Sokneprest i Stavern sokn - Larvik prosti

Larvik prosti ligger sør i Vestfold og sammenfaller med Larvik kommune med ca 47 000 innbyggere hvorav omtrent 33 000 er medlemmer av Den norske kirke. Her finner vi både bysentrum og landsbygd med bondetradisjoner, med kort vei til vakker skjærgård, flott turterreng og et mangfoldig kulturliv. Folkekirken står fortsatt sterkt i folks bevissthet og oppslutningen om de kirkelige handlinger er høy. Prostiet består av 12 sogn og 11 prester, som ønsker å synliggjøre Den norske kirkes visjon: "Mer himmel på jord!". Vi arbeider for en bevisst personalpolitikk med godt kollegialt og faglig fellesskap. Prostiet har fullskala trosopplæring. Vi ønsker bevisste og entusiastiske prester som tenker stort om lokalmenigheten, og som ser verdien av godt samarbeid med ansatte, råd, kirkelige organisasjoner og frivillige.

Vi søker etter ny sokneprest i Stavern som kan være med å utvikle menigheten videre i samarbeid med menighetsråd og frivillige.

Soknepresten i Stavern inngår i et team med prestene i Tanum, Kjose og  Berg. De tre sokneprestene har et felles ansvar for prestetjenesten i disse fire sokn. Noe tjeneste ellers i prostiet må påregnes. Stavern sokn har pr. i dag ca. 3200 medlemmer. Stavern menighetsråd har som visjon for menigheten: “Mer himmel på jord, i Stavern”.

Fredriksvern kirke er Norges første garnisonskirke og er fra 1756. Kirken er bygget i teglstein og er nylig restaurert.
Kirken ligger sentralt i Stavern og er et blikkfang i byen og gir mange muligheter for å nå ut med kirkens arbeid.  Stavern er en kultur- og festivalby med kammermusikken og Stavernfestivalen. I sommerhalvåret har byen et sommerpreg med turister, ferie-, hytte- og båtfolk. Byen har også et maritimt preg med det nasjonale Sjømannshjemmet. Politihøyskolen og Stavern folkehøyskole setter også sitt preg på byen.

Ansatte:
I tillegg til soknepresten, er Stavern sokn betjent med organist i 90 % stilling, kirketjener i 70 % stilling, menighetspedagog i 60 % stilling i kombinasjon med 40 % ungdomsdiakon og 10 % ungdomsdiakon (50 % nyopprettet stilling som ungdomsdiakon). Frivillige klokkere og kirkeverter deltar også ved gudstjenester.
Alle ansatte har kontor i det gamle rådhuset i Stavern. Her har også menigheten en kirkestue.

Barn og unge i menigheten:
Stavern menighet har sitt satsingsområde blant barn og unge, og trosopplæringstiltakene er godt innarbeidet. “Babysang”, “Lek og sang” og “Torsdagsklubben” har ukentlige samlinger, i tillegg til “HEKTA junior” annenhver uke. Samlingene holdes på Menighetshuset i Stavern, et funksjonelt hus for alle aldersgrupper, med blant annet nyoppusset loftsrom som retter seg mot tweens og ungdom. De ti siste årene har konfirmantene deltatt på Kragerø konfirmantleir. Organisasjonen HEKTA har blitt et viktig miljø for flere ungdommer med leirer, ledertrening og lokalt fellesskap. Soknepresten har ansvar for konfirmantundervisningen sammen med menighetspedagogen. I samarbeid med Berg og Tanum menigheter holdes det også ungdomslederkurs.

Annet arbeid:
En stor andel av befolkningen er voksne. Menigheten tenker at ved å satse på barn og unge vil en også nå den voksne del av befolkningen. Det er mange frivillige knyttet til menigheten og mange er også med i bibelgruppe. Menigheten satser også på det diakonale.
Det arrangeres flere konserter i kirken og særlig gjennom sommeren. Det er også egne musikkgudstjenester. Den siste tiden har det vært lagt til rette for åpen kirke og «Hvilepuls», et arrangement med lystenning og enkel liturgi. Menigheten forsøker å finne ut hvordan den kan være aktuell og ha møtepunkter med en pulserende by, som særlig merkes i sommerhalvåret.

Samarbeid:
Sammen med NSF- speiderne i Stavern har menigheten lysmesse 1. søndag i advent, hvor også konfirmantene deltar. 2. pinsedag er det speidergudstjeneste på Speidersletta i Stavern. Kristi åpenbaringsdag er misjonstema-gudstjeneste i Fredriksvern kirke sammen med menighetene i Tanum, Berg og Kjose. Menigheten har misjonsprosjekt og NMS-gruppe. Friluftsgudstjenesten arrangeres i månedsskiftet juni/juli sammen med Stavern Frikirke og Stavern og Agnes musikkorps. Det er et godt samarbeid med Stavern Frikirke. Sjømannskirkens dag markeres i begynnelsen av august, i samarbeid med “sjømannsmisjonsgruppa” i Stavern.

Se våre nettsider http://www.kirken.no/larvik

 

Arbeidsoppgaver
Er medlem av Stavern menighetsråd og arbeidsutvalg

Samarbeide med menighetsrådet om å utvikle arbeid med barn og unge, ungdom og voksne, frivillige medarbeidere og bidra til samarbeid på tvers av soknegrensene

Ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger.

Fredriksvern kirke har gudstjenester hver søn- og helligdag i sommerhalvåret, og tre søndager i måneden i vinterhalvåret

Regelmessige andakter på sykehjemmene. Disse er i turnus med prester og pastorer i tjenesteområdet

Ansvar for konfirmantundervisning (kull på 25-40) samt skolekirke-kontakten

Delta på stabsmøter hvor ledelsen går på omgang

Delta i gjeldende beredskapsordning i Tunsberg bispedømme 

 

Kvalifikasjoner

Cand. theol. eller tilsvarende med praktikum 

Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.  

Personlige egenskaper

Vi søker etter en prest som:
 
Kan utvikle kirken videre som en sentrumskirke
Er nytenkende 
Er sosial og utadvendt og trygg i møte med mennesker i alle livets faser og livssituasjoner  
Liker å jobbe med barn og unge
Er samlende og inkluderende
Er samarbeidsvillig og fleksibel
Kan jobbe både selvstendig og tverrfaglig
Har gode administrative evner og høy arbeidskapasitet
Ser, inspirerer og motiverer frivillige                     
Er god til å formidle, levendegjøre og aktualisere Bibelens budskap   
Vil være med på å fornye og bevare kirkens liv og tradisjoner og har tydelig identitet i Den norske kirkes gudstjenesteliv og liturgier

Vi tilbyr
Innplassering i stillingskode 1555 sokneprest etter KA’s regulativ, lønnsplassering etter ansiennitet
Pensjonsinnskudd.
Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kommandør Herbst gate 1, 3290 Stavern
Publisert 2020-10-16
Søknadsfrist 2020-11-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger