Diakon i 80% fast stilling i Klæbu menighet

Sone Heimdal, Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Diakonien er godt innarbeidet i Klæbu, og en vesentlig del av menighetens virksomhet. Klæbu menighet har egen diakoniplan og diakoniutvalg. Ny diakon vil få muligheten til å utarbeide en revidert plan ut fra nye nasjonale retningslinjer, tilpasset lokale forhold i Klæbu. På den måten sette sitt preg på den diakonale tjenesten i menigheten, i nært samarbeid med Klæbu menighetsråd. Arbeidet vil i stor grad være rettet mot eldre hjemmeboende, funksjonshemmede og integrering av bosatte flyktningfamilier.

Klæbu menighet skal fortsette det gode samarbeidet med helse og omsorgstjenesten i kommunen, frivilligsentralen, organisasjoner og lag, samt skolene i nærmiljøet.

Klæbu kan tilby gode lokaler og uteområder for aktiviteter, turer og undervisning. «Håpshagen» er vårt nye hageprosjekt til utvikling for gode opp-levelser for barn og unge, knyttet opp mot Kirkestua.
Diakonen har felles arbeidsgiver med de øvrige diakonene i Trondheim. Dette gir muligheter for å være en del av et større fellesskap og drive byomfattende tiltak og utvikling, i fellesskap med de andre diakonene i byen.

Arbeidsoppgaver

Klæbu menighet signaliserer gjennom sin strategi en offensiv holdning til diakoni. Samtidig ønsker menigheten også å ha et tydelig ståsted i den mer tradisjonelle diakonien, der møter med enkeltindivider er en viktig del av tjenesten. Arbeidsoppgavene til den nye diakon vil derfor favne ganske bredt. Samtidig vil det være gode muligheter for en diakon med spesielle kompetanseområder å sette sitt særpreg på det diakonale arbeidet i menigheten.

 • Diakonen sitter i Diakoniutvalget og har gjennom dette et sentralt ansvar for å videreutvikle og realisere plan for diakoni i Klæbu menighet.
 • Sjelesorg og samtaler er en viktig oppgave for diakonen. Dette kan gjelde alle aldersgrupper, også unge mennesker. 
 • Klæbu menighet er grønn menighet. Diakonen har en sentral plass i utførelsen av dette. 
 • Diakonen deltar i arbeidet med tilrettelagt konfirmasjonsundervisning. 
 • Være en aktiv støttespiller i kristen trosopplæring. 
 • Diakonen har ansvar for å koordinere menighetens samhandling med frivillige og institusjoner innenfor Klæbu sokn. 
 • Diakonen skal vedlikeholde og videreutvikle det gode samarbeidet som er etablert med Helse- og omsorgstjenesten. 
 • Klæbu menighet har et aktivt arbeid blant bosatte flyktningfamilier. Diakonen har et overordnet ansvar for dette arbeidet. 
 • Det forventes at diakonen medvirker ved enkelte gudstjenester og andre arrangement i menigheten. 
 • Diakonen skal kunne inspirere, rekruttere og lede frivillige medarbeidere innenfor sitt  ansvarsområde.
 • Diakonen skal delta i det byomfattende utviklingsarbeidet i regi av forum for diakoni i KfiT. 
Kvalifikasjoner
 • Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke.
 • Erfaring fra diakonalt arbeid.
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig.
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. Trossamfunnsloven § 20.
 • Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev. Det kreves medlemskap i Den norske kirke.
 • Det er ønskelig med sertifikat kl B.

For øvrig vises til «Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for diakoner» fastsatt av Kirkemøtet 20. november 2004 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke. Dersom det blant søkerne ikke er grunnlag for tilsetting av diakon, kan personer med annen relevant utdanning tilsettes midlertidig som diakonimedarbeider under forutsetning av at den som ansettes gjennomfører videreutdanning til diakon og gjennom det kvalifiserer seg til den utlyste stillingen.

Personlige egenskaper
 • Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig og samtidig jobbe i team.
 • Være omsorgsfull, tillitsvekkende, kreativ og kontaktskapende.
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt.
Vi tilbyr

Klæbu menighet ble en del av Trondheim fra  1.1.2020, og ligger en liten halvtimes reisevei fra sentrum av byen. Menigheten har ca 5000 medlemmer i DNK. Soknet har en ung befolkning, og Klæbu har tradisjonelt vært et sted med mange barnefamilier. Vi i Klæbu liker å kalle bygda/bydelen vår «Beste bygda i by’n» og er en bygd i randsonen mellom by og land. Området innbyr til mange fine naturopplevelser og har et aktivt idrettsmiljø.
Kirkestaben i Klæbu består av diakon, kateket, ungdomsdiakoni-medarbeider, organist, kirketjenere, menighetsforvalter og menighetspedagog i tillegg til sokneprest. Kirkesøkningen kunne vært større, men det er god oppslutning om dåp og konfirmasjon i menigheten.

 

Kirkelig fellesråd i Trondheim har ca. 160 medarbeidere tilknyttet drift av 16 menigheter og 18 kirkegårder/gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av 20 kirkebygg, 4 kapeller og ett krematorium med seremonirom, samt økonomiske og administrative servicefunksjoner for alle menigheter i Trondheim.

Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en aktiv, åpen og inkluderende folkekirke og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Trondheim
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Klæbu Rådhus, Vikingvegen 8, 7540 Klæbu
Publisert 2021-03-25
Søknadsfrist 2021-04-25
Stillingstype 80% fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Trondheim

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger