To prestestillinger i Ytre Namdal, Namdal prosti - Sokneprest i Leka og Prest i Ytre Namdal

Nærøy, Vikna og Leka sokn utgjør det som kalles Ytre Namdal, et naturskjønt kystområde med stor oppslutning om folkekirken. Her trengs nye prester!

To hele prestestillinger er ledige i Ytre Namdal; sokneprest på Leka og kapellan (menighetsprest) i Ytre Namdal. Begge stillingene inngår i arbeidsfellesskapet i Ytre Namdal, som har kontorfellesskap  på Kolvereid. Begge stillingene bidrar til prestetjenestene i hele området, men stillingen på Leka medfører også plass i menighetsrådet på øya. Kapellanen (100%) betjener hovedsakelig de to soknene Nærøy og Vikna, og ønsker å rette særlig fokus mot aldersspennet 12-30. Videre gjør prestene tjeneste i hele Ytre Namdal i henhold til tjenesteordning for prester, etter behov og kapasitet.

Vi søker allsidige prester, gjerne med engasjement for kultur og musikk og med sans for arbeid rettet mot ungdom og unge voksne. Folkekirken står sterkt i hele området, og her er store muligheter for å forme og utvikle egne prosjekter og ideer.

Det bor omlag 550 mennesker på Leka. Her finnes en velholdt kirke fra 1867. Noen få gudstjenester og gravferder avvikles også fra Gutvik bedehus. Her er omlag 20 gudstjenester i året, og knappe 10 gravferder. Det er stor oppslutning om trosopplæring og konfirmasjon og godt samarbeid med skole og kommune.

Ytre Namdal er et område med mange kirker, og gudstjenester og kirkelige handlinger utgjør stammen i arbeidet. Men det er mange mulighetsrom. På Rørvik finnes en splitter ny og moderne kirke utformet med tanke på mangfoldig bruk og aktivitet, som kan være base for arrangementer rettet mot hele Ytre Namdal. Det arrangeres MILK-kurs for ungdom, og det er ønskelig å starte opp Tweensarbeid og ungdomskafé.

Ytre Namdal betjenes av fire prester, hvorav tre sokneprester. Nærøysund kirkelige fellesråd har sitt hovedkontor i Kolvereid, der kirkeverger og tre prester har kontor. Dessuten er det flotte kontorlokaler i nye Rørvik kirke, der sokneprest og organist i Vikna har sitt daglige tilhold. Kontorplassering kan tilpasses søkeres behov. Leka har kirkeverge i halv stilling og kirketjener i 20%. I Nærøysund kirkelige fellesrådsområde er det tilsatt kirkeverge, konsulent, driftsleder, tre organister, fire kirketjenere, sekretær (70%) og menighetsarbeider i 100% stilling. Mye av trosopplæringsarbeidet er nært tilknyttet gudstjenestelivet. Det finnes en rekke kor og engasjert samarbeid rundt kirkemusikken. Menighetsrådene har friskt fokus på lokalt menighetsarbeid, og ønsker å utvikle en levende og mangfoldig folkekirke.

Ytre Namdal er et typisk landbruks-, oppdretts- og kystområde som grenser mot Nordland fylke og består av kommunene Nærøysund og Leka. Ved siden av de offentlige arbeidsplassene og landbruket, er det mange arbeidsplasser i oppdrettsnæringa. Det er 6 barneskoler og en offentlig videregående skole i Nærøysund i tillegg til skole på Leka. Norsk Luthersk Misjonssamband driver Val grunnskole og videregående skole. Det bor knappe 11.000 mennesker i området og befolkningstallet er i vekst.

Tjenesteområdet er vidstrakte Namdal prosti der vi ønsker å fremme en tilpasset prestetjeneste, hvor lokale og personlige forhold skal få være med å forme arbeidsdagen slik at hver medarbeider får mulighet til å utvikle sine sterke sider og visjoner. Foruten prosten er det 13 faste prestestillinger i prostiet. 

 

Arbeidsoppgaver
Prestene må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet, hovedsakelig i Ytre Namdal.
Kapellanen får særlig ansvar for konfirmantarbeidet i Nærøysund
Soknepresten har sete i Leka menighetsråd
Utvikling av målgrupperettet aktivitet- og gudstjenesteliv (12-30 år).
Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver samt tjenestedistrikt som i framtiden kan gjennomføres innenfor lov, regelverk og tjenesteordning for menighetsprester i Den norske kirke.
Kvalifikasjoner
Søkere må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest", jfr. § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
Det er en fordel med sans for menighetsutviklende arbeid, samt kjennskap til trosopplæringsreformen.
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.
Målformen i soknene er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.

Personlige egenskaper
Aldersgruppa 12-30 er sammensatt; evne til kreativt og variert, målgrupperettet arbeid er ønskelig. Her er behov for gode samarbeidsevner, samtidig som innslag av selvstendig "gründerånd" kommer godt med.   
 
Vi tilbyr

Stillingen som sokneprest er plassert i lønnsgruppe 1555
Stillingen som prest er plassert i lønnsgruppe 0922
For søkere uten førerkort, kan det søkes om økonomisk tilskudd til opplæring til førerkort klasse B.
Den gis et rekrutteringstillegg til de som blir ansatt pålydende kr 90.000 med to års bindingstid. 
Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
I tillegg til lønnen kommer særlige regulativbestemte godtgjørelser.
Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.

 

Vennligst oppgi hvilke(n) stilling(er) du søker på.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement mv. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning og andre avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Bispedømmet søker å realisere Den norske kirkes visjon og vektlegger i sin strategiplan "+1"-ambisjonen som ikke alene etterspør vekst, men like mye fokuserer på profesjonalitet og engasjement som kvaliteter i arbeidet vi utfører. Vi søker å fremstå Vennlig, Viktig, Modig, Dyktig både som organisasjon og som medarbeidere.

Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sentrumsgata 8, 7970 Kolvereid
Publisert 2020-09-11
Søknadsfrist 2020-10-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 2
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim

Arbeidsliv

Nidaros Bispedømme - Vennlig - Viktig - Modig - Dyktig

Nidaros bispedømme er forankret i tradisjon og historie, men har fremtiden for øye. Vi lever tett på trønderne i ei inkluderende og jordnær folkekirke. Her formidler vi tro hver dag - og vi vil fremstå Vennlig, Viktig, Modig og Dyktig

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger