Kapellan i Østre Borgesyssel prosti med tjenestested Rakkestad sokn

Rakkestad ligger ca. 80 km fra Oslo med kort reiseavstand til de øvrige Østfoldbyene. Rakkestadsamfunnet preges av stor dugnadsånd med felles innsats til beste for innbyggerne. «Landsbysjarm» er et ord som brukes om Rakkestad sentrum. Rakkestad sokn består av de opprinnelige soknene Rakkestad, Degernes og Os som ble sammenslått til et felles sokn fra 01.11.2015. De tre kirkene er: Rakkestad middelalderkirke fra ca. 1200 og de listeførte kirkene Degernes og Os fra 1860 tallet. I tillegg gjennomføres det gudstjenester på Menighetshuset Holøsåsen. De kristne organisasjonene står sterkt i bygda.

Det er nå ledig 100% stilling som kapellan i Østre Borgesyssel prosti, med tjenestested Rakkestad sokn.

Vil du være med  å bygge en menighet som er synlig for  og nær mennesker i Rakkestad? Ønsker du å formidle evangeliet, så det blir aktuelt og livsnært?
Da er dette stillingen for deg!
 
Rakkestad kommune ligger i Viken fylke, sentralt plassert i hjertet av tidligere Østfold fylke og har ca. 8250 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag innenfor landbruk, næringsmiddelindustri, tradisjonell industri, høyteknologiske bedrifter og bedrifter innenfor servicenæringen. Det er full barnehagedekning i kommunen og nye moderne skolebygg for barne- og ungdomstrinnet med undervisning preget av høy faglig dyktighet.  I nærmiljøet er gode muligheter for friluftsliv, og det er et rikt utviklet kulturliv innenfor idrett, kor og korpsvirksomhet med gode tilbud til alle aldersgrupper.  Nytt kulturskolebygg tas i bruk i løpet av 2021.

Mange barnefamilier har valgt å flytte til Rakkestad som har nye flotte boligområder med et variert tilbud av boliger.
Ca. 76% av kommunens innbyggere er medlemmer i Den norske kirke.
 

Utgangspunktet for arbeidet er kirkekontoret i Rakkestad sentrum hvor kirkestaben er samlet.
Staben består av 2 prestestillinger, organist, sekretær, diakon, menighetspedagog, konfirmantlærer, driftsleder og 2 kirketjenere/ kirkegårdsarbeidere og kirkeverge
 
Det kirkelige arbeidet har gode arbeidsvilkår i bygda og er en ønsket samarbeidspartner i mange sammenhenger.
Det er et godt utviklet tverretatlig samarbeide med kommunen på mange ulike områder. Dette gjelder også innenfor organisasjons- og kulturlivet.
Menighetsrådet har diakoni, barn og unge som satsningsområder.  Aktiviteten er knyttet opp mot stedets tre kirker og menighetshus.  Arbeidet organiseres gjennom kirkeutvalgene tilknyttet hver av de tre kirkene.
 
Menighetsrådet ønsker at kirken skal være en viktig bidragsyter og et felles samlingspunkt som preges av bred innfallsvinkel og tilnærming.
Dette ønskes videreutviklet i tiden som kommer.
 
I Rakkestad sokn var det i 2019:
89 gudstjenester på søn - og helligdager, 5 skolegudstjenester,
67 gravferder, 9 vielser, 50 dåp og 73 konfirmanter.
 

Se gjerne våre hjemmesider:https://kirken.no/rakkestad

 

For å rekruttere søkere av begge kjønn til prestestillinger i Borg bispedømme, oppfordres kvinner spesielt
til å søke.
 
Målform i kirke og skole er bokmål.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer, lover, tariffavtaler, reglement m.m samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særlige samarbeidsområde og tjenestedistrikt. Den som tilsettes må delta i beredskapsordning som omfatter flere prostier.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Hovedansvar for konfirmantarbeidet i soknet sammen med konfirmantlærer
 • Bidra aktivt til å styrke det frivillige arbeidet i soknet
 • Delta i trosopplæringsarbeidet for barn og unge
 • Menighetsbyggende arbeid med særlig blikk for barn, ungdom og familier
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Delta i prostiets og bispedømmets prestesamlinger og beredskapsordning
 • Selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet 
Kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand.theol
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Dyktig forkynner som behersker å formidle til ulike aldersgrupper
 • Gode lederegenskaper, ryddighet og evne til å administrere
 • Gode samarbeidsevner i forhold til ansatte og frivillige medarbeidere
 • Relasjonsbygger med evne til å skape engasjement blant samarbeidspartnere i ulike miljøer 
 • Gode samarbeids og gjennomføringsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og planmessig
 • Evne til å bygge menighet og motivere andre
 • Fleksibel og initiativrik
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 kapellan
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Åndelig veiledning
 • Bedriftshelsetjeneste
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Industriveien 6, 1890 Rakkestad
Publisert 2021-04-13
Søknadsfrist 2021-05-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger