Stiftsdirektør i Oslo bispedømme

Meningsfull og sentral lederjobb i Oslo bispedømme 

Oslo bispedømmeråd er på jakt etter en ny stiftsdirektør. Stiftsdirektøren er daglig leder for bispedømmerådets virksomhet og bistår biskopen i hennes tjeneste. Den som tilsettes vil være sentral i arbeidet med å realisere bispedømmets visjon: Mer himmel på jord. Kirken i Oslo bispedømme skal være levende nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum. Både kirken og samfunnet er i endring, og vi ønsker en leder som har lyst til å være med på å påvirke – og sette sitt preg på – utviklingen. Oslo bispedømme er mangfoldig, og vi står overfor store utfordringer og muligheter de neste årene. En prioritert oppgave blir å sørge for at folkekirken fortsatt skal spille en sentral rolle i menneskers liv og i lokalsamfunn i hele i hovedstadsområdet. 

Om Oslo bispedømme
Oslo bispedømme er delt inn i tre kirkelige fellesråd (Asker, Bærum og Oslo) med syv geografiske prostier, samt det landsdekkende Døveprostiet. Biskopen har i tillegg tilsyn med prestene i Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) som ledes av sjef for FTLK, tidligere feltprost.

Bispedømmet har liten geografisk utstrekning, men rommer et stort mangfold. Det er store økonomiske forskjeller i befolkningen og bispedømmet har både storbypreg og omfatter mer landlige områder.  Noen av soknene har en befolkning på opp mot 34 000 tusen, mens det minste har 500. Mange nasjonale institusjoner og organisasjoner, samt noen av landets største bedrifter har sine hovedkvarter i de tre kommunene. Deler av bispedømmet er preget av omfattende boligbygging og utvikling av næringseiendommer. At en stor del av innbyggerne er innflyttere med bakgrunn fra hele Norge og fra de fleste land i verden, bidrar til stor språklig, kulturelt, sosialt og religiøst mangfold. Vel 50 % av befolkningen er medlem i Den norske kirke, mens nærmere 30 % ikke er medlem i noe tros- eller livssynssamfunn. Et spørsmål som preger arbeidet er derfor: Hvordan være folkekirke – levende, nær og tilgjengelig - i et bispedømme med stort kulturelt og religiøst mangfold?

Bispedømmekontoret holder til i Oslo bispegård i Bydel Gamle Oslo og er et felles sekretariat for biskop og bispedømmeråd med kirkestrategiske, rådgivende og forvaltningsmessige oppgaver. Kontoret har 16 årsverk og er organisert i kirke- og samfunnsfagavdeling og personal- og administrasjonsavdeling. Mer informasjon på nettsidene www.kirken.no/oslo.

Oslo bispedømme skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold, uavhengig av hudfarge, alder, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller legning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

 

Arbeidsoppgaver

Daglig leder for bispedømmerådets virksomhet og leder for bispedømmekontoret
Overordnet lederansvar for kirkefaglige, personalmessige, administrative og økonomiske oppgaver  
Tilrettelegge for og bistå biskopen i hennes tjeneste 
Overordnet lederansvar for å utvikle og gjennomføre strategi og målsettinger for Den norske kirke i bispedømmet og planer for bispedømmerådets virksomhet
Tilrettelegge for kommunikasjon med samfunn, media og lokalmenighetene  
Ansvar for personalforvaltning inkludert rekrutterings- og tilsettingsprosesser  
Utvikle gode samarbeidsrelasjoner til andre kirkelige arbeidsgivere i bispedømmet  

Den norske kirke er for tiden inne i en prosess med å få på plass en framtidsrettet organisasjon med et felles arbeidsgiveransvar for alle kirkelig ansatte. Den nye stiftsdirektøren vil stå sentralt i arbeidet med å tilpasse og implementere ny organisering i bispedømmet. 

Kvalifikasjoner
 • Inngående kjennskap til og erfaring fra Den norske kirkes organisasjon og virksomhet  
 • Høyere relevant utdanning på mastergradsnivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet om høyere utdanning.  
 • Ledererfaring 
 • Erfaring fra endringsprosesser  
 • Kjennskap til offentlig forvaltning  
 • Økonomisk og administrativ kompetanse  
 • Innsikt i politiske prosesser og forholdet mellom forvaltning og politikk er ønskelig 
 • Kjennskap til storbyutfordringer generelt, og hovedstadsområdet spesielt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Medlemskap i Den norske kirke
Personlige egenskaper

Det er mange behov den nye stiftsdirektør skal dekke, men for oss er det spesielt viktig at du: 

 • er en motivator og kulturbygger, som kan skape struktur, samle og lede kreative og kompetente medarbeidere 
 • er trygg og tydelig i lederrollen 
 • har stor gjennomføringskraft og er god til å se sammenhenger og muligheter i samspillet mellom kirke, kultur og samfunn
 • har gode administrative evner, både innenfor HR og drift
 • har gode strategiske evner og kommuniserer godt 
 • er en god relasjonsbygger som er glad i kirken og har tro på oppdraget

Personlig egenhet vil bli vektlagt. 

Kjenner du deg igjen? Ble du engasjert? Da håper vi du søker stillingen som vår nye stiftsdirektør.

Vi tilbyr

Stor mulighet til å bidra i utviklingen av kirken i Oslo bispedømme
En arbeidsplass med spennende samspill med folkevalgte, biskop og medarbeidere
Et nettverk med kolleger i hele landet                
Bedriftshelsetjeneste
Lederavtale
Stilling er plassert i stillingskode 1062 direktør. Lønn etter avtale.
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Godtgjørelser etter KAs regulativ

Arbeidsgiver Oslo bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted St. Hallvardsplass 3, 0135 Oslo Norge
Publisert 2020-12-17
Søknadsfrist 2021-01-24
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Oslo bispedømme

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger