Sokneprest med tjenestested Østre Gausdal og Follebu sokn

4. gangs utlysning.

Gausdal kommune er nabokommune til Lillehammer. Gausdal har om lag 6200 innbyggere. Sentrum er Segalstad Bru som ligger knapt to mil fra Lillehammer sentrum. Det er gode bussforbindelser dit. Strekningen Lillehammer / Oslo tar 2 timer med bil eventuelt tog.
Gausdal har et meget godt utbygd barnehage- og skoletilbud, videregående skole og en svært velfungerende kulturskole. Gausdal er kjent for rikt og allsidig kulturliv og flotte fjellområder. Det er mange muligheter for friluftsliv sommer som vinter.
 
Gausdal kommune består av 2 dalføre. Den ledige prestestillingen er knyttet til østre dalføre og omfatter Østre Gausdal og Follebu sokn.  Folketallet i de to soknene er vel 4200 innbyggere.
De to soknene har hver sin steinkirke fra middelalderen.  Kirkene er unike i prostiet, og er godt vedlikeholdt.  I 2020 ble taket på Follebu kirke totalrenovert, og i 2021 vil det bli gjennomført klimasikringstiltak i Østre Gausdal kirke.    Soknepresten i østre dalføre har nært samarbeid med soknepresten i Vestre Gausdal, Aulstad og Svatsum sokn.  Tjenesteuker er delt mellom prestene, og det settes opp en koordinert gudstjenesteplan.  
Kirkekontoret ligger i Forset. Begge prestene i Gausdal har gode tjenestekontorer sammen med kirkeverge 100 %, diakon 100 %, kontorsekretær 50 % og menighetspedagog 40 % på kirkekontoret i Forset. I Østre Gausdal og Follebu, er det organist i 100 % stilling, graver/kirketjener for Østre Gausdal i 100% stilling og Follebu 100 % stilling, og totalt teller staben 14.
"En levende kirke for folket" er visjonen til menighetene i Gausdal. Kirken har et variert menighetsliv med aktiv deltagelse i kirke- og organisasjonsliv, hvor setermesser, musikk- / folkemusikk- og akegudstjenester er godt innarbeidet. Det er godt samarbeid med speidergruppene i hvert sokn, og speiderne er med på lysmesser i begge kirker i adventstiden. 
Fra statistikken kan vi nevne at det er ca. 30 dåp, 8 vigsler og 40 gravferder i de to soknene. Konfirmantopplegget er felles for hele fellesrådsområdet og det er normalt 45-50 konfirmanter. Undervisningen er lagt opp med felles undervisningssamlinger på ettermiddagstid for alle konfirmantene i hele kommunen, leir i regi av Hekta og deltakelse i gudstjenester.
Kirken i Gausdal har et nært og godt samarbeid med lokalsamfunn og kommune hvor skolegudstjenester, babysang i samarbeid med helsestasjonen og Diakon.  Sistnevnte bruker også noe tid i videregående skole.
 
Follebutunet som er områdets sykehjem, har jevnlig kirkelig betjening.
 
Du er velkommen på besøk og omvisning i området på bispedømmets regning dersom du vurderer å søke stillingen.   Ta kontakt med oss.
 
Anmodning om å få sitt navn unntatt offentlighet kan ikke påregnes. Grunnen må vurderes i henhold til offentlighetsloven §25. De som blir tilsatt må framvise politiattest uten merknader.

 

Du er velkommen på besøk og omvisning i området på bispedømmets regning dersom du vurderer å søke stillingen. Ta kontakt med oss. 

 

Anmodning om å få sitt navn unntatt offentlighet kan ikke påregnes. Grunnen må vurderes i h.h.t. off.loven §25. De som blir tilsatt må framvise politiattest uten merknader.

 

Arbeidsoppgaver

Forrette gudstjenester, andakter og kirkelige handlinger etter oppsatt plan
Samarbeid om konfirmantundervisning med Vestre Gausdal sammen med et velfungerende team fra staben
Delta i trosopplæringstiltak i samarbeid med menighetspedagog og diakon
Geistlig representant i menighetsrådene i Østre Gausdal og Follebu, som for øvrig vil prøve en ny samarbeidsmodell for avholdelse av felles menighetsrådsmøter for de 2 soknene.
En av prestene i Gausdal er geistlig representant i Gausdal kirkelige fellesråd
En av prestene i Gausdal er medlem av kommunens psykososiale kriseteam Beredskapsvakt i prostiet etter gjeldende ordning.

Kvalifikasjoner

Beherske begge målformer.

Praktisk teologisk utdanning.

Cand.theol - profesjonsstudium (etter 2014) 

Personlige egenskaper

Vi ønsker en prest som

Kan identifisere seg med Hamar bispedømmes visjon om å være en åpen og inkluderende folkekirke.

Har engasjement for et variert gudstjenesteliv.

Er utadvendt og ansvarsbevisst med gode samarbeids- og gjennomføringsevner.

Er kontaktskapende og relasjonsbyggende som legger vekt på samarbeid, både med andre ansatte og frivillige.

Er en inspirerende og god formidler. 

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som sokneprest i lønnsgruppe 1555.   Kan vurderes ekstra lønnsalternativer.
Innskudd i Statens pensjonskasse.
I tillegg til lønnen kommer gjeldende regulativ for godtgjørelser.
Tilsettingen skjer i h.h.t. gjeldende lov- og regelverk for tilsetting i Den norske Kirke.
Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvar og arbeidsoppgaver samt tjenestedistrikt som i framtida kan gjennomføres innenfor-, regelverk og ny tjenesteordning for menighetsprester i Den norske Kirke.

Hamar bispedømme er det tilbud om Arbeidsveiledning for vigslede stillinger.

Arbeidsgiver Hamar bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Jordmorvgen 1, 2653 Vestre Gausdal
Publisert 2021-02-23
Søknadsfrist 2021-03-07
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Hamar bispedømme

Hamar
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger