Sokneprest i Skien prosti med Gjerpen sokn som tjenestested

Gjerpen sokn ligger i Skien kommune. Det omfatter tettbebyggelse og landdistrikter på østsiden av byen og nordover. Medlemmer og tilhørige i Den norske kirke i Gjerpen er ca 6000 personer og folketallet i bydelen er stigende. Gjerpen kirke er fra 1153. Det er en meget vakker steinkirke med plass til 450 personer. Ved siden av kirken er det gravkapell med plass til 300 personer. I soknet ligger også Valebø kapell (bygget i 1903 og med plass til 100 personer), Luksefjell kapell fra 1858 og Vealøs sportskapell.

Stilling som sokneprest i Skien prosti med Gjerpen sokn som tjenestested er ledig.
 
I Gjerpen sokn er det seniorprest, organist, kirketjener og kirkegårdsbetjent i fulle stillinger, diakonimedarbeider i 60 %, trosopplærer i hhv 50 % og 30 % stilling, ungdomsarbeider i 50 % og kontorsekretær i 45 %. I kapellene Valebø og Luksefjell er det kirketjenere og organister i mindre stillingsbrøker.
 
I Gjerpen sokn er det to aktive bedehus i Normisjons-regi, og samarbeidet med disse er meget godt. Misjonsforbundet har også egen kirke i soknet, og det finner sted årlige fellesmøter med Gjerpen kirke. I området er det syv barnehager, to barneskoler og en ungdomsskole.
 
Gudstjenestelivet
Gjerpen kirke har gudstjeneste hver søndag, i Valebø kapell ca. 10 og Luksefjell 2-4 ganger pr. år. Kirkelige handlinger i sone øst i Skien prosti fordeles av prosten etter turnus med tjenesteuker. I tillegg har man gudstjenestesamarbeid med Siljan sokn. Kirkesøkningen i soknet er god, og årlig er det omlag 60 dåp, 80 konfirmanter, 20 vielser og 50 gravferder.
 
Satsningsområder og tiltak
Menigheten har barne- og ungdomsarbeid som et særlig satsningsområde. Soknepresten skal ha en tydelig rolle i dette arbeidet, herunder konfirmantundervisningen i nært samarbeid med ungdomsarbeider og trosopplærere.
 
Et annet satsningsområde er kafédiakoni. Gjennom menighetens egen kafé er nytilsatt diakonimedarbeider gitt et særlig ansvar for å etablere et lavterskeltilbud for å nå de bredere lag av Gjerpens innbyggere. Det er en forventning at den som ansettes, i samarbeid med stab og menighetsråd, bidrar til at Den Varme Kaféen blir et attraktivt treffpunkt for i Gjerpen bydel.
 
For det tredje er styrking av det åndelige livet i menigheten gjennom bønn og undervisning et viktig satsningsområde. I det siste har man satt i stand Arnolds bønnekapell som skal være et åpent rom for enhver, og hvor det også vil arrangeres jevnlige tidebønner og undervisningskvelder.   I dette arbeidet har seniorpresten et særlig ansvar.
 
En fjerde målsetting er at menigheten styrker sine samarbeidsrelasjoner til skoler, barnehager, institusjoner, idrett og annen frivillighet i bydelen. Søkere bør ha erfaring med denne type samarbeid, og ha en formening om hvordan man kan gjennomføre dette på en god måte for både bydel og menighet.
 
For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested
 
Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.
 
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Arbeidsoppgaver
 • utføre prestetjenesten i samsvar med tjenesteordning for prester i Den norske kirke
 • ha ansvar for andakter på Gjerpen sykehjem
 • medlem av arbeidsutvalg og menighetsråd
 • leder av staben
 • bidra inn mot menighetens satsningsområder
 • inngå i beredskapsordningen 
Kvalifikasjoner
 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
 • gode lederegenskaper
Personlige egenskaper
 • trygg liturg og predikant
 • livsnær og lyttende i både samtale og forkynnelse
 • anerkjenne både bredde og tradisjon i det gudstjenestelige uttrykket
 • arbeide selvstendig så vel som i team
 • evne både å motivere og engasjere ansatte og frivillige
 • fleksibel og raus i møte med andre
 • kontaktskapende 
Vi tilbyr
 • lønn som sokneprest i lønnsgruppe 1555
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning

 

Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Håvundveien 5, 3715 Skien
Publisert 2021-01-05
Søknadsfrist 2021-01-27
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger