Sokneprest med tjenestested Fluberg og Skute sokn

Hadeland og Land prosti dekker de 5 kommunene Nordre Land, Søndre Land, Gran, Lunner og Jevnaker med ca. 42.000 innbyggere. Prostiet betjenes pt. av 12 prester medregnet en prostiprest, en vikarprest og fung.prost (ny prost 1. jan 2021). Prostens administrasjon er lokalisert til Gran. Prostiet inngår i beredskapsområde med Toten prosti. Prosten leder prestetjenesten i prostiet og har regelmessige konventer for prestene for studiearbeid, åndelige fellesskap, orientering og drøftinger.

I Søndre Land kommune, finner du et variert menighetsliv med aktiv deltakelse i kirke- og organisasjonsliv, hvor ulike friluftsgudstjenester er godt innarbeidet. Dugnadsånden er levende, med stor aktivitet innenfor sang, musikk, kunst, idrett, jakt, friluftsliv. Frivilligsentralen i kommunen driver et omfattende arbeid, i tillegg til velforeninger og Røde Kors.

Soknene Fluberg sokn og Skute sokn er de to minste av tre sokn i Søndre Land kirkelige fellesråd. Disse to ligger i nordre del av Søndre Land kommune, langs begge sider av Randsfjorden. Kommunen har ca. 5770 innbyggere fordelt med ca. 1800 i Fluberg og 450 i Skute. Resten av innbyggere bor i Søndre Land sokn. I inneværende periode har Fluberg og Søndre Land menighet felles menighetsråd som et prøveprosjekt.
Den kirkelige tjeneste i Søndre Land ivaretas av to sokneprester, kirkeverge (100 % stilling), to organister (100 % og 40% stilling), sekretær (60 %), trosopplærer (50%), kirketjenere (2x100 %). Kirkekontoret i Søndre Land ligger i rådhuset i Hov. De to sokneprestene deler tjenesteukene mellom seg. Det holdes faste stabsmøter.

Søndre Land kommune er en typisk østlandskommune med skogkledde åser mot nordenden av Randsfjorden. Fluberg bru knytter kommunen sammen rent transportmessig, og Hov er administrasjons- og kommunesenter. Skogbruk er fortsatt viktig i kommunen og mindre produksjonsbedrifter gir en del arbeidsplasser i tillegg til handels- og servicenæringer. Mange har sitt arbeid i Gjøvik- og Totenregionen, med noe pendling til Oslo. Ekspressbuss til Oslo tar to timer (12 mil fra Hov).  

 Ca. 80% av kommunens innbyggere er medlemmer i kirken. Mange kommer til kirkene ved høytider og ved spesielle anledningene.  Kirken har et aktivt trosopplæringsarbeid med god oppslutning. Kirken driver også korarbeid, med barnegospel og kirkekor. Det er et nært samarbeid med kor, korps, solister og musikkskole og kirken er en viktig kulturarena i bygda.

Kommunen har 3 barneskoler og ungdomsskole i Hov. Det er videregående skoler på Dokka (20 km), Gjøvik (30 km) og Brandbu (50 km). I tillegg er det 7 barnehager i kommunen. Det er et godt innarbeidet samarbeid mellom skole/ barnehage og kirke, særlig til jul og påske.

Det er fem kirker i Søndre Land: Fluberg kirke fra 1703, Landåsbygda kirke fra 1965, Skute kirke fra 1915, Hov kirke fra 1781 og Enger kirke fra 1875.

Sokneprestene samarbeider om gudstjenestene i alle kirker.   I Hov ligger Hovli omsorgs- og rehabiliteringssenter. Det er for tiden under nybygging og i 2021 åpnes Hovlitunet, et stort og moderne omsorgsenter. Prestene deler ansvaret for andaktene som holdes der hver uke. Det er et nært samarbeid mellom prestene, organistene og trosopplærer.

Det er god tradisjon for et svært godt samarbeid mellom kirken og Søndre Land kommune.

I 2019 var det i det i Fluberg sokn og Skute sokn til sammen 50 gudstjenester, 16 dåp (15 i Fluberg og 1 i Skute), 5 vigsler, 18 gravferder og 20 konfirmanter. Dåps- og konfirmasjonsprosenten har vært svært god, men er for tiden synkende. Undervisningen er nå lagt opp med felles samlinger på ettermiddag, deltakelse på HEKTA-leir på Lillehammer og deltakelse i gudstjenester.  Oppslutningen om de ulike tiltak innenfor trosopplæringen er tradisjonelt svært god.

Anmodning om å få få sitt navn unntatt offentlighet kan ikke påregnes. Begrunnelse må oppgis og vil bli vurdert i hht. off.lovens §25.

Den som tilsettes i stillingen må framlegge politiattest uten anmerkninger.   

 

Arbeidsoppgaver

Gudstjenester etter oppsatt plan i soknenes kirker alternerende med soknepresten i Søndre Land
Ansvar for konfirmantopplegget i Fluberg og Skute
Tjenesteuker i turnus med soknepresten i Søndre Land

Delta i trosopplæringsarbeidet i samarbeid med trosopplærer

Stabsmøter jevnlig med kirkestaben
Månedlige konventer for prestene i prostiet
Andakter i turnusordning på Hovli omsorgs- og rehabiliteringssenter
Samarbeid med skole og barnehage om gudstjenester og samlinger rundt høytider og livsfaser
Fast medlem i Skute menighetsråd og i fellesrådet (i denne perioden)
Fast representant i menighetsbladets redaksjon
Beredskapsvakt i Hadeland og Land prost og Toten prosti etter oppsatt turnus.                    
Det vil bli utarbeidet stillingsbeskrivelse.

Kvalifikasjoner
Cand, theol - profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
Praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
Vi ønsker en prest som:
Er en god all round-prest
Vil ta vare på og videreutvikle det beste innenfor folkekirketradisjonen
Vil samarbeide om gudstjenester og trosopplæring med andre ansatte, menighetsråd og frivillige
Målformen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
Vi tilbyr

Gode kontor- og arbeidsforhold i i tilknytning til kommune-
administrasjonen i Hov
Bispedømmet har innføringskurs for nytilsatte og deltakelse i ABV er forventet
Stillingen lønnes i stillingskode 1555 sokneprest
Medlemskap i Statens pensjonskasse
I tillegg til lønnen kommer særlige regulativbestemte godtgjørelser
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov- og regelverk for tilsetting i Den norske kirke
Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver samt
Tjenestedistrikt som i framtida kan gjennomføres innenfor lov, regelverk og tjenesteordning for menighetsprester i Den norske kirke.

De som er interessert i stillingen er velkomne til et besøk i Søndre Land å få omvisning på bispedømmets regning.  Ta kontakt for avtale.

Arbeidsgiver Hamar bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hovsbakken 4, 2860 Hov
Publisert 2020-10-16
Søknadsfrist 2020-11-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Hamar bispedømme

Hamar
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger