Prost i Søndre Follo prosti

Søndre Follo prosti ligger i Akershus fylke mot Oslofjorden mellom Oslo og Østfold, og består av de fire jevnstore fellesrådsområdene Drøbak og Frogn, Nesodden, Vestby og Ås kommuner. Prostiet er inndelt i 11 sokn med 63% medlemmer i Den norske kirke, av en befolkning på ca. 74000 innbyggere. Det er seksten kirkesteder tilknyttet prostiet, inkludert SMIA flerbrukshus i Drøbak og Frogn, Strømbråten kapell i Vestby og Ås arbeidskirke. Prostesetet ligger i Ås, og er samlokalisert med kirkevergen og stab tilknyttet de tre soknene, samt saksbehandler for prosten. Det er korte reiseavstander i prostiet, som består av både småby- og drabantbygder, jordbruksområder og en lang kystlinje som også huser hytter og fritidsboliger. Søndre Follo ligger langs Borgleden og har egne pilegrimsvandringer og arrangementer, og samarbeid med regionale tiltak. Foruten prosten er det fjorten prestestillinger, inkludert en fellesrådstilsatt barne- og ungdomsprest. To av prestene i Ås betjener Universitetet i Ås, NMBU.

Vi søker ny prost til Søndre Follo prosti, Borg bispedømme.

Borg bispedømme består av 8 prostier, 28 fellesråd og 109 sokn. 

Den norske kirkes visjon "Mer himmel på jord" er i Borg uttrykt i 4 strategiske mål for perioden 2019-2021:

 • Flere deltar i og opplever gudstjenester og kirkelige handlinger som et inkluderende og trosstyrkende fellesskap.
 • Flere søker dåp og deltar i trosopplæring.
 • Den norske kirke er synlig i samfunnet, oppleves relevant og engasjerer seg i menneskers liv.
 • Flere deltar i kirkens kunst- og kulturliv, og kirkens kunst, og kulturarbeid videreutvikles. 

Prosten er den sentrale kirkelige lederen i prostiet og deltar i ledelsen av den kirkelige virksomheten i hele bispedømmet. I prostiet leder prosten prestetjenesten, bistår biskopen i dennes embetsutøvelse, gir i samarbeid med kirkevergene veiledning og faglig råd til alle ansatte og kirkelige råd. Prosten sitter normalt i prostiets kirkelige fellesråd og utøver tjeneste som menighetsprest og øvrige gjøremål som følger av tjenesteordningen for proster.

Stillingen som prost krever høy teologisk og kirkefaglig kompetanse, gode evner til å lede og organisere prestetjenesten. Det forventes også gode evner til samarbeid med ulike aktører og nivåer i kirken, og med offentlige myndigheter. Dette omfatter også interreligiøst samarbeid. Prosten skal motivere medarbeidere og menigheter til å arbeide i samsvar med kirkens mål og strategier. Prostene i Borg møter til månedlige prostemøter, og har tilgang på veiledning og lederutvikling. Prostene har tre planlagte individuelle samtaler med biskopen i året.

Posten har sitt kontor i kontorfellesskap på Ås. Her sitter kirkeverge, og ansatte i Ås kirkelige fellesråd. Det er et sterkt og godt fagmiljø som jobber for utvikling og ivaretakelse av kirkens arbeid i soknene. 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m, samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om en ber om å ikke bli ført på denne listen (jmfr. offentlighetsloven § 25, 2. ledd)

For å rekruttere søkere av begge kjønn til prestestillinger i Borg bispedømme, oppfordres kvinner spesielt til å søke.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

Hjemmeside for Borg bispedømme: www.kirken.no/borg 

 

Arbeidsoppgaver
 • Lede og utvikle prestetjenesten i prostiet
 • Delta i prostemøte 
 • Styrke det tverrfaglige samarbeidet i stabene
 • Samvirke med kirkelige råd og bidra til samarbeid og skape et godt arbeidsmiljø
 • Sete de kirkelige fellesråd 
 • Gjøre menighetspresttjeneste slik biskopen fastsetter 
 • Kirkefaglig og tverrfaglig veiledning for alle medarbeidere
 • Bidra til å styrke kirkens digitale tilstedeværelse
Kvalifikasjoner
 • Cand.theol
 • Praktikum
 • Medlemskap i Den norske kirke 
Personlige egenskaper
 • Evne til ledelse og motivasjon
 • Dyktig kommunikator og forkynner
 • Evne til omstilling og nyskaping
 • Gjennomføringsevne
 • Samarbeidsevne
 • Administrativ ryddighet 
Vi tilbyr
 • Stillingen er lønnet i stillingskode 0935 prost etter KAs lønnsregulativ
 • Medlemskap i statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk 
 • Veiledning
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sagaveien 3, 1430 Ås
Publisert 2020-10-16
Søknadsfrist 2020-11-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger