Sjøforsvarsprest ved KNM Harald Haarfagre

Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK), Forsvaret

Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militære
avdelinger. I korpset tjenestegjør for tiden i overkant av 50 sertifiserte fagpersoner fra Den norske kirke,
og andre tros- og livssynssamfunn. Personellet utfører tros- og livssynsbetjening i henhold til egen
sertifisering, legger til rette for annen tros- og livssynsutøvelse, underviser i etikk, og gir råd i religiøse,
etiske og moralske spørsmål. FTLK er senter for Pastoralklinisk utdanning (PKU).
 
 
KNM Harald Haarfagre (KNM HH) er Forsvarets største rekruttskole, og ligger ved Hafrsfjord utenfor Stavanger sentrum. Rekruttskolen gir grunnleggende soldatutdanning fire ganger årlig til alle som skal gjøre tjeneste i Sjøforsvaret og til de fleste i Luftforsvaret. Flere andre militære avdelinger er samlokalisert med rekruttskolen og KNM HH gir støtte til andre forsvarsavdelinger i Rogaland. KNM HH har eget kapell som ble vigslet i 1974. Kapellet tilbyr ukentlige gudstjenester, soldatlag og en plass for samtale og stillhet.
Det tjenestegjør to sjøforsvarsprester ved KNM HH, disse samarbeider om tjenesten og gjennomfører undervisning i etikk og andre tema. Undervisningen utgjør en stor og viktig del av tjenesten ved siden av personellstøtte gjennom sjelesorg og tilbud om samtaler. 

 

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgave:

 • Koordinere, tilrettelegge og gjennomføre tros- og livssynsbetjeningen ved avdelingen, herunder utvikle og øve planverk innen fagområdet. 
 • Rådgivning til avdelingssjefer innenfor etikk, moral og sjelesorg.
 • Planlegge og gjennomføre undervisning av vernepliktige mannskaper innenfor etiske fag.
 • Delta i ulike råd, utvalg og prosjektarbeider med fokus på tros- og livssynsbetjening.
 • Holde kontakt med lokale tros- og livssynsmiljø i umiddelbar nærhet til tjenestestedet.
 • Oppfølging av lokal kirke/ kapell/stillerom/flerbruksrom.
 • Noe sjøtjeneste må påregnes.

 

Ansvarsområde:

 • Nærmeste foresatte for sjøforsvarspresten er sjefsprest Sjøforsvaret.
 • Sjøforsvarspresten utfører også tros- eller livssynstjeneste for andre militære avdelinger i området og inngår i gudstjenesteturnus/tilsvarende.
Kvalifikasjoner

Må krav:

 • Cand. theol/tilsvarende
 • Praktisk teologisk seminar/tilsvarende
 • Godkjent medisinsk seleksjon med tanke på medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner, B1 begrenset skikket stab/basetjeneste, høyrisikoområde
 • Godkjent fysisk test
 • Det er krav til gjennomføring og bestått SKMT-kurs og fagkurs for tros- og livssynspersonell i løpet av første tjenesteår
 • Den som ansettes må kunne autoriseres i et registrert tros- /livsynssamfunn
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG
 • Den som ansettes må innordne seg eventuelle organisasjonsmessige endringer i Forsvaret
 • Attester og vitnemål må legges ved søknaden

 

Ønskelige krav:

 • Erfaring som feltprest/tilsvarende
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner (CE) som feltprest/tilsvarende
 • Pastoralklinisk utdanning
 • Erfaring som menighets- organisasjons- eller institusjonsprest/tilsvarende

 

Norsk statsborgerskap
Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Høy arbeidskapasitet
 • Initiativrik, kreativ og fleksibel
 • Administrativt ryddig
 • Egenledelse og teamkompetanse
Vi tilbyr
 • Et spennende miljø og faglige utfordringer
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og
  utfordringer samt fleksibel arbeidstid
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden
 • Grad som kaptein/kapteinløytnant
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ i lønnstrinn 68 – 71, pt. kr 618.600 – kr 658.300 brutto pr år.
 • I tillegg kommer noe aktivitetsbasert godtgjørelse for bl.a. øvelser og uregelmessig arbeidstid
 • Det trekkes pliktig 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse
 • Tidsbegrensning på 3-8 år på stillingen

Tidsbegrensning på stillinger er et virkemiddel Forsvaret som arbeidsgiver benytter for å sikre ønsket kompetanseflyt internt i organisasjonen. Innen utløp av tidsbegrensning er det forventet at den ansatte søker samme, eller en annen stilling internt i etaten. Arbeidsgiver vil ivareta militært tilsatte etter tidsbegrensningens utløp i en passende stilling frem til man konkurrerer seg til en fast disponering i forbindelse med internt/ ekstern utlysning.


Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato snarest.
Arbeidsgiver Forsvaret
Kategori Ledelse innen misjon/teologi/bistand
Arbeidssted KNM Harald Haarfagre, Madlaveien, 4044 Hafrsfjord
Publisert 2021-05-12
Søknadsfrist 2021-05-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Forsvaret
Postboks 800
2617 Lillehammer
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger