Kapellan i Øvre Eiker – Eiker prosti, 2 gangs utlysning

Vi søker etter en medarbeider som har lyst til å være med å bygge opp om det kirkelige arbeidet i menighetene i Øvre Eiker.

Stilling som kapellan i Øvre Eiker (Hokksund).


Øvre Eiker kommune er en blanding av by og land, med bysenteret Hokksund og flere bygdesentra som Skotselv, Darbu og Vestfossen. Det er gode fritidsmuligheter både sommer og vinter.
Her er barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole, helsehus og flere bofellesskap for eldre. Øvre Eiker kommune har 18.900 innbyggere. Øvre Eiker kirkelige fellesrådsområde består av 4 sokn: Haug menighet har ca 7200 medlemmer, Bakke 1300 medlemmer, Vestfossen 3600 medlemmer og Fiskum 1100 medlemmer.

I tillegg til soknekirkene Haug, Vestfossen, Bakke og Fiskum, er også Bingen kapell menighetskirke. Fiskum gamle kirke er en middelalderkirke som menigheten bruker om sommeren. Haug kirke i Hokksund er en middelalderkirke. Den framstår som hovedkirke. Vestfossen kirke er en moderne 10 år gammel arbeidskirke. Alle soknene har lokaliteter i tillegg til kirkerommene.

Det er 4 prestestillinger: sokneprest, 2 kapellaner og 50% prostiprest. Også prosten gjør tjeneste i Øvre Eiker. I tillegg er det menighetssekretær, diakon, kateket, trosopplærer og 2 kantorer og en organist. Fellesrådet med kirkeverge og saksbehandler er også en del av kontorfellesskapet.

Kirka i Øvre Eiker har et godt arbeidsmiljø og ansatte som har vært der i mange år. Pga naturlig avgang er det flere nytilsatte. Kapellanstillingen som er ledig er en del av en nyorganisering, der den nytilsatte kommer inn i et fellesskap som sammen skal forme et nytt team. I dette teamet begynner også en ny diakon 1. februar.

I menighetene er det arbeid for barn, ungdom og eldre, med flere barnekor, voksenkor, Ten Sing og faste formiddagstreff, kirketorsdag og vaffelkafé i samarbeid med Røde Kors og flyktningearbeidet. Det er planer for et eget ungdomsloft i Haug menighetssenter.

Sokneprest, kapellaner og prostiprest fordeler i stor grad gudstjenester mellom seg, og prestene i Øvre Eiker fordeler gravferder etter tjenestedager. Det er et utbredt samarbeid i trosopplæringen mellom menighetene.

Folkekirken står sterkt i Øvre Eiker, folk er glad i kirken sin og de kirkelige handlingene er en viktig del av arbeidshverdagen.

 

www.eiker.kirken.no

https://www.facebook.com/HaugKirkeIOvreEiker/

 

Arbeidsoppgaver
Gudstjenester og kirkelige handlinger.
Inngå i gravferdsturnusen sammen med de andre prestene i Øvre Eiker.
Sammen med kateket og den andre kapellanen ha ansvaret for konfirmantundervisningen.
Inngå i den videre utvikling av menighetsarbeidet med særlig vekt på barn og ungdom.
Delta i trosopplæringsarbeidet og i kirke-skole samarbeidet
Beredskapsarbeid. Deltagelse i beredskapsarbeidet i den til enhver tid gjeldende ordning.
Prestene i prostiet samles hver 14. dag til tekstsamtale og temadager.
Prostiet er tjenestedistrikt.
Kvalifikasjoner

Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.

 

Personlige egenskaper
Vi ønsker en kapellan som:
-        er samlende og engasjert
-        er god til å motivere og samarbeide med frivillige
-        er en som trives med barn og unge
-        er fleksibel i forhold til fellesløsningene og god på struktur og målrettet arbeid
-        trives med folkekirkemenigheten og er opptatt av å finne språk og former som kommuniserer det kristne budskapet inn i vår tid
-        er glad i å formidle og forkynne
 
Vi tilbyr

Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 - kapellan.
Pensjonsinnskudd.

Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.

Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25) 
Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.

Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Prof. Hans Strømsvei 10, 3300 Hokksund
Publisert 2021-01-17
Søknadsfrist 2021-04-05
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger