Prost i Sandnes prosti

Stavanger bispedømme har ledig stilling som prost i Sandnes prosti i Stavanger bispedømme. Vi søker etter en prost som har evne og vilje til samarbeid og medarbeiderskap, har evne til strategisk tenkning, samt til å motivere og inspirere medarbeidere og menigheter. Prosten inngår i biskopens regionale lederskap både med hensyn til prestetjenesten og øvrige oppgaver ifølge tjenesteordning for prost.

Prosten leder prestetjenesten i prostiet, bistår biskopen i dennes tjeneste og gjør tjeneste som menighetsprest slik biskopen fastsetter. Prosten utfører for øvrig de gjøremål som ligger til prostestillingen (jf. tjenesteordning for proster). 

Sandnes prosti er et tjenestedistrikt i Stavanger bispedømme i Den norske kirke. Prosten har sete i Sandnes.

Sandnes er en by, og en kommune på Nord-Jæren og i Ryfylke i Rogaland fylke. 1. januar 2020 ble Forsand og Sandnes kommuner slått sammen til dagens Sandnes kommune. Sandnes har en befolkning på 80450.

Prosten er samlokalisert med kirkevergen med stab på servicekontoret i Sandnes for hele prostiet. Prosten er medlem i Sandnes kirkelige fellesråd. Prost og kirkevergen har hatt et tett samarbeid, prosti- og fellesrådsgrense er sammenfallende. De menighetsansatte og sokneprestene har kontorer i sine respektive menigheter. Prosten har prostesekretær i 20 %, men sekretæren er tilstede 100 % i kombinasjon med fellesrådsoppgaver.

 

Arbeidsoppgaver
 • Lede prestetjenesten i prostiet i henhold til tjenesteordningen for proster i Den norske kirke.
 • Utføre prestetjeneste i henhold til tjenesteordningen for prester  i Den norske kirke.
 • Gudstjenester og forkynnelse.
 • Gjennomføre pastoralmøter for prestene i prostiet.
 • Personalledelse overfor prestene i prostiet, herunder stabsutvikling og konflikthåndtering i samarbeid med bispedømmekontor og kirkelig fellesråd.
 • Lede omstillingsprosesser.
 • Kontakt med offentlige organer og miljøer i kommunen.
 • Kontakt med andre menigheter og trossamfunn.
 • Plan- og budsjettarbeid i samarbeid med bispedømmekontoret.
Kvalifikasjoner
 • cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • bred og relevant erfaring og kompetanse fra stillingens ansvarsområder
 • ledererfaring og evne til å fremstå som en kirkelig leder
 • gode administrative evner
 • erfaring fra personalledelse
 • solid teologisk kompetanse
 • gode samarbeidsevner og gode kontaktskapende evner
 • personlig egnethet vil bli tillagt vekt
Personlige egenskaper
 • dyktig kommunikator og forkynner
 • visjonær og strategisk
 • teambygger og liker selv å jobbe i team
 • trygg og god leder
 • skaper gode relasjoner
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes etter gjeldende regler etter KAs lønnsregulativ.
 • Prostetjenesten utføres innenfor rammen av lederavtalen i rettssubjektet Den norske kirke.
 • Vanlige regulativmessige godtgjørelser. Skyss- og telefongodtgjørelser etter offentlige satser. Pensjonsinnskudd.
 • Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for proster i Den norske kirke og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, og reglement m.m., samt avgjørelser som kan influerer på tjenestens gjøremål og tjenestedistrikt.
 • Den som tilsettes må ha førerkort og disponere bil.
 • Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på de særlige krav som blir stilt i utlysningsteksten. Søkerne bes derfor om å utforme en egn presentasjon i sin søknad, som svarer på de utfordringer som fremkommer i utlysningsteksten.
 • Om søkeprosessen
 • Målformen er bokmål og nynorsk.
 • Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, Selv om en ber om ikke å bli ført på denne listen (jfr. Offentlighetsloven § 25, 2. ledd).
 • Kvinner oppfordres til å søke.
 • Den som tilsettes må legge frem politiattest (barneomsorgsattest) uten anmerkninger.
 • Opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt ved tilsetting jfr. § 30 i likestillings- og diskrimineringsloven.
 • Alle søkere må søke elektronisk.
Arbeidsgiver Stavanger bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lundegeilen 16, 4323 Sandnes
Publisert 2021-03-22
Søknadsfrist 2021-04-11
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Stavanger bispedømme

Stavanger
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger