austre Moland kirke og Flosta kirke, og alle er eldre trekirker. Stokken kirke har et funksjonelt tilbygg, og Flosta kirke har menighetssal. Austre Moland har en kirkestue rett ved kirken. Stokken kirke ligger i nærheten av Stuenes ungdomsskole, der vi har den felles konfirmantundervisningen. Kirkekontoret er i Kuben ved torvet på Eydehavn, hvor Frivilligsentralen også holder til.

NB:Utvidet søknadsfrist: 30.09.20

Menighetens profil
Menigheten har cirka 5700 medlemmer. De ansatte samarbeider tett med de mange frivillige i menigheten som er involvert i gudstjenesten og i mangfoldet av aktiviteter.
Det er 8 ansatte i staben: to prester, menighetspedagog, hovedorganist, biorganist, menighetssekretær og to kirketjenere.
På grunn av menighetssammenslåingen i 2018 arbeider menigheten mye med utvikling og strategi. Menigheten samarbeider med de to Normisjonsforeningene med egne hus på Eydehavn/Saltrød og Dalen i Austre Moland. Menigheten samarbeider med speidergruppene i Flosta og på Eydehavn, og andre lag og foreninger. Barnekoret Mobagos er medlem av Norges KFUK/KFUM. Et par av aktivitetene er tilsluttet Søndagsskoleforbundet.


Menighetens visjon og satsingsområder
Moland menighet har sluttet seg til Den norske kirkes visjon som er Mer himmel på jord, og har som motto «Moland menighet – en plass for alle». Menigheten ønsker å være et inkluderende fellesskap med rom for alle aldersgrupper, et mangfold av aktiviteter og uttrykk og rom for ulike meninger, basert på respekt for hverandre. Menighetsrådets satsingsområder er barn, unge og familiearbeid samt variasjon i gudstjenestelivet.


Tiltak
Moland menighet har mange aktiviteter knyttet til trosopplæring og konfirmantarbeid. Det arrangeres sommerleir hvert år for konfirmantene på Skjærgårds Music&Mission på Risøya. Et nytt tiltak fra høsten er Supertorsdag, spesielt beregnet på småbarnsfamilier. Dalen Misjonshus har også aktiviteter innen barne- og ungdomsarbeid, noe i tett samarbeid med menigheten. Det er blant annet etter-skoletid annenhver torsdag, ungdomsklubben NUF og ungdomskoret Ekko. Menigheten har barnekoret Mobagos og voksenkoret Amos, og et variert musikk- og konserttilbud særlig på sommeren. Det finnes misjonsforeninger og en bønnegruppe i Stokken kirke. Diakoniutvalget står for flere diakonale tiltak. En mannsgruppe møtes jevnlig i Stokken kirkesenter. Menigheten har også quiz, temakvelder og andre aktiviteter.

Gudstjenestelivet
Menigheten har vanligvis en gudstjeneste på søndag formiddag, og ønsker at medlemmene skal føle tilhørighet til alle kirkene i soknet. Vanligvis er det to familiegudstjenester i måneden, ofte i forbindelse med et trosopplæringstiltak. En gang i måneden er det kveldsgudstjeneste med ulik profil. To ganger i semesteret er det «Messe for alle» på Dalen misjonshus i samarbeid med Normisjonen.  Kirkekaffe etter gudstjenestene er et populært tiltak.

 
Forøvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for prester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested

Det benyttes bokmål.

Kvinner oppfordres til å søke.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven §30.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Arbeidsoppgaver
 • gudstjenestearbeid og kirkelige handlinger i samarbeid med organist, menighetspedagog og sokneprest
 • bidra aktivt til utvikling av ungdomsarbeid, unge-voksne og familiearbeid sammen med ansatte og frivillige 
 • delta aktivt i konfirmantarbeidet i samarbeid med menighetspedagog og sokneprest
 • delta aktivt i menighetenes trosopplæringsarbeid og kirke/barnehage og kirke/skole samarbeidet
 • institusjonsandakter
 • delta i gjeldende beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • cand.theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • evne til å skape gode relasjoner og samarbeid med stab, råd og frivillige
 • engasjement for barn og unge
 • god formidlingsevne
 • selvstendig og strukturert med gjennomføringskraft
 • fleksibel og løsningsorientert
Vi tilbyr
 • lønn som kapellan i stillingskode 0922
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nesgata 13, 4810 Eydehavn
Publisert 2020-08-31
Søknadsfrist 2020-09-30
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger