Sokneprest - Nordre Trysil, Ljørdalen, Østby og Søre Trysil sokn

Liker du å jobbe i en kirke som er åpen for folk, og videreutvikle kirkas engasjement for tilreisende og lokalbefolkning? Da kan dette være stillingen for deg!

4. gangs utlysning.

Den kirkelige tjeneste i Trysil ivaretas av tre prester (to sokneprester og en kapellan), en soknediakon, to organister, tre tilsatte i administrasjonen, kirketjenere og kirkegårdsarbeidere. Alle tilsatte har arbeidsplass ved Trysil kirkekontor.
 
Trysil er Norges desidert største skidestinasjon. Her er det god plass, med mange muligheter for friluftsliv, sports- og kulturaktiviteter hele året. Det er et godt utbygd skole- og velferdstilbud i kommunen. Trysil er preget av stolt, lokal kultur – med hele verden som gjester.
 
Folketallet i Trysil er 6600. I tillegg er det ca. 500 gjestarbeidere innen reiselivet. Gjennom året utgjør hyttebefolkning og gjester ved hoteller og utleiehytter over 1,4 mill. gjestedøgn. Dette merkes særlig i høytidene.  Derfor har bispedømmet tatt grep og styrket den kirkelige betjening i Trysil.
 
I Trysil er folkekirka viktig, med nærhet og tilhørighet mellom kirke og folk. Kirkehusene er sentrale i bygd og grender, og folks deltakelse ved gudstjenester, livsriter og menighetsrådsvalg står sterkt. Det er 7 sokn med hver sin kirke i kommunen. Folketallet fordeler seg slik: Trysil 4100, Nordre Trysil 850, Tørberget 400, Østby 350, Ljørdalen 300, Søre Trysil 300, Søre Osen 300. Kommunen har 6 kommunale og 5 private barnehager, 3 kommunale og 2 private barneskoler, ungdomsskole og videregående skole. Det er hvert år 146 gudstjenester, ca. 90 gravferder, 50 dåp, 55 konfirmanter og 20 vigsler. Gudstjenestebesøket har vært stabilt de siste 15 år med ca. 10 000 besøk. Prestene inngår også i et kollegialt fellesskap av 12 prester i Sør-Østerdal prosti, med fokus på faglig utvikling.
 
Til den ledige soknepreststillingen gjelder et særskilt ansvar for å utvikle kirkas arbeid rettet mot fritidskultur og turisme. Målet er å utvikle kirkas tilstedeværelse i møte med de utfordringer, muligheter og behov økt turisme gir. Soknepresten får også et koordinerende ansvar for konfirmantarbeidet, og sokneprestansvar for 4 mindre sokn: Nordre Trysil, Ljørdalen, Østby og Søre Trysil. Alle prestene deler på arbeidet med gudstjenester, kirkelige handlinger og konfirmanter.
 
Er du interessert, kan du gjerne komme på besøk til Trysil å få omvisning i området på bispedømmets regning. 

Den som tilsettes må framlegge politiattest(barneomsorgsattest) uten anmerkninger. 

Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten kan ikke påregnes. Grunn må vurderes i h.h.t. off.loven §25. 

 

Arbeidsoppgaver

Utføre vanlig prestetjeneste med vekt på livsritenes betydning 
Aktivt utvikle et stedegent gudstjenesteliv  
Medlem av menighetsråd 
Koordinerende ansvar for konfirmantarbeidet i soknene i Trysil.
Utvikle kirkas arbeid i tilknytning til turisme og reiseliv

Delta i beredskapsordningen. 

Kvalifikasjoner
Cand, theol - profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
Praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper

Evne til å bygge relasjoner til mennesker i lokalsamfunnet uavhengig av alder
God lagspiller som evner å jobbe både selvstendig og tverrfaglig
Ha visjoner og engasjement for å videreutvikle kirka på stedet
Kunne arbeide strukturert og målretta

Målformen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes i stillingskode 1555 

Medlem i Statens Pensjonskasse
I tillegg til lønn kommer særlige regulativbestemte godtgjørelser
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov- og regelverk for tilsetting i Den norske kirke
Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver, samt tjenestedistrikt som i framtida kan gjennomføres innenfor lov, regelverk og tjenesteordning for menighetsprester i Den norske kirke.

 

Arbeidsgiver Hamar bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Slettmovegen 25, 2420 Trysil
Publisert 2021-02-23
Søknadsfrist 2021-03-07
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Hamar bispedømme

Hamar
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger