Sokneprest i Karasjok sokn

Indre Finnmark prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som sokneprest i Karasjok sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Karasjok sokn som særskilt tjenestested og Indre Finnmark prosti som tjenestedistrikt.
 
Vi søker etter en prest med gode lederegenskaper og samarbeidsevner, som vil vektlegge samisk tradisjon, sjelesorg og forkynnelse og har interesser for flerkultur og flerspråklighet. Liturgien i gudstjenesten er i hovedsak på samisk, mens en kirketolk tolker prekenen til samisk.

Menighetsrådet har de senere år arbeidet mye med visjon og handlingsplaner. Man vil prioritere opplæring av frivillige medarbeidere. Det er vedtatt trosopplæringsplan, diakoniplan og en generell plan for virksomheten.
 
Karasjok sokn ligger innenfor forvaltningsområdet for samisk språk, og det er et godt samarbeid med Samisk kirkeråd. Prester uten kjennskap til nordsamisk vil få opplæring i nordsamisk språk og kultur.  Permisjon med lønn gis til dette formålet.  
  
Soknet betjenes av sokneprest, menighetspedagog, kirkeverge/daglig leder, menighetssekretær og kirketolk. Kirketolken fungerer også som språklig konsulent for soknepresten. Prosten i Indre Finnmark har også kontor i Karasjok. Mulighetene for menighetsutvikling er gode i et engasjert og dyktig arbeidsfellesskap. Teologisk bevissthet og kompetanse verdsettes. Tjenesten vil være berikende og engasjerende i et mangfoldig og interessant kirkeliv. I 2019 var det 27 dåp, 23 begravelser, 34 konfirmanter og 3 vigsler. Kirkesøkningen er god. I tilknytning til Karasjok kirke ligger menighetshuset med velutstyrte kontor til alle ansatte. I Karasjok gamle kirke, som er fra 1807, holdes det enkelte gudstjenester og kirkelige handlinger sommerhalvåret.
 
Karasjok sokn faller sammen med Kárášjohka-Karasjok kommune som er landets nest største kommune i utstrekning. Karasjok er en tospråklig kommune med ca 2800 innbyggere. De fleste har nordsamisk som morsmål, men så å si alle snakker også norsk. Hovednæringer er reindrift og offentlig virksomhet. Karasjok er et senter for samisk politikk og kommunikasjon med Sametinget og NRK Sameradio. SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus), Spesialistlegesenter og videregående skole er også i Karasjok. Nærmeste flyplass er i Lakselv, 75 km unna.
   
Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.teol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • I forvaltningsområdet for samelovens språkregler, vil det være et krav om å tilegne seg kompetanse om samisk språk og kultur. Arbeidsgiver forplikter seg på å gi tilbud
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer. Pensjonsinnskudd
 • Arbeidsgiver er behjelpelig med å skaffe bolig. For tiden leier Den norske kirke et hus i sentrum av Karasjok.
 • Karasjok ligger i forvaltningsområdet for samisk språk. Den som blir tilsatt må være villig til å ta språkkurs slik at gudstjenester og kirkelige handlinger kan forrettes på samisk. Det blir gitt permisjon til samiskopplæring med full lønn og stipend. 
  Den som blir tilsatt må være villig til å ta et kurs på Samisk høgskole om tro og livssyn i Sápmi.
 • Mulighet til å søke om tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge.
 • Nytilsatte får tilbud om veiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud
 • Karasjok omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.no for å finne ut hvilke regler som gjelder.
 • Bindingstid:
  Dersom den som tilsettes i stillingen ønsker å inngå avtale om bindingstid utbetales følgende tillegg:
  kr 40.000,- ved 12 mnd bindingstid
  kr 80.000,- ved 24 mnd bindingstid

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Girkogeaidnu 2, 9730 Karasjok
Publisert 2021-04-12
Søknadsfrist 2021-05-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger