Prestevikar 50% i Skien prosti med Gjerpen sokn som tjenestested, 1 års vikariat

Gjerpen sokn ligger i Skien kommune. Det omfatter tettbebyggelse og landdistrikter på østsiden av byen og nordover. Medlemmer og tilhørige i Den norske kirke i Gjerpen er ca 6 000 personer og folketallet i bydelen er stigende. Gjerpen kirke er fra 1153. Det er en meget vakker steinkirke med plass til 450 personer. Ved siden av kirken er det gravkapell med plass til 300 personer. I soknet ligger også Valebø kapell (bygget i 1903 og med plass til 100 personer), Luksefjell kapell fra 1858 og Vealøs sportskapell.

NB: Utvidet søknadsfrist: 01.06.21

I Gjerpen sokn er det sokneprest, seniorprest i 60 %, organist, kirketjener og kirkegårdsbetjent i fulle stillinger, diakonimedarbeider i 60 %, trosopplærer i hhv 50 % og 30 % stilling, ungdomsarbeider i 50 % og kontorsekretær i 45 %. I kapellene Valebø og Luksefjell er det kirketjenere og organister i mindre stillingsbrøker.


I Gjerpen sokn er det to aktive bedehus i Normisjons-regi, og samarbeidet med disse er meget godt. Misjonsforbundet har også egen kirke i soknet, og det finner sted årlige fellesmøter med Gjerpen kirke. I området er det syv barnehager, to barneskoler og en ungdomsskole.

Gudstjenestelivet
Gjerpen kirke har gudstjeneste hver søndag, i Valebø kapell ca. 10 og Luksefjell 2-4 ganger pr. år. De kirkelige handlinger i sone øst i Skien prosti, fordeles av prosten etter turnus med tjenesteuker. I tillegg har man gudstjenestesamarbeid med Siljan sokn. Kirkesøkningen i soknet er god, og årlig er det omlag 60 dåp, 80 konfirmanter, 20 vielser og 50 gravferder.

Satsningsområder og tiltak
Menigheten har barne- og ungdomsarbeid som et særlig satsningsområde, og vikarpresten vil her ha en rolle i konfirmantarbeidet i samarbeid med sokneprest og trosopplærer.

Et annet satsningsområde er kafédiakoni. Gjennom menighetens egen kafé, er nytilsatt diakonimedarbeider gitt et særlig ansvar for å etablere en lavterskeltilbud for å nå de bredere lag av Gjerpens innbyggere.

For det tredje er styrking av det åndelige livet i menigheten gjennom bønn og undervisning, et viktig satsningsområde. I det siste har man satt i stand Arnolds bønnekapell som skal være et åpent rom for enhver, og hvor det også vil arrangeres jevnlige tidebønner og undervisningskvelder.   I dette arbeidet har seniorpresten et særlig ansvar.

En fjerde målsetting er at menigheten styrker sine samarbeidsrelasjoner til skoler, barnehager, institusjoner, idrett og annen frivillighet i bydelen.

Forøvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for menighetsprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested

Kvinner oppfordres til å søke.

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette.

 

Arbeidsoppgaver
 • utføre prestetjenesten i samsvar med tjenesteordning for prester i Den norske kirke
 • konfirmantarbeid i samarbeid med andre ansatte
 • delta på stabsmøter
Kvalifikasjoner
 • cand.theol. eller tilsvarende, unntak kan vurderes grunnet at dette er et vikariat
Personlige egenskaper
 • trygg liturg og predikant
 • livsnær og lyttende i både samtale og forkynn
 • kan arbeide selvstendig så vel som i team
 • fleksibel og raus i møte med andre
 • engasjement og interesse for konfirmantarbeid
Vi tilbyr
 • lønn som kapellan i stillingskode 0922
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelse etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Håvundvegen 5, 3715 Skien
Publisert 2021-04-21
Søknadsfrist 2021-06-01
Stillingstype Vikariat, 50%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger