Sokneprest med tjenestested Fluberg og Skute sokn

Det er ledig 100% sokneprest stilling i Hadeland og Land prosti med tjenestested Fluberg og Skute sokn. Fluberg og Skute sokn ligger i Søndre Land kommune, øverst ved Randsfjorden. Kommunen har ca. 5770 innbyggere.

Den kirkelige tjeneste i Søndre Land ivaretas av to sokneprester, kirkeverge (100 % stilling), to organister (100 % og 40% stilling), menighetssekretær (60 %), trosopplærer (50%), kirketjenere (2x100 %). Kontoret for alle ansatte er i rådhuset i Hov. 

Det er fem kirker i Søndre Land, Fluberg kirke fra 1703, Landåsbygda kirke fra 1965, Skute kirke fra 1915, Hov kirke fra 1781 og Enger kirke fra 1875.  Sokneprestene samarbeider om gudstjenestene i alle kirker, og fordeler kirkelige handlinger og institusjonsbesøk etter turnus.

I 2019 var det i Fluberg sokn og Skute sokn tilsammen 50 gudstjenester, 16 dåp, 5 vigsler, 18 gravferder og 20 konfirmanter.  Konfirmantundervisningen er nå lagt opp med felles samlinger på ettermiddag, deltakelse på HEKTA-leir på Lillehammer og deltakelse i gudstjenester.  Oppslutningen om de ulike tiltak innenfor trosopplæringen er svært god.


 Ca. 80% av kommunens innbyggere er medlemmer i kirken. Mange kommer til kirkene ved høytider og ved spesielle anledningene.  Kirken har et aktivt trosopplæringsarbeid med god oppslutning. Kirken driver også korarbeid, med barnegospel og kirkekor. Det er et nært samarbeid med kor, korps, solister og musikkskole og kirken og kirkene benyttes mye til konserter og kulturarrangementer.

Søndre Land har 3 barneskoler og ungdomsskole i Hov. Det er videregående skoler på Dokka (20 km), Gjøvik (30 km) og Brandbu (50 km). I tillegg er det 7 barnehager i kommunen. Det er et godt innarbeidet samarbeid mellom skole/ barnehage og kirke, særlig til jul og påske.

Søndre Land er en typisk østlandskommune med skogkledde åser mot nordenden av Randsfjorden.  Fluberg bru knytter kommunen sammen rent transportmessig, og Hov er administrasjons- og kommunesenter.  Skogbruk er fortsatt viktig i kommunen og mindre produksjonsbedrifter gir en del arbeidsplasser i tillegg til handels- og servicenæringer.  Mange har sitt arbeid i Gjøvik- og Totenregionen, med noe pendling til Oslo.  Ekspressbussen til Oslo tar to timer (12 mil fra Hov).

Anmodning om å få få sitt navn unntatt offentlighet kan ikke påregnes. Begrunnelse må oppgis og vil bli vurdert i hht. off.lovens §25.

Den som tilsettes i stillingen må framlegge politiattest uten anmerkninger.   

 

Arbeidsoppgaver

Gudstjenester og kirkelige handlinger.
Konfirmanter i Fluberg og Skute
Samarbeid med skole og barnehager om gudstjenester og samlinger rundt høytider og livsfaser

Andakter på Hovli omsorgs- og rehablitliteringssenter.

Fast medlem i  menighetsråd
Stabsmøter og samarbeid med kirkestaben.

Månedlige samlinger for prestene i prostiet.

Beredskapsvakt etter turnus i prostiet i samarbeid med Toten prosti.                  
Det vil bli utarbeidet stillingsbeskrivelse.

Kvalifikasjoner
Cand. theol. - profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
Praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
Vi ønsker en prest som:
Vil ta vare på og videreutvikle det beste innenfor folkekirketradisjonen
Vil samarbeide om gudstjenester og trosopplæring med andre ansatte, menighetsråd og frivillige
Målformen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
Vi tilbyr

Gode kontor- og arbeidsforhold i i tilknytning til kommuneadministrasjonen i Hov

Regelmessige prostimøter der prestene møtes til studie- og sosiale samvær.

Bispedømmet har innføringskurs for nytilsatte og deltakelse i ABV er forventet
Stillingen lønnes i stillingskode 1555 sokneprest
Medlemskap i Statens pensjonskasse
I tillegg til lønnen kommer særlige regulativbestemte godtgjørelser
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov- og regelverk for tilsetting i Den norske kirke
Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver samt
Tjenestedistrikt som i framtida kan gjennomføres innenfor lov, regelverk og tjenesteordning for menighetsprester i Den norske kirke.

De som er interessert i stillingen er velkomne til et besøk i Søndre Land å få omvisning på bispedømmets regning.  Ta kontakt for avtale.

Arbeidsgiver Hamar bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hovsbakken 4, 2860 Hov
Publisert 2021-02-23
Søknadsfrist 2021-03-07
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Hamar bispedømme

Hamar
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger