Kapellan med tjenestested Hamar sokn

Det er ledig stilling som kapellan i Hamar Domprosti med tjenestested Hamar sokn.

Hamar sokn omfatter «gamle» Hamar by. Midt i sentrum ligger Hamar domkirke.  Kirken ble bygget i 1864 og ble endret/restaurert i 1954.
Ved siden av Domkirken ligger Ynglingen som huser aktiviteter i regi av KFUK/KFUM, bl.a Tensingkoret «Praising».
På Hamar vest er Storhamar kirke en arbeidskirke fra 1975. Dette er en bydelskirke som rommer mange aktiviteter: formiddagskaffe, babysang, småbarnsang, barnekor, søndagsskole meditasjonskvelder, yoga m.m.
I 1998 fikk Hamar en «ny» kirke i «Hamardomen»: katedralruinene på Domkirkeodden. Hamardomen brukes regelmessig ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
Menighetsfakta pr år: 70 dåp, 120 konfirmanter, 200 gravferder, 30 vigsler. Ansvar for gudstjenester, betjening av eldreinstitusjoner og kirkelige handlinger fordeles mellom de fem prestene i hele fellesrådsområdet (Hamar og Vang menigheter). Det er dåpsamlinger i kirken for alle som døpes regelmessig i stedenfor ordinære dåpssamtaler.
Det er et nært samarbeid med alle kirkelig tilsatte.
En stor del av gravferdene foregår fra Hamar krematorium som ligger midt i byen.

Soknet er betjent av sokneprest og to kapellaner, samt diakon, menighetspedagog, kateket, Domkantor og kantor, og to kirketjenerstillinger. I tillegg har domprosten menighetstjenesten sin i soknet.

Prestekontorene er samlokalisert med den felleskirkelige administrasjon i Holsetgata 2, 2317 Hamar. Rett overfor Domkirken. Kontoret har et godt samarbeider og utveksler tjenester med felles sekretariat og stabsamlinger med fellesrådet.

Hamar menighetsråd har et utvalg for hver av kirkene, pluss utvalg for trosopplæring og for diakoni. Menigheten har et organisert samarbeid med Hamar KFUK/KFUM på Ynglingen. Det betyr aktiv støtte til barne- og ungdomsarbeidet, og medfinansiering av en ungdomsarbeider-stilling.
Hamar menighet driver barnekor og Hamar domkor har sin virksomhet i hovedsak knyttet til domkirken.

Menigheten har fokus på å styrke og utvikle et stadig bedre samarbeid med frivillige medarbeidere. Diakonen har i dag et særlig ansvar for å følge opp menighetens satsing på frivillighetssektoren.  Den som tilsettes vil ha ansvar for å samarbeide med diakonen og med diakonale tiltak samt ha ansvar for deltagelse i arbeidet med Messe for verdighet
Menigheten har tiltak for alle aldersgrupper i trosopplæringsplanen.

Les mer om Hamar menighet på www.kirken-hamar.no

Du er velkommen på besøk og omvisning i området på bispedømmets regning dersom du vurderer å søke stillingen.  Ta kontakt med oss.


Den som blir tilsatt i stillingen må legge fram politiattest (barneomsorgsattest) uten anmerkninger.

Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes i søknadsteksten, jfr. offentlighetsloven §25.

 

Arbeidsoppgaver
 • Være en god allmennpraktiserende prest.
 • Utføre gudstjenester og kirkelige handlinger. Det er gudstjeneste i begge kirkene, Hamar domkirke og Storhamar kirke hver søndag som fordeles mellom prestene etter oppsatt plan.
 • Morgenmesse (tirsdag) og orgelmeditasjon (onsdag) i Hamar domkirke.  
 • Det er tre sykehjem i soknet som betjenes regelmessig med andakt, og med gudstjenester i høytidene.
 • Pilegrimsgudstjenester i Glasskatedralen om sommeren.
 • Samarbeide med kateketen om konfirmantarbeidet
 • Samarbeide med menighetspedagogen om trosopplæring og arbeid med barn og unge
 • Ha medansvar for barnehagegudstjenester.
 • Særskilt ansvar for samarbeid med diakonen og diakonale tiltak
 • Endring av oppgaver og nye arbeidsfelt må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Cand.theol - profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • Praktisk-teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • engasjement for folkekirken i Hamar
 • engasjement for et liv i mangfoldig fellesskap i menigheten
 • gode samarbeidsevner og evne til å skape gode relasjoner
 • fleksibilitet
 • glad i å arbeide med frivillige
 • god til å organisere og planlegge
 • selvstendig og initiativrik
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som kapellan stillingskode 0922.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende regelverk, den som tilsettes må rette seg etter tjenesteordning for menighetsprester, og eventuelle endringer i arbeidsoppgaver samt tjenestedistrikt.
 • Arbeidsbeskrivelse utarbeides av domprosten i samarbeid med den som tilsettes
Arbeidsgiver Hamar bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Holsetgata 2, 2317 Hamar
Publisert 2021-02-23
Søknadsfrist 2021-03-07
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Hamar bispedømme

Hamar
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger