Kapellan i Stjørdal prosti med Stjørdal sokn som tjenestested

Stjørdal prosti
Prostiet har 9 sokn og 5 fellesråd. Prostesetet er i Stjørdal kommune. I prostiet er det i tillegg til prosten 8 sokneprester, 1 kapellan og 1 prostiprest. Alle prestene har hele prostiet som tjenestedistrikt, men – med unntak av prostipresten - primæransvar innenfor hvert sitt sokn og ett fellesrådsområde. Prosten innkaller prestene til prostisamling én gang pr. måned for orientering, drøftinger av felles anliggender og faglig utviklingsarbeid.
Folkekirken står sterkt i folks bevissthet i Stjørdal prosti. Det er også tradisjoner med aktivt arbeid av frivillige organisasjoner for indre og ytre misjon. Oppslutningen om dåp og konfirmasjon er stor. Det er mange flotte og særpregede kirkebygg i prostiet.
Prostiet har ca. 40 000 innbyggere. Stjørdal kommune er det naturlige sentrum. I vest grenser prostiet mot Trondheim, og strekker seg mot svenskegrensa i øst. I sør ligger Tydal sokn som grenser mot Røros. Avstandene er ikke store. Fra Stjørdal til Trondheim er det 35 km. Stjørdal er et trafikknutepunkt, med flyplass og jernbane. E6 og E14 til Sverige går gjennom dalføret, riksveg 705 gjennom Selbu og Tydal videre til Røros. Det er befolkningsvekst i kommunene Stjørdal og Malvik. Prostiet har ellers preg av tradisjonelle jordbruksbygder. Det er et allsidig og rikt kulturliv i hele prostiet. Det er en storslagen og variert natur med nærhet til fjell og fjord.

Stjørdal sokn
I Stjørdal sokn ligger Værnes kirke, en middelalderkirke i stein fra tidlig 1100-tall med 320 sitteplasser. Nye «Stjørdal kirke» i «Kimen kulturhus», ble tatt i bruk i 2015. Beliggenheten i Kimen kulturhus, midt i Stjørdal sentrum, samlokalisert med kulturskole, ungdomsklubb, bibliotek og kino gir oss unike muligheter til samarbeid med ulike aktører. Det er et godt utgangspunkt for å bygge opp et menighetsarbeid som møter alle aldersgrupper.


Kapellanstillingen
Kapellanen har Stjørdal sokn som primært tjenesteområde, og soknepresten i Stjørdal er nærmeste overordnede.
Kapellanen gjør likevel sammen med 4 sokneprester tjeneste i hele fellesrådsområdet som tilsvarer Stjørdal kommune med ca. 23 000 innbyggere.
Kirkelige handlinger forrettes etter turnus med de 4 sokneprestene.  Soknene i fellesrådsområdet samarbeider også om konfirmantarbeidet.
Kapellanen bidrar til å bygge opp menighetsarbeid med regelmessige gudstjenester, ungdomsarbeid, diakoni og trosopplæring i Stjørdal sentrum. Menighetsrådet har stort fokus på rekruttering av frivillige, og arbeidet vil foregå i samarbeid med menighetsråd, frivillige, sokneprest, kateket, diakon og trosopplærere. Vi ønsker å styrke den utadrettede prestetjenesten i soknet, og møte mennesker på andre arenaer. Gjerne gjennom oppsøkende arbeid.

Kapellanen disponerer kontor i kontorfellesskapet i Kimen kulturhus, sammen med prost og prestene og andre kirkelige ansatte i Stjørdal kommune.

Når det gjelder utbyggingen av skoler, barnehager, helse- og sosialtjeneste og forholdene i lokalsamfunnet/kommunene for øvrig, vises til Stjørdal kommunes hjemmesider. Forøvrig vises det til bispedømmets hjemmeside: www.kirken.no/nidaros

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter følgende: a) endring i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning og beredskapsordning. b) avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål. Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det. Søknad ønskes elektronisk via www.kirkejobb.

 

Arbeidsoppgaver
Kapellanen må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet.
Kvalifikasjoner
Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
 
Personlige egenskaper
Vi ønsker en fleksibel og kontaktskapende prest som ønsker å jobbe utadrettet og oppsøkende.
Vi tilbyr
Stillingen er plassert i kode 0922 Kapellan. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
Medlemskap i statens pensjonskasse.  
Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.
Bispedømmet ønsker en balansert alders-og kjønnssammensetning samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sandgata 15, 7500 Stjørdal
Publisert 2021-02-09
Søknadsfrist 2021-03-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger