Kapellan Elverhøy sokn

Vi har ledig stilling som kapellan i Elverhøy sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Elverhøy sokn som særskilt tjenestested og Tromsø domprosti som tjenestedistrikt.

Elverhøy sokn har ca 12.500 innbyggere, hvorav ca 10.000 er medlemmer i Den norske kirke.
Elverhøy har et fast gudstjenestested; Elverhøy kirke.  Den er Tromsøs eldste kirke opprinnelig fra 1803, men har blitt flyttet to ganger, på sitt nåværende sted har den stått siden 1975. 
Mange folk i byen, også utenfor soknets grenser, kjenner en tilknytning til det vakre kirkerommet i den gamle «Landskirka».
 
Gudstjenesten er hjerteslaget i Elverhøy menighet, det er den sentrale arena og møteplass for medvirkning og deltakelse. Det er vedtatt en månedlig gudstjenesterytme som sørger for at det er rom for ulike typer gudstjenester.  Menighetsrådet organiserer en ordning med frivillige medliturger og kaffeverter, og konfirmantene deltar som ministranter i konfirmantåret, inneværende år er konfirmanttallet ca 85. 
Elverhøy menighet har et særskilt ansvar for samisk kirkeliv i Tromsø domprosti.
 
Institusjonen Sør-Tromsøya sykehjem betjenes regelmessig med andakter og gudstjenester. Menigheten har også vedtatt planer for trosopplæring og diakoni. Det er videre mange barnehager, tre barneskoler og en ungdomsskole i soknet, samt en samisk grunnskole og barnehage.  Ellers er det 2 barnekor og en speidergruppe
tilknyttet menigheten, disse deltar i gudstjenestene et par ganger hvert semester.  Kantor er dirigent for barnekorene samt Tromsø Kammerkor. Staben i Elverhøy består av sokneprest, kapellan, prostiprest (50%), kantor, trosopplærer, kirketjener (80%) og menighetsforvalter (50%).  Staben har gode kontorforhold nord i Tromsø sentrum, og et trivelig arbeidsfellesskap i lag med ansatte i domkirken sokn, domprosten og fellesrådets administrasjon.
 
Vi søker en kapellan som er glad i den åpne folkekirka og som er god til å møte folk ved gudstjenester og kasualia.
Kapellanen vil gå inn i den ordinære prestetjenesten i Elverhøy sammen med soknepresten, som leder prestetjenesten i soknet.  Også prostipresten har 50 % av sin tjeneste i Elverhøy.  Kapellanen deltar i gudstjenesteliv, konfirmantarbeid og annen trosopplæring, har tjenesteuker, deltar i gudstjeneste/andaktsturnusen på Sør-Tromsøya sykehjem  og i beredskapsordningen i prostiet. 
Kapellanen vil ha hovedansvaret for å organisere og lede konfirmantarbeidet.  Videre har kapellanen en særlig oppmerksomhet mot trosopplæringsarbeidet  for barn og unge, samt ansvar for kontakten med barnekorene og speideren.  

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

 

Arbeidsoppgaver

Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.teol.

Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt

Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører

Krav om medlemskap i Den norske kirke.

Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Personlige egenskaper

Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige

Ha evne til å inspirere og motivere

Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.

Bidra inn i prostifellesskapet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som 0922 Kapellan

I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer

Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig

Pensjonsinnskudd

Mulighet til å søke tre måneders lønnet studiepermisjon hvert femte år

Nytilsatte gis arbeidsveiledning

En ekstra uke permisjon med lønn pr år. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Skippergata , 9008 Tromsø
Publisert 2020-10-16
Søknadsfrist 2020-11-08
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger