Flyktningediakon 70 % stilling

Bergen kirkelige fellesråd

Det er ledig nyopprettet stilling som flyktningediakon i 70 %, med Bergen kommune som primært arbeidsområde. Vi søker diakon med brennende engasjement for arbeid med flyktninger.

Målgruppen for stillingen er sårbare flyktninger, asylsøkere og migranter.

Diakonen vil ha ansvar for å legge til rette for omsorg - og fellesskapsbyggende arbeid og være en pådriver for å styrke og fremme diakonale holdninger og handlinger i samfunnet gjennom sitt arbeid.

Mange i målgruppen har behov for individuell oppfølging på ulike nivå som f.eks. inn mot offentlige instanser og vi ønsker at diakonen skal gi dirkete støtte og legge til rette for at målgruppen tilbys individuell hjelp. Frivillige medarbeidere blir en viktig ressurs i arbeidet, og diakonen vil derfor ha ansvar for rekruttering, veiledning og oppfølging av frivillige ressurser.

Religionsdialog, toleransebygging og trygge rom for trosrefleksjon er viktig arbeid med tanke på å motvirke utenforskap, radikalisering og religiøs ekstremisme. Diakonen vil i samarbeid med andre instanser ta del i dette arbeidet.

Diakonen har en viktig rolle med å snakke målgruppens sak ovenfor offentlige instanser, politikere og å være synlig i det offentlige ordskifte. Nettverksbygging med ulike frivillige og kommunale instanser vil være en viktig del av arbeidet, for å realisere målsettingen med stillingen.

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen.

Den som tilsettes vil ha kontorplass i Løvstakksiden menighet, med administrasjonsleder i Løvstakksiden menighet som sin nærmeste leder. Virksomhetsansvaret for stillingen ligger hos kirkevergen. Det etableres en ressursgruppe som skal være en faglig støtte og ressurs for stillingen. Relevant, obligatorisk veiledning vil bli gitt.

Organisering av arbeidet, samt måloppnåelse, skal evalueres etter en treårsperiode.

 

Kvalifikasjoner

Formelle kvalifikasjoner i henhold til tjenesteordning for diakoner, evt. annen relevant høyere utdanning, for eksempel utdanning på bachelornivå innen helse- og sosial eller pedagogikk

Inneha kunnskap, erfaring og ha engasjement for målgruppen.

Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til samarbeid.

God kjennskap til Den norske kirke.

Evne til å ta beslutninger forankret i god faglig kompetanse.

God planlegging- og gjennomføringsevne.

Ryddig og strukturert arbeidsform.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Kunne benytte nødvendige dataverktøy.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Særskilte krav
Ved tilsetting av diakon skjer det med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev, jf. Tjenesteordningen § 5.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse ifølge Kirkeloven § 29.
Søker må være medlem av Den norske kirke.

Personlige egenskaper

Har evne og vilje til å være en pådriver i å utvikle det diakonale fagområdet knyttet til målgruppen
- har evne til å skape gode relasjoner og komme i dialog med mennesker med ulike bakgrunner
- har god sosialfaglig kompetanse
- har evnen til å bygge nettverk med ulike frivillige og kommunale instanser
- har vilje til å samarbeide, organisere og koordinere
- tar initiativ og er kjent med prosjektorientert arbeid
- har interesse og erfaring med å jobbe innenfor flyktningeområdet
- kan jobbe strukturert og selvstendig

Det må påregnes noe ettermiddags- og helgearbeid.

 
Vi tilbyr
Lønn etter gjeldende avtaleverk
 
Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:
Variert arbeid i positivt miljø
Tilsetting på vanlige vilkår
Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse
Ulykkes- og gruppelivsforsikring
Bedriftshelsetjeneste

Tiltredelse etter avtale
 
Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.
 
Vi ber om at søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner om å legge ved norske oversettelser.
 
Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette må begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.
 
For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt
Sjef avd. kirkeliv, kultur og diakoni; Lars Kristian Stendahl Gjervik
Mob: 91630424 eller epost: lg.376@kirken.no
Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hordagaten 28, 5055 Bergen
Publisert 2021-04-29
Søknadsfrist 2021-05-23
Stillingstype 70% fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger