Sokneprest i Aust-Nedenes prosti med Åmli sokn som tjenestested, 2 g utlysning

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Menighetens profil
I tillegg til kirkeverge i 80% stilling, er det organist i 55% stilling og sekretær/trosopplæringskoordinator, samt to kirketjenere i små stillinger. Samarbeidet er godt. Menighetsrådet har utarbeidet trosopplæringsplaner og handlingsplaner. Liturgien er på nynorsk, men i skolen er det bokmål. Man er derfor fleksibel i bruken av målføre i kirka. Forholdet til andre kristne organisasjoner er godt. I samarbeid med Norsk Luthersk Misjonssamband og Normisjon er det et godt tilbud til barn og unge: Dølemoklubben for alle aldre, babysang, etter skoletid og søndagsskole.
Normisjon, Misjonskirka og Pinseforsamlingen har gått sammen om et stort felles lokale; Åmli menighetssenter.

Soknepresten har regelmessige andakter på kommunens aldersinstitusjon, Åmli pleie- og omsorgssenter i Åmli sentrum.
Det er i gjennomsnitt 10-15 konfirmanter årlig, og ca like mange dåpshandlinger. Soknepresten står for konfirmantundervisningen. Det er et gjennomsnitt på 20-25 gravferder og om lag 5 vigsler i året.

Annenhver uke er det tekstverksted og faglige samlinger for prestene i prostiet og annen jevnlig kontakt på tvers av prostiet. Det er også ønskelig med samarbeid på tvers i prostiet ift konfirmanter, ungdomsarbeid og annet menighetsarbeid.

Menighetens satsingsområder
Menighetsrådet ønsker at evangeliet skal formidles  på en folkelig, naturlig og engasjerende måte. Menighetsrådet er opptatt av også å nå mennesker utenfor kirkas mest aktive kjerne og være synlig tilstede i bygda.

Gudstjenestelivet
Det er ca 32 gudstjenester i året i Åmli kirke, 6 gudstjenester i året i Tovdal kirke og 1 gudstjeneste per måned i Gjøvdal kirke. Det er godt samarbeid med organisasjonene og kirka står sterkt i lokalsamfunnet. Likevel er gudstjenestedeltakelsen noe man ønsker å jobbe med. Menigheten ønsker å satse på barn og unge og å ta vare på og rekruttere frivillige. Menigheten vil videreføre det gode samarbeidet med skolene og barnehagene om påskevandring, julegudstjeneste og andre besøk.

Forøvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for menighetsprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested

Kvinner oppfordres til å søke.

Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette.

 

Arbeidsoppgaver
 • lede gudstjenester og kirkelige handlinger i menigheten
 • sitte i menighetsråd
 • undervise konfirmanter
 • tjenesteuker i samarbeid med Vegårshei, også to tjenesteuker  i semesteret i samarbeid med Tvedestrand
 • være en aktiv del av staben på kirkekontoret og delta på stabsmøter
Kvalifikasjoner
 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • gode egenskaper når det gjelder kommunikasjon
 • mestre kontakt med mennesker utenfor kirkas mest aktive kjerne
 • ha evne til å delta aktivt i arbeid med barn og unge
 • ha evne og vilje til samarbeid i stab og menighet
 • ta vare på frivillige på en god måte
Vi tilbyr
 • stillingen lønnes i stillingskode 1555 sokneprest
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Åmli Kyrkjekontor, 4865 Åmli
Publisert 2021-04-12
Søknadsfrist 2021-05-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger