Stasjonsprest Gardermoen flystasjon

Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militære avdelinger. I korpset tjenestegjør for tiden i overkant av 50 autoriserte fagpersoner fra Den norske kirke, og andre tros- og livssynssamfunn. Personellet utfører tros- og livssynsbetjening i henhold til egen sertifisering, legger til rette for annen tros- og livssynsutøvelse, underviser i etikk, og gir råd i religiøse, etiske og moralske spørsmål. FTLK er senter for Pastoralklinisk utdanning (PKU).

Gardermoen flystasjon er tilknyttet til det sivile Oslo lufthavn og er hjemmebase for både 335 skvadron med sine C-130J Hercules og 717 skvadron med DA-20 Jet Falcon. Herculesene skal kunne gjennomføre taktisk transportstøtte i fm suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse, episode- og krisehåndtering og kollektivt forsvar av Norge og NATO. Transportflyene støtter også det sivile samfunn ved behov. DA-20 har i oppdrag å gjennomføre elektronisk informasjonsinnsamling for å styrke Forsvarets situasjonsforståelse i utvalgte operasjonsområder. Stasjonsgruppesjef og hans stab er ansvarlige for den daglige ledelse og drift av Gardermoen flystasjon på vegne av sjef 134 LV. Gardermoen flystasjon skal kunne ta imot allierte forsterkninger og sikre at nasjonale og allierte flyoperasjoner kan gjennomføres i fred, krise og krig. Vedlikeholdsskvadronen og baseavdelingen understøtter egne flyskvadroner, ivaretar vakthold og sikring samt basestøtte ansvaret.

Det er tidsbegrensning på 3-8 år på stillingen. Muligheter for snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgave
Koordinere, tilrettelegge og gjennomføre tros- og livssynsbetjeningen ved Gardermoen flystasjon, herunder utvikle og øve planverk innen fagområdet. Rådgivning til avdelingssjefer innenfor etikk, moral og sjelesorg. Planlegge og gjennomføre undervisning av vernepliktige mannskaper innenfor etiske fag. Delta i ulike råd, utvalg og prosjektarbeider med fokus på tros- og livssynsbetjening. Holde kontakt med lokale tros- og livssynsmiljø i umiddelbar nærhet til tjenestestedet.

Kvalifikasjoner

Må krav:
· Cand. theol/tilsvarende
· Praktisk teologisk seminar/tilsvarende
· Ordinasjon/tilsvarende
· Godkjent medisinsk seleksjon mtp medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner, B1 begrenset skikket stab/basetjeneste, høyrisikoområder
· Godkjent fysisk test
· Det er krav til gjennomføring og bestått VA/SKMT-kurs og fagkurs for teologer i løpet av første tjenesteår
· Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG
· Den som ansettes må kunne autoriseres i registrert kirkesamfunn
· Den som ansettes må innordne seg eventuelle organisasjonsmessige endringer i Forsvaret
· Attester og vitnemål må legges ved søknaden

Ønskelige krav:
· Erfaring som feltprest/tilsvarende
· Erfaring fra internasjonale operasjoner (CE)
· Pastoralklinisk utdanning
· Erfaring som menighets- organisasjons- eller institusjonsprest/tilsvarende

Personlige egenskaper

· Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
· Høy arbeidskapasitet
· Initiativrik, kreativ og fleksibel
· Administrativt ryddig
· Egenledelse og teamkompetanse

Vi tilbyr

· Et spennende miljø og faglige utfordringer.
· Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og
· utfordringer samt fleksibel arbeidstid.
· Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden.
· Grad som kaptein/kapteinløytnant
· Lønn etter Statens lønnsregulativ i lønnstrinn 68 - 71, pt. kr 615.900 - kr 655.400 brutto pr år, med
· forbehold om sentralt godkjent lønn. I tillegg kommer noe aktivitetsbasert godtgjørelse for bl.a. øvelser og uregelmessig arbeidstid. Det trekkes pliktig 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse
 

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

 

Forsvarets fellestjenester består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Som en del av Forsvarets fellestjenester bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.


Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

 

Kontaktperson: Meberg-Hansen, Tore Henrik

Stillingstittel: Oblt

Telefon: 480 10 734

Arbeidsgiver Forsvaret
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Gardermoen flystasjon, 2060 Gardermoen
Publisert 2020-12-15
Søknadsfrist 2021-01-13
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Forsvaret
Postboks 800
2617 Lillehammer
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger