Kapellan i Kristiansand domprosti 50% med Oddernes/Justvik sokn som tjenestested

Oddernes menighet er en del av Kristiansand Domprosti som sammenfaller med kommunens grenser. Det bor ca 15.500 innenfor Oddernes menighets grenser, og av disse er 4.500 geografisk knyttet til Justvik kirke. Av disse igjen er 2650 medlemmer av Dnk. Det er 768 barn og unge under 18 år i Justvik. Justvik ligger nord-øst i kommunen og har et naturlig sentrum knyttet til kirke, butikk, Justvik skole, idrettsanlegg og fritidsklubb. Oddernes kirke er en middelalderkirke, mens Justvik kirke ble innviet i 1996 og har 270 sitteplasser. Det er gode kontorforhold i bygningen, og kirken er et praktisk bygg med stort allrom i kjelleren. Justvik består av et etablert boområde, og de 10 siste årene er det blitt etablert et nytt større boligområde på Justneshalvøya. Prestene i Domprostiet møtes ukentlig til tekstsamtale. Prostiet er delt i 5 soner der prestene samarbeider om vigsler og begravelser.

Menighetens profil
«En menighet og to kirker» er noe av Oddernes sitt særpreg. Flere av de ansatte har sitt arbeid knyttet til begge kirkene, og det er gode samarbeidsforhold i staben. Det er et ganske stort sosiokulturelt mangfold i menigheten, og det gir kirkene litt forskjellig profil.

Oddernes menighet har to prestestillinger fordelt på 100 % sokneprest og 2 kapellaner i 50% stilling. Det er mulig at den aktuelle stillingen på sikt blir utvidet til 100%.
Det er totalt 15 hel- eller deltidsstillinger i menigheten. Lokal stab i Justvik kirke består av kapellan 50%, trosopplærer 70%, menighetsarbeider 30%, organist 30%, kirketjener 20% og ungdomsarbeidere 20%. Kateketen har ansvar for konfirmantarbeidet.

Menighetens visjon og satsingsområder
Ikke bare søndager har vært menighetens motto de siste årene. Oddernes menighet har høsten 2020 arbeidet med ny strategi for neste 4-årsperiode, og denne skal vedtas i januar 2021. Det har vært satset målbevisst for å gjøre fellesskapet i Justvik kirke inkluderende og diakonalt.

Satsingsområder er:
- Flere skal kjenne tilhørighet til menigheten
- Barnefamilier i menigheten
- Videreutvikle ungdomskirken
- Sang og musikk

Tiltak
Menigheten har en godt utbygd trosopplæringsplan der noen tiltak er felles mellom kirkene, mens andre skjer lokalt. Samarbeidet mellom trosopplærerne fra de to kirkene fungerer veldig fint, og tiltakene har ofte god oppslutning. I tillegg er det faste aktiviteter i Justvik som babysang, småbarnssang, barnekor, «Drømmeverkstedet» og Tweensarbeid. Konfirmantarbeidet og ungdomskirken fungerer også bra.
Noen frivillige lag og foreninger er knyttet til kirken, «JO-koret» for voksne er lokalisert i Justvik og det er et godt samarbeid med bedehuset på Ålefjær, Justnes misjonskirke og Frikirken øst.

Gudstjenestelivet
Det er gudstjeneste to søndager i måneden på formiddagen og «ungdomskirken» en søndag i måneden på kveldstid. Alle gudstjenestene er også tilrettelagt for familier, og det er tilbud for barn parallelt med prekenen. Det har vært satset mye på det musikalske, og forsangere og musikere er knyttet til de fleste gudstjenestene.
I 2019 var det gjennomsnittlig gudstjenestedeltagelse på 35-40.

Forøvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for prester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested
 
Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

 

Arbeidsoppgaver
 • gudstjenester og kirkelige handlinger, med i konfirmantarbeid og trosopplæringen
 • tydelig være presten på Justvik, og ha hovedvekten av sin prestetjeneste her
 • sammen med øvrig stab videreutvikle menighetsfellesskapet i kirken
Kvalifikasjoner
cand.theol. eller tilsvarende
Personlige egenskaper
 • gode sosiale evner og trives blant folk i alle aldre
 • jobbe selvstendig og målrettet ut fra menighetens strategi
 • kreativ og initiativrik
 • bidrar til "vi-følelse" i menighetsfellesskap og i stab
Vi tilbyr
 • et godt prestefelleskap i Domprostiet
 • lønn som kapellan i stillingskode 0922
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelse etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning (ABV)
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Jegerbergsveien 6, 4630 Kristiansand
Publisert 2020-12-18
Søknadsfrist 2021-01-17
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger