Kapellan i Bamble prosti med menighetene i Bamble kommune som tjenestested, 2 g utlysning

Bamble kommune ligger sentralt i Grenland og har ca. 14000 innbyggere. Det er lang kystlinje og fine områder til friluftsliv og rekreasjon, både i den vakre Bambleskjærgården med kyststien rett utenfor døra og i Bambles dype skoger. Bebyggelsen skifter mellom småby, boligfelt og landlige omgivelser. I Bamble sokn og Herre sokn bor det til sammen ca. 5000 mennesker og omtrent det samme innenfor grensene til Stathelle sokn. I Langesund sokn bor det ca. 4000 innbyggere. Det er skolesenter på Rugtvedt, Rønholt, Herre og Stathelle, 1. – 10. klasse. Stathelle er det største handelssenteret og her er det også videregående skole. Den nye, sentraliserte ungdomsskolen på Grasmyr, for alle ungdomsskoleelever i kommunen, vil stå ferdig i 2021. Kommuneadministrasjonen ligger i Langesund. De 4 soknene i kommunen utgjør et fellesrådsområde. Bamble kirke er en gotisk trekirke fra 1845. Herre kirke er en langkirke i stavkirkestil fra 1905. Stathelle kirke er bygget i 1964, men er utvidet og fornyet i 2011, og fremstår i dag som en vakker og praktisk arbeidskirke. Det er menighetshus ved Bamble kirke og et bedehus ved Herre kirke. Kirkekontoret ligger i menighetshuset like ved Bamble kirke. Der er det kontorfellesskap for prestene og andre tilsatte. For mer informasjon se: www.bamble.kommune.no og www.bamble.kirken.no

Nå har du muligheten til å utøve prestetjenesten ved Telemarkkysten i menigheter som satser på ungdom.


Det er ledig kapellanstilling i Bamble prosti, med særskilt tjenestested i Bamble, Herre og Stathelle sokn. Kapellanen vil gjøre tjeneste i Herre, Stathelle og Bamble sokn i 80 % og i Langesund sokn i 20%.

Menighetenes profil
Kapellanen har stabsfellesskap med staben i Bamble, Herre og Stathelle menigheter, som for øvrig består av 2 sokneprester, 3 kirketjenere/kirkegårdsarbeidere i 100%, 2 organister i til sammen 130 %, menighetssekretær 50%, kirkeverge 100%, økonomikonsulent 70%, 1 diakon i 75 %, diakonimedarbeider i 40% og trosopplærer 100%. Stillingene som kirkeverge og økonomikonsulent deles med Langesund.


De tre soknene, Bamble, Herre og Stathelle, utgjorde tidligere Bamble prestegjeld, og den tette relasjonen og samarbeidet mellom menighetene er videreført. Det er allikevel noen ulikheter menighetene imellom, med tanke på at de ligger henholdsvis i by-lignende strøk, spredtbygd landbruksområder med boligfelt og på et mindre industristed.  Flere av de aktive i menighetene, særlig i Bamble og Stathelle, har også et engasjement i misjons- og andre kristelige organisasjoner. Menighetsrådene er opptatt av å engasjere frivillige til menighetsarbeidet, og det er, i tillegg til tilbud til barn og ungdom, samlinger for voksne i Stathelle kirke og på Bamble menighetshus. Gudstjenestesøkningen er god i Bamble kirke og Stathelle kirke. Det er stor oppslutning om kirkelig konfirmasjon i Bamble kommune. Konfirmantopplegget var nytt i januar 2020, med felles samlinger, fem dagers leir og konfirmasjon i august/september. Det er god og bred kontaktflate til kirkens medlemmer ved kirkelige handlinger, og det er god kontakt med skolene. Det er samarbeid med kulturlivet og frivillige foreninger og lag i kommunen, som kor og korps, bygdekvinnelaget, speidergrupper m.fl. Menighetene ønsker å være synlig tilstede i lokalsamfunnet. Det skal være lav terskel inn i menighetsfellesskapet, og kirken skal være et godt sted å komme til for hele lokalbefolkningen. 


Menighetenes satsingsområder og tiltak
Alle tre menighetene har fokus på at det skal tilbys gode trosopplæringstiltak til alle aldersgrupper, og i tillegg er det barnekor og ungdomsklubb i Bamble. Menighetene har et felles trosopplæringsutvalg. Det er et ønske om å styrke ungdomsarbeidet i menighetene, og høsten 2019 ble det startet opp ledertrening (Heltekurs) med tanke på dette. I og med at Bamble kommune får en felles ungdomsskole, ønsker menighetene å få til et lavterskeltilbud for ungdom. Det jobbes også med å få på plass en ungdomsdiakonstilling med tanke på dette.


Gudstjenestelivet
Det er et variert gudstjenesteliv i alle tre kirker med tanke på ulike målgrupper. Det er 3 - 4 gudstjenester i måneden i Bamble kirke og Stathelle kirke, og 1 gudstjeneste i måneden i Herre kirke. I tillegg kommer gudstjenester i høytidene.


Den som blir tilsatt må rette seg etter:
-          endringer i tjenesteordning for menighetsprester og regler om lønnsforhold for geistlige tjenestemenn
-          alle avgjørelser som måtte bli tatt i forhold til tjeneste og tjenestested


Kvinner oppfordres til å søke.


Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Arbeidsoppgaver
 • ha hovedansvaret for konfirmasjonsopplegget i samarbeid med sokneprestene, og sammen med trosopplærer ha hovedansvar for å gjennomføre «Heltekurs»
 • delta i det menighetsbyggende arbeidet sammen med den øvrige staben
 • samarbeide om trosopplæringen i soknene, og medlem i trosopplæringsutvalget
 • ha 20% kirkelige handlinger i Langesund menighet
 • forrette kirkelige handlinger i turnus med de andre prestene
 • Inngå i den, til enhver tid, gjeldende beredskapsordning i Agder og Telemark bispedømme
Kvalifikasjoner
 • Cand. theol. eller tilsvarende
Personlige egenskaper
 • erfaring med og glede ved ungdomsarbeid og konfirmantarbeid
 • evne til å kommunisere med barn og unge
 • glede av å jobbe i team og evnen til å jobbe selvstendig
 • evne til å delta i menighetsbyggende arbeid
 • kontaktskapende og relasjonsbyggende evner
Vi tilbyr
 • stillingen lønnes i stillingskode 0922 kapellan
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Europaveien 472, 3967 Stathelle
Publisert 2021-01-14
Søknadsfrist 2021-02-21
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger