Feltprest Marinejegerkommandoen (MJK)

Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militære avdelinger. I korpset tjenestegjør for tiden i overkant av 50 autoriserte fagpersoner fra Den norske kirke, og andre tros- og livssynssamfunn. Personellet utfører tros- og livssynsbetjening i henhold til egen sertifisering, legger til rette for annen tros- og livssynsutøvelse, underviser i etikk, og gir råd i religiøse, etiske og moralske spørsmål. FTLK er senter for Pastoralklinisk utdanning (PKU).

Marinejegerkommandoen er en fleksibel og operativ spesialstyrke som med høy reaksjonsevne og kvalitet løser nasjonale og internasjonale oppdrag. MJK er en tilpasningsdyktig og anvendelig avdeling som blant annet kan gjennomføre etterretnings- og offensive operasjoner langt inne på fiendtlig territorium. Avdelingen har sitt hovedkvarter på Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen, men har også eget trenings- og øvingssenter på Ramsund orlogsstasjon utenfor Harstad. På politiets anmodning kan MJK støtte med terrorbekjempelse på eksempelvis fartøy i norske farvann og installasjoner på land. MJK har en rekke ganger gjennomført krevende operasjoner i utlandet og yter stor anerkjennelse for innsatsen. MJK har betydelig støtte og tillit hos både politisk og militær ledelse. MJK er sammen med Forsvarets spesialkommando den operative spesialjegerressursen Norge besitter og er underlagt Forsvarets spesialstyrker (FS).

Det er tidsbegrensning på 3-8 år på stillingen.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgave
Koordinere, tilrettelegge og gjennomføre tros- og livssynsbetjeningen ved MJK, herunder utvikle og øve planverk innen fagområdet. Rådgivning til avdelingssjefer innenfor etikk, moral og sjelesorg. Støtte og være tilgjengelig i forbindelse med oppfølging av eget personell ved deployeringer. Planlegge og gjennomføre undervisning av vernepliktige mannskaper ved MJK innenfor etiske fag. Delta i ulike råd, utvalg og prosjektarbeider med fokus på tros- og livssynsbetjening. Holde kontakt med lokale tros- og livssynsmiljø i umiddelbar nærhet til tjenestestedet.
Feltpresten utfører også feltpresttjeneste for andre militære avdelinger i området og inngår i gudstjenesteturnus/tilsvarende.
Presten må påregne noe tjeneste ved MJKs trenings- og øvingssenter på Ramsund orlogsstasjon utenfor Harstad.

MJK er en skjermet avdeling. Feltpresten som følger MJK må ha høy grad av forståelse og sensibilitet i forhold til avdelingens og personellets egenart.



Kvalifikasjoner

Må krav:
· Cand. theol/tilsvarende
· Praktisk teologisk seminar/tilsvarende
· Ordinasjon/tilsvarende
· Godkjent medisinsk seleksjon ift medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner, B1 begrenset skikket stab/basetjeneste, høyrisikoområder
· Godkjent fysisk test
· Det er krav til gjennomføring og bestått VA/SKMT-kurs og fagkurs for teologer i løpet av første tjenesteår
· Erfaring som feltprest/tilsvarende 1 år
· Erfaring fra internasjonale operasjoner (CE)
· Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG
· Den som ansettes må kunne autoriseres i registrert kirkesamfunn
· Den som ansettes må innordne seg eventuelle organisasjonsmessige endringer i Forsvaret
· Attester og vitnemål må legges ved søknaden

Ønskelige krav:
· Pastoralklinisk utdanning
· Erfaring som menighets- organisasjons- eller institusjonsprest/tilsvarende

Personlige egenskaper

· Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
· Høy arbeidskapasitet
· Initiativrik, kreativ og fleksibel
· Administrativt ryddig
· Egenledelse og teamkompetanse

Vi tilbyr

· Et spennende miljø og faglige utfordringer.
· Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og
· utfordringer samt fleksibel arbeidstid.
· Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden.
· Grad som kaptein/kapteinløytnant
· Lønn etter Statens lønnsregulativ i lønnstrinn 68 - 71, pt. kr 615.900 - kr 655.400 brutto pr år, med forbehold om sentralt godkjent lønn. I tillegg kommer noe aktivitetsbasert godtgjørelse for bl.a. øvelser og uregelmessig arbeidstid. Det trekkes pliktig 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse
 

Om arbeidsgiveren

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.


Forsvarets fellestjenester består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Som en del av Forsvarets fellestjenester bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.


Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

 

Kontaktperson. Braset, Andreas

Stillingstittel: Oblt

Telefon: 459 71 487

Arbeidsgiver Forsvaret
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Haakonsvern orlogsstasjon, 5173 Loddefjord
Publisert 2020-12-15
Søknadsfrist 2021-01-13
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Forsvaret
Postboks 800
2617 Lillehammer
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger